Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

 1. Strona Główna
 2. /
 3. Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

W ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze można uzyskać wsparcie finansowe na wymianę starych pieców oraz termomodernizację domów jednorodzinnych.

Na jakie czynności można uzyskać wsparcie finansowe

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
 • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny),
 • kompleksową termomodernizację budynku*

* Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
 2. osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
 3. zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Wsparcie finansowe możesz otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Pamiętaj jednak, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Kto może skorzystać?

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego
z wyodrębnioną księgą wieczystą gdy:

 • dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł (poziom podstawowy),
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany
  w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym (poziom podwyższony),
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany
  w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym (poziom najwyższy) lub ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta przez wójta

Procedura wnioskowania

Aby skorzystać z dotacji należy złożyć wniosek o dofinansowanie.

Sposoby wnioskowania:

 • e-wniosek za pośrednictwem rządowego portalu gov.pl
  (zakładka „Nieruchomości i środowisko” > „Skorzystaj z Programu Czyste Powietrze”). Po zalogowaniu do serwisu, wypełniony wniosek należy podpisać elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego).
 • Wniosek w urzędzie – aby wypełnić wniosek w urzędzie należy wcześniej skontaktować się
  z odpowiednim pracownikiem (dane kontaktowe).

Aby skorzystać z dotacji* lub dotacji z prefinansowaniem należy wypełnić wniosek za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Wypełniony wniosek można podpisać elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego), lub wydrukować i przekazać do urzędu gminy.

* od 3.01.2023 r. wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie przez Generator wniosków o dofinansowanie

Aby skorzystać z kredytu z dotacją należy złożyć wniosek za pośrednictwem wybranego banku. Lista banków, które obsługują Program Czyste Powietrze

UWAGA!

Wniosek o dofinansowanie nie może być złożony:

 • Jeśli na budynek/lokal mieszkalny, którego wniosek by dotyczył uzyskano już wcześniej dotację w Programie Czyste Powietrze,
 • Jeśli w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza w rozumieniu Programu i powierzchnia przeznaczona na jej prowadzenie przekracza 30 % powierzchni całkowitej budynku,
 • Jeśli budynek, którego wniosek dotyczy nie został oddany do użytkowania.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Szaflary lub na następujących stronach:

Źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

 

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny

Drodzy Mieszkańcy!

Informujemy, że w tut. Urzędzie funkcjonuje Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze. Informacje na temat funkcjonowania Programu Czyste Powietrze, zasad i warunków uzyskania dotacji  oraz sposobów rozliczania przedsięwzięć są przekazywane mieszkańcom:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 15:00,
 • piątki w godzinach od 9:00 do 14:00,

bezpośrednio w Urzędzie Gminy Szaflary, telefonicznie, bądź mailowo. Pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność odbywa się po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Kontakt:

Nr tel.: 18 26 123 45, 18 26 123 41
e-mail: czystepowietrze@szaflary.pl
Pracownicy odpowiedzialni: Anna Szewczyk, Natalia Burkat

 

Realizacja Programu w Gminie Szaflary

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 341
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 156
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 4 705 677,71 zł

Stan na dzień: 31.03.2024 r. (stan aktualizowany jest po każdym kwartale).

 

Informacje o spotkaniach

Powiązane artykuły:

 

Aktualności

Powiązane artykuły: