Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

 1. Strona Główna
 2. /
 3. OŚWIATA
 4. /
 5. OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT...

OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3

Podmioty prowadzące żłobki na terenie Gminy Szaflary mogą otrzymywać dotację celową z budżetu Gminy Szaflary w wysokości 200,00 zł na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Szaflary i objęte opieką w żłobku.

Załączniki do pobrania:

Podstawa prawna

Uchwała nr XXVII/209/2021 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 maja 2021r.  w sprawie określenia wysokości, zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szaflary.

Osoba prowadząca sprawę:

 • Justyna Stoch
 • 34-424 Szaflary, Zakopiańska 18
 • pok. 2.10
 • tel. 18 26 123 37
 • email: justyna.stoch@szaflary.pl

 

Podmioty prowadzące przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Szaflary mogą otrzymywać dotację z budżetu Gminy Szaflary zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych oraz na podstawie uchwały nr XLV/329/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzących na terenie Gminy Szaflary oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 – Wniosek o udzielenie dotacji

Załącznik Nr 2 – Informacja o aktualnej liczbie uczniów

Załącznik Nr 3 – Rozliczenie otrzymanej dotacji

Podstawa prawna

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (Dz.U z 2022 r. poz. 2082. 2089 i 2666)

Uchwała nr XLV/329/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzących na terenie Gminy Szaflary oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

Osoba prowadząca sprawę:

 • Justyna Stoch
 • 34-424 Szaflary, Zakopiańska 18
 • pok. 2.10
 • tel. 18 26 123 37
 • email: justyna.stoch@szaflary.pl

Opiekun w żłobku sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia. Opieka sprawowana jest nad maksymalnie 8 dzieci. W przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki bądź dziecko, które nie ukończyło 1 roku życia – nad maksymalnie 5 dzieci.

W żłobku, do którego uczęszcza więcej niż 20 dzieci zatrudnia się przynajmniej 1 pielęgniarkę lub położną.

Opiekun w klubie dziecięcym sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia. Opieka sprawowana jest nad maksymalnie 8 dzieci. W przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki – nad maksymalnie 5 dzieci. Liczba dzieci w klubie dziecięcym nie może być większa niż 30.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez samorząd gminny.

Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Rejestr zawiera:

 1. nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
 2. numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
 3. miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 4. informację o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 5. informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
 6. adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
 7. liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;
 8. liczbę dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
 9. informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
 10. wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Wójt odmawia dokonania wpisu do rejestru w przypadku gdy podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego lub wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach:

 1. Złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie
 2. Nieusunięcia przez podmiot w wyznaczonym terminie nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego
 3. Przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym
 4. wydania prawomocnego orzeczenie zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze, podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:

 1. wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji dotyczących podmiotu prowadzącego żłobek, jego nazwy lub imienia i nazwiska oraz siedziby lub adresu, numeru NIP/REGON, informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, liczbę miejsc, informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.
 2. dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, w zakresie danych takich danych jak: godziny pracy, adresu email, numeru telefonu, liczby dzieci zapisanych oraz wysokości opłat.

Kogo dotyczy

 1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne
 2. Osoby fizyczne
 3. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych składa się na formularzu RKZ-1 pn. „Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów” w systemie elektronicznym. Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wniosek zawiera:

 1. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
 2. numer NIP, o ile wnioskodawcy taki numer nadano;
 3. decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art. 25 ust. 2;
  1. odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1, lub opinię, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2;
 4. w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 5. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 6. w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;
 7. informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
 8. adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
 9. informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
 10. wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Forma załatwienia

Dokumenty należy składać w systemie elektronicznym na portalu https://empatia.mpips.gov.pl .

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

 • Założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Szczegółowe informacje znajdują się na pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

 • Założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem https://www.mpips.gov.pl/

Opłaty

Opłata za wpis do rejestru żłobków podlega jednorazowej opłacie w wysokości 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  Powyższą opłatę należy uiścić przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych. Opłata ta stanowi dochód gminy.

Termin załatwienia sprawy

Wpis do rejestru następuje nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku o wpis w systemie elektronicznym.

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru, stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji.

Uwagi

Obligatoryjne wymogi dla lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek:

 1. Decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych
 2. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzająca spełnianie wymagań sanitarno-lokalowych

Obligatoryjne wymogi dla lokalu, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy:

 1. Decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych
 2. Pozytywna opinia Wójta Gminy określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc.

Wymogi sanitarno-lokalowe określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym prowadzony ma być żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2017 r. poz. 2379) dostępne jest pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/prawo/

Podstawa prawna

Szczegółowe zadania żłobka i klubu dziecięcego reguluje rozdział 2 Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 603).

Uchwała nr XXXVII/273/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Uchwała nr XXXVII/274/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków  i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Szaflary.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi (w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w lokalu do którego posiada tytuł prawny) w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3. Opieka sprawowana jest nad maksymalnie 5 dzieci. W przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki bądź dziecko, które nie ukończyło 1 roku życia – nad maksymalnie 3 dzieci.

Po spełnieniu dodatkowych warunków opiekun ma możliwość  sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci. W przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki bądź dziecko, które nie ukończyło 1 roku życia – nad maksymalnie 3 dzieci.

Dziennym opiekunem może być osoba fizyczna prowadząca działalność na własny rachunek albo zatrudniana na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług przez podmioty takie jak: Jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne, osoby fizyczne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Pełnienie funkcji dziennego opiekuna wymaga zgłoszenia do prowadzonego przez Wójta Gminy wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających.

Wykaz jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wykaz publikowany jest na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow

Wykaz zawiera:

 1. nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
 2. numer NIP i REGON podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1;
 3. imię i nazwisko dziennego opiekuna zatrudnianego przez dany podmiot;
 4. miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;
 5. informację o zawieszeniu działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów;
 6. liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
 7. czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
 8. wysokość opłat u dziennego opiekuna.

Podmiot zatrudniający dziennych opiekunów  zobowiązany jest do ich zgłaszania w terminie 14 dni od dnia ich zatrudnienia.

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w wykazie, podmiot zatrudniający dziennego opiekuna (albo osoba fizyczna prowadząca działalność na własnych rachunek jako dzienny opiekun) jest zobowiązany do:

 1. wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego wykaz z wnioskiem o zmianę danych lub informacji – w przypadku danych lub informacji, dotyczących podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna, imię i nazwisko dziennego opiekuna, miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna lub w przypadku zawieszenia działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów.
 2. dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, w zakresie danych takich danych jak: liczba dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna, czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna lub wysokość opłat.

Przed dokonaniem wpisu do wykazu wójt może przeprowadzić wizytację lokalu, w którym sprawowana będzie opieka przez dziennego opiekuna.

Wójt może odmówić wpisu do wykazu , jeśli lokal, w którym ma być sprawowana opieka nie spełnia warunków bezpiecznego pobytu dzieci, a podmiot nie usunął nieprawidłowości . Odmowa wpisu następuje w formie decyzji.

Kogo dotyczy

 1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne
 2. Osoby fizyczne
 3. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do wykazu dziennych opiekunów składa się na formularzu RKZ-1 pn. „Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów” w systemie elektronicznym. Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wniosek zawiera:

 1. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
 2. numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
 3. w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;
 4. oświadczenie o weryfikacji spełniania przez dziennego opiekuna warunków, o których mowa w art. 39 ust. 1;
 5. imię i nazwisko dziennego opiekuna;
 6. miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;
 7. liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
 8. czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
 9. wysokość opłat u dziennego opiekuna.

Forma załatwienia

Dokumenty należy składać w systemie elektronicznym na portalu https://empatia.mpips.gov.pl .

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

 1. Założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Szczegółowe informacje znajdują się na pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

 1. Założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem https://www.mpips.gov.pl/

Opłaty

Wniosek o wpis do wykazu dziennych opiekunów jest zwolniony z opłat.

Termin załatwienia sprawy

Wpis do wykazu dziennych opiekunów następuje nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku o wpis w systemie elektronicznym.

Tryb odwoławczy

Brak

Podstawa prawna

Szczegółowe zasady pełnienia funkcji dziennego opiekuna reguluje rozdział 4 Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 603).

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 programy szkoleń na opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym lub dziennego opiekuna są zatwierdzane przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Zakres programów szkoleń reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna dostępne stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i polityki Społecznej pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/prawo/

Lista programów szkoleń zatwierdzonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 podmiotów uprawnionych dostępna jest na stronie internetowej MRPIPS:

https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/lista-programow-szkolen-zatwierdzonych-przez-minister-pracy-i-polityki-spolecznej-do-ustawy-o-opiece-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-/