Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

GOSPODARKA ODPADAMI

 • Firma Usługowa Anna Kułach
  ul. Szkolna 3, 34-424 Szaflary

 • Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.,
  ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ.
  Telefon: 18 266 47 11

 • Transport Towarowy Wywóz Zanieczyszczeń Płynnych Stanisław Fudalewicz,
  ul. Waksmundzka 10A, 34-400 Nowy Targ.

 • Marek Repa
  ul. Szlak
  Papieski 13, 34-424 Bańska Wyżna

 • Firma Usługowo-Handlowa „BADY” Import-Export Bernard Stoch
  ul. Nowotarska 129
  34-431 Waksmund

 • Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
  ul. Al. Tysiąclecia 35 A, 34-400 Nowy Targ
  tel: 018 26 65 242

 • Wywóz Ścieków Wiesław Fic
  34-404 Klikuszowa 60 A
  tel: 601 46 88 90

 • FHU Marcin Żółtek
  OS. Niwa 44, 34-400 Nowy Targ
  tel. 18 266 54 96, 600 115 333

 • Firma Remontowo-Budowlana Andrzej Szaflarski
  Bańska Niżna ul. Topory 87, 34-424 Szaflary
  tel: 018 27 54 269

 • „Marek” Usługi Transportowe Józef Mądry
  ul.Kościeliska 66A, 34-500 Zakopane
  tel: 608 615 332

 • Józef Rączka Dekarstwo,
  os. Podlubelki 16A, 34-424 Szaflary
  tel: 880 200 907

 • Usługi Transportowe Janusz Nędza
  Bańska Wyżna ul. Szlak Papieski 291
  tel: 607 260 427

 • F.H.U. „SAGUŁA” Krzysztof Saguła
  Lasek 148
  Tel. 604 671 413

   

 • „SEWER” Andrzej Sobański
  ul. Tatary 45a, 34-500 Zakopane
  tel: 606812914

   

 • Stanisław Gondek
  ul. Wincentego Witosa 24, 34-425 Biały Dunajec
  tel: 605128235

   

 • WC Serwis Śląsk sp.z o.o.
  ul. Pod Borem 10, 41-808 Zabrze
  tel:  801133088

 • PPHU Tomasz Rajski
  ul. Sokoła 8
  34-400 Nowy Targ

 • Andrzej Kasperek
  os. Podlubelki 1, Szaflary
  880 078 766

 • Usługi hydrauliczne, wywóz nieczystości Andrzej Bednarz
  ul. Szlak Papieski 261
  345-21 Ząb

 • Import-Damstram- Export
  Handel, Transport, Spedycja
  Stanisław Strama
  ul. Zamoyskiego 13a
  34-500 Zakopane

Szczegółowe informację można uzyskać pod numerem telefonu : 18 123 26 41 – Wydział Ochrony Środowiska

Worki wraz z kodami w ilości przypadającej na daną nieruchomość, będzie mógł odebrać każdy mieszkaniec proporcjonalnie do liczby osób zgłoszonych w Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Worki będą wydawane na pierwsze półrocze roku 2022 za potwierdzeniem odbioru, w wyznaczonym miejscu na terenie poszczególnych miejscowości gminy Szaflary.

Dodatkowo brakujące worki oraz naklejki z kodami kreskowymi w ciągu roku będzie można pozyskać w poniedziałki w godzinach pracy Urzędu Gminy za potwierdzeniem odbioru.

BAŃSKA NIŻNA – 14.01.2022 (piątek) w godzinach 14:00 – 17:00

                                 15.01.2022 (sobota) w godzinach 10:00 – 15:00

Miejsce dystrybucji: Remiza OSP Bańska Niżna ul. Papieska 132

Dodatkowo od 16.01.2022 do 17.01.2022 odbiór w miejscu zamieszkania Sołtysa – Bańska Niżna ul. Kantorówka 6

 

BAŃSKA WYŻNA – 10.01.2022 (poniedziałek) – 15.01.2022 (piątek)

Miejsce dystrybucji: Miejsce zamieszkania Sołtysa – Bańska Wyżna ul. Szlak Papieski 127

 

BÓR – 15.01.2022 (sobota) w godzinach 9:00 – 15:00

Miejsce dystrybucji: Remiza OSP Bór ul. Jana Pawła II 44A

 

MARUSZYNA – 11.01.2022 (wtorek) – 12.01.2022 (środa) w godzinach 10:00 – 18:00

Miejsce dystrybucji: Remiza OSP Maruszyna ul. Jana Pawła II 1

 

SKRZYPNE – od 10.01.2022 (poniedziałek) Sołtys wsi Skrzypne będzie rozwoził worki indywidualnie po nieruchomościach

 

SZAFLARY – 20.01.2022 (czwartek), 21.01.2022 (piątek) i 22.01.2022 (sobota) w godzinach 9:00 – 17:00

Miejsce dystrybucji: Remiza OSP Szaflary ul. Augustyna Suskiego 82

 

ZASKALE – 10.01.2022 (poniedziałek) – 13.01.2022 (czwartek) w godzinach 17:00 – 19:00

Miejsce dystrybucji: Remiza OSP Zaskale ul. Kardynała Karola Wojtyły 67

 

Osoby, które nie zdążyły odebrać worków i naklejek w wyznaczonych terminach będą mogły odebrać je w Urzędzie Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18 od 01 luty 2022 r. w poniedziałki i czwartki w godzinach pracy urzędu.

Urząd Gminy Szaflary informuje, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do podpisania indywidualnej umowy cywilno-prawnej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą/podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajduje się na stronie:

szaflary.pl – gospodarka odpadami

Właściciele nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy (w rozumieniu ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach także jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) mają obowiązek posiadania umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Powyższy obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne. Dotyczy to: hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych itp., sklepów, lokali gastronomicznych, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych (działalność usług ogólnobudowlanych), organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych,  handlu obwoźnego, banków, poczty, żłobków i przedszkoli prywatnych, domów opieki zdrowotnej i domów seniora.

Koszty oraz częstotliwość odbioru odpadów zależą od podpisanej umowy z wybraną firmą. Umowa ta musi mieć charakter pisemny. Wartości wynikające z podpisanej umowy muszą być zgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szaflary (Uchwała XXII/168/2020 Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 października 2020 roku.)

Uchwała Nr XXII/168/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szaflary

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

 • uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją:
 • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W związku z powyższym, jeżeli któryś z przedsiębiorców na terenie Gminy Szaflary nie zawarł takiej umowy, to jest zobowiązany niezwłocznie tego dokonać.

Kopię tych dokumentów (aktualne umowy wraz z dowodami uiszczania opłat) należy przesłać lub dostarczyć do Urzędu Gminy Szaflary w terminie do dnia 31.08.2021 r.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

 • nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888);
 • wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888).

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Worki wraz z kodami w ilości przypadającej na daną nieruchomość, będzie mógł odebrać każdy mieszkaniec proporcjonalnie do liczby osób zgłoszonych w Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Worki będą wydawane na drugie półrocze roku 2021 za potwierdzeniem odbioru, w wyznaczonym miejscu na terenie poszczególnych miejscowości gminy Szaflary.

Dodatkowo brakujące worki oraz naklejki z kodami kreskowymi w ciągu roku będzie można pozyskać  w poniedziałki w godzinach pracy Urzędu Gminy za potwierdzeniem odbioru.

 

BAŃSKA NIŻNA 02.07.2021 (piątek) w godzinach 15:00 – 18:00

                               03.07.2021 (sobota) w godzinach 10:00 – 15:00

Miejsce dystrybucji: Remiza OSP Bańska Niżna ul. Papieska 132

Dodatkowo od 05.07.2021 do 10.07.2021 odbiór w miejscu zamieszkania Sołtysa –  Bańska Niżna ul. Kantorówka 6

 

BAŃSKA WYŻNA 28.06.2021 (poniedziałek) – 10.07.2021 (sobota)

Miejsce dystrybucji: Miejsce zamieszkania Sołtysa – Bańska Wyżna ul. Szlak Papieski 127

Zbiórka opłaty za II ratę 05.07.2021 (poniedziałek) – 06.07.2021 (wtorek)  przez Inkasenta indywidualnie po nieruchomościach jak dotychczas

 

BÓR 03.07.2021 (sobota) w godzinach 9:00 – 15:00

Miejsce dystrybucji: Remiza OSP Bór ul. Jana Pawła II 44A

 

MARUSZYNA 01.07.2021 (czwartek) – 03.07.2021 (sobota) w godzinach 9:00 – 18:00

Miejsce dystrybucji: Remiza OSP Maruszyna ul. Jana Pawła II 1

Zbiórka opłaty za II ratę 10.07.2021 w godzinach 9:00 – 18:00

 

SKRZYPNE – od 28.06.2021 (poniedziałek) Sołtys wsi Skrzypne będzie rozwoził worki indywidualnie po nieruchomościach

 

SZAFLARY – 08.07.2021 (czwartek), 09.07.2021 (piątek) i 10.07.2021 (sobota)  w godzinach 9:00 – 17:00

Miejsce dystrybucji: Remiza OSP Szaflary ul. Augustyna Suskiego 82

 

ZASKALE – 28.06.2021 (poniedziałek) – 02.07.2021 (piątek) w godzinach 17:00 – 19:00

Miejsce dystrybucji: Remiza OSP Zaskale ul. Kardynała Karola Wojtyły 67

 

WRAZ Z DYSTRYBUCJĄ WORKÓW ZBIERANA BĘDZIE II RATA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (termin 10.07.2021 r.)

Osoby, które nie zdążyły odebrać worków i naklejek w wyznaczonych terminach będą mogły odebrać je w Urzędzie Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18 od 15 lipca 2021 r. w poniedziałki i czwartki w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Szaflary informuje o zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tj. telewizory, pralki, lodówki, komputery, telefony oraz inna niepotrzebna elektronika. Elektroodpady będą odebrane według poniższego harmonogramu:

Termin zbiórki:Miejsce zbiórki:
08.06.2021 r. (wtorek)BÓR: parkingu przez cmentarzem ul. Św. Józefa

ZASKALE: plac przy przystanku autobusowym obok remizy OSP ul. Kardynała Karola Wojtyły 67

SZAFLARY:  parking koło cmentarza ul. A. Suskiego oraz plac przed remizą OSP A. Suskiego 82

09.06.2021 r. (środa)BAŃSKA NIŻNA:  plac przed remizą OSP przy ul. Papieskiej 132

BAŃSKA WYŻNA:  plac przed remizą OSP przy ul. Szlak Papieski 52

MARUSZYNA: parking przed cmentarzem ul. Jana Pawła II

SKRZYPNE: plac przed remizą OSP ul. Kościelna  4

 

Odpady należy dostarczyć we własnym zakresie do wyznaczonych punktów do 10:00 rano w dniu zbiórki.

Wójt Gminy Szaflary informuje, że będzie prowadzona zbiórka folii rolniczej po sianokiszonce, siatki i sznurka do owijania balotów na terenie Gminy Szaflary ze wskazanych punktów w danej miejscowości według poniższych terminów.

Bańska Niżna – 05.05.2021 r. (środa), zbiórka przed remizą OSP przy ul. Papieskiej  132

Bańska Wyżna – 07.05.2021 r. (piątek), zbiórka na placu powyżej, na przeciwko remizy OSP przy ul. Szlak Papieski 52

Zaskale – 12.05.2021 r. (środa), zbiórka na placu przy przystanku autobusowym obok remizy OSP przy ul. Kardynała Karola Wojtyły 67

Bór – 14.05.2021 r. (piątek), zbiórka na parkingu przed cmentarzem ul. Św. Józefa

Skrzypne – 19.05.2021 r. (środa), zbiórka na placu przed remizą OSP  ul. Kościelna 4

Maruszyna – 21.05.2021 r. (piątek)

– zbiórka na parkingu przed cmentarzem przy ulicy Jana Pawła II,

– zbiórka na działce przy skrzyżowaniu ulicy Kosy, Wspólnej  i Ludźmierskiej,

– zbiórka na działce przy ulicy Jana Pawła II, obok punktu pomiaru prędkości.

Szaflary – 26.05.2021 r. (środa), zbiórka na parkingu koło cmentarza przy  ul. Augustyna Suskiego

Folie należy dostarczyć we wskazane miejsce we własnym zakresie do godziny 10:00 rano w dniu zbiórki w danej miejscowości.

Wójt Gminy Szaflary informuje, że będzie prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych – meble, szafy, krzesła, brodziki łazienkowe, karnisze, dywany, materace, wózki dziecięce, rowery, opony tylko z samochodów osobowych itp.

Zbiórce nie podlegają odpady pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej, odpadów tych nie wolno dostarczać do wyznaczonych punktów zbiórek!

ODPADY NALEŻY DOSTARCZYĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE DO WYZNACZONYCH PUNKTÓW ZBIÓREK W DNIU ZBIÓRKI DO GODZINY 10:00

Gabaryty nie będą odbierane sprzed posesji, tylko z wyznaczonych miejsc.

7 kwiecień 

środa

BAŃSKA NIŻNA

 • zbiórka przed remizą OSP przy ul. Papieskiej 132

9 kwiecień 

piątek

BAŃSKA WYŻNA

 • zbiórka na placu powyżej, na przeciwko remizy OSP przy ul. Szlak Papieski 52

14 kwiecień

środa

ZASKALE

 • zbiórka na placu przy przystanku autobusowym obok remizy OSP ul. Kardynała Karola Wojtyły 67
 • zbiórka na placu przed klubem sportowym LKS przy ul. Skałka 7E

16 kwiecień

piątek

BÓR

 • zbiórka na parkingu przez cmentarzem ul. Św. Józefa

21 kwiecień

środa

SKRZYPNE

 • zbiórka na placu przed remizą OSP ul. Kościelna 4
 • zbiórka na działce u Piszczorów za przystankiem autobusowym ul. Św. Jadwigi Królowej obok 48

23 kwiecień

piątek

MARUSZYNA

 • zbiórka na parkingu przed cmentarzem ul. Jana Pawła II
 • zbiórka na działce przy skrzyżowaniu ulicy Kosy, Wspólnej i Ludźmierskiej
 • zbiórka na działce obok punktu pomiaru prędkości ul. Jana Pawła II

28 kwiecień

środa

SZAFLARY

 • zbiórka na parkingu koło cmentarza ul. Augustyna Suskiego
 • zbiórka na placu przed remizą OSP ul. Augustyna Suskiego 82
 • zbiórka na placu przy zjeździe z ulicy Augustyna Suskiego na osiedle Podlubelki

Dodatkowo informuje się, iż:

– Zbiórce podlegają tylko opony z samochodów osobowych, zużyte opony pochodzenia rolniczego np. z ciągników rolniczych oraz opony pochodzące z zakładów mechanicznych nie będą odbierane

– Okna w celu oddania podczas zbiórki należy dostarczyć w całości

W związku z uwagami mieszkańców dotyczącymi dostępności i dostarczania worków na odpady komunalne wszystkich pięciu frakcji, informujemy, że w 2021 roku zmienia się sposób dystrybucji worków na odpady.

Każdy mieszkaniec będzie mógł odebrać worki wraz z kodami w ilości przypadającej na daną nieruchomość, proporcjonalnie do liczby osób zgłoszonych w Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Osoby, które nie zdążyły odebrać worków i naklejek w wyznaczonych terminach mogą je odebrać w Urzędzie Gminy Szaflary od 1 lutego 2021 r. w poniedziałki i czwartki w godzinach pracy urzędu.

Dodatkowe worki oraz naklejki z kodami kreskowymi w ciągu roku można pozyskać w poniedziałki w godzinach pracy Urzędu Gminy za potwierdzeniem odbioru.

Opłata za gospodarowanie odpadami od 1 lutego 2021 r. wynosi:

 • segregowane – 26 zł od osoby za miesiąc (78 zł od osoby za kwartał)
 • wyższa stawka (kara) za brak segregacji – 100 zł od osoby za miesiąc

Metody płatności:

 • przelew/wpłata na konto:
  nr konta: 96 8812 0005 0000 0000 2134 0099
  dane odbiorcy: Urząd Gminy w Szaflarach
  tytuł: należy wpisać Imię i Nazwisk, adres oraz indywidualny numer karty, np. Piotr Nowak Szaflary ul. Długa 1, nr 1234
 •  wpłata w kasie Gminy Szaflary:
  na parterze, w godzinach otwarcia kasy
 • będą pobierane przez Sołtysów w terminach przez nich ogłoszonych,

Terminy płatności:

 • I kwartał (styczeń, luty, marzec) – do 10 kwietnia
 • II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) – do 10 lipca
 • III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) – do 10 października
 • IV kwartał (październik, listopad, grudzień) – do 10 grudnia

Wpłat można dokonywać co miesiąc po przeliczeniu: ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość x stawka miesięczna 26 zł

Uchwała Nr XXIII/177/2020 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Szaflary

Opłata za gospodarowanie odpadami od 1 lutego 2020 r. wynosi:

 • segregowane – 22 zł od osoby za miesiąc (66 zł od osoby za kwartał)
 • wyższa stawka za brak segregacji – 88zł od osoby za miesiąc

Metody płatności:

 • przelew/wpłata na konto:
  nr konta: 96 8812 0005 0000 0000 2134 0099
  dane odbiorcy: Urząd Gminy w Szaflarach
  tytuł: należy wpisać Imię i Nazwisko oraz adres oraz kwartał, za który dokonywana jest wpłata, np. Piotr Nowak Szaflary ul. Długa 1, Opłata za gospodarowanie odpadami za I kwartał 2019 r. 
 • wpłata w kasie Gminy Szaflary:
  na parterze, w godzinach otwarcia urzędu
 • będą pobierane przez Sołtysów w terminach przez nich ogłoszonych,

Terminy płatności:

 • I kwartał (styczeń, luty, marzec) – do 10 kwietnia
 • II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) – do 10 lipca
 • III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) – do 10 października
 • IV kwartał (październik, listopad, grudzień) – do 10 grudnia

Uchwała Rady Gminy Szaflary Nr XV/108/2019 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki na terenie Gminy Szaflary

Wzór deklaracji śmieciowej

Wzór oświadczenia o zamieszkiwaniu

 • w formie papierowej w Urzędzie Gminy Szaflary lub za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl)q

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2020 ROK

BAŃSKA NIŻNA, BAŃSKA WYŻNA, SZAFLARY – dzień zbiórki WTOREK

BÓR, MARUSZYNA, SKRZYPNE, ZASKALE – dzień zbiórki CZWARTEK

 W związku z bardzo dużą ilością odpadów zbiórka może się przedłużyć do dnia następnego. Wszystkie worki należy wystawić w dniu zbiórki zgodnie z harmonogramem dla danej miejscowości ale odebrane mogą być dopiero na następny dzień.

Bańska Niżna, Bańska Wyżna

Bór, Zaskale

Maruszyna, Skrzypne

Szaflary

Wójt Gminy Szaflary informuje, iż wprowadzono ulgę związaną z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Ulgę tą wprowadziła Rada Gminy Szaflary Uchwałą  Nr XVIII/124/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Ulga wynosi 1 zł / miesiąc / za osobę. Osoby, które chcą uzyskać ulgę z tytułu posiadania kompostownika muszą taki kompostownik posiadać. Kompostownik można wykonać we własnym zakresie lub zakupić gotowy z tym zastrzeżeniem, że nie może on powodować uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. Aby uzyskać zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za posiadanie kompostownika właściciel nieruchomości (podatnik na którego figuruje „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”) musi złożyć nową „Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” (obowiązującą od 19 maja 2020 r.) dostępną na stronie internetowej Gminy Szaflary.

Deklaracje można składać od 20 maja 2020 r.

WZÓR DEKLARACJI

 1. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się raz w roku w terminach, które są ogłaszane przez UG Szaflary. Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać przed posesję, przy drogach gminnych.
 2. Odbiór folii po sianokiszonkach odbywa się raz w roku w terminach, które są ogłaszane przez UG Szaflary. Folie należy dostarczyć do wyznaczonych punktów odbioru w danej miejscowości.
 3. Odbiór elektroniki i urządzeń elektrycznych odbywa się raz w roku w terminach, które są ogłaszane przez UG Szaflary. Urządzenia należy wystawiać przed posesję, przy drogach gminnych.
 4. Adresy sklepów ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym, gdzie można oddawać zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
  • Hurtownia Elektryczna LUX SYSTEM Oddział, ul. Zakopiańska 18, Szaflary
  • PSB Modom Podhale Sp. z o.o., ul. Zakopiańska 18, Szaflary
  • Partner AGD RTV, ul. Zakopiańska 18, Szaflary
  • Panel. Market budowlany, ul. Zakopiańska 3b, Szaflary
  • Merkury Market, ul. Zakopiańska 3D, Szaflary
 5. Baterie i akumulatory można oddać w Urzędzie Gminy Szaflary. Na parterze budynku, przy wejściu znajduje się pojemnik do którego można wrzucać baterie i akumulatory.
 6. Przeterminowane leki można oddawać w Urzędzie Gminy Szaflary. Na parterze budynku, przy wejściu znajduje się pojemnik do którego można przeterminowane leki.
 7. Punkty selektywnej zbiórki odpadów tzw. dzwony znajdują się w kilku miejscach na terenie gminy.

Do pojemników można wrzucać odpady posegregowane, zgodnie z opisem na  pojemnikach: szkło,  papier i tektura,   plastik, metal i opakowania wielomateriałowe.

W związku z licznymi pytaniami gdzie wrzucać styropian informujemy, że styropian należy wrzucać do worków żółtych.

Równocześnie przypominamy, iż odbiór odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów przemysłowych, pochodzących z działalności gospodarczej, odpadów budowlanych pochodzących z prac wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (np. wymiana pokrycia dachowego).

Dzikie wysypiska – jeśli widzisz w swojej okolicy dzikie wysypisko, zgłoś do urzędu Gminy Szaflary mailowo lub telefonicznie do działu gospodarki odpadami: pokój nr 7, odpady@szaflary.pl,   18 26 123 21.

 • FCC Podhale Sp. z o.o. 
  ul. Jana Pawła II 115
  34-400 Nowy Targ
  tel. +48/18/44 88 591
  tel. +48/693 692 108
  fax +48/32 376 34 51
  nowytarg@fcc-group.pl
 • „EMPOL” Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
  os. Rzeka 133
  34-451 Tylmanowa
  tel: 018 262 50 95
  tel: 018 262 53 53
  e-mail: pukempol@poczta.onet.pl
 • ATK INVEST sp. z o.o.
  ul. Szaflarska 53,
  34-400 Nowy Targ
 • FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „KAL-TRANS” SPÓŁKA JAWNA KALATA
  Osiedle Nowe 1E
  34-424 Szaflary
  tel.(18) 27 545 73
  fax (18) 26 413 54
  kom. 601 550 142
  kom. 609 555 669
  email: kalata.transport@interia.eu
 • REMONDIS Kraków Sp. z o.o.
  Ul. Półłanki 64
  30-740 Kraków
  tel. (12) 653 88 55
 • Import – DANSTRAM – Export, Handel, Transport, Spedycja
  Stanisław Strama
  ul. Zamojskiego 13A
  34-500 Zakopane
  tel. (18) 201 32 49
 • MONITRANS
  Józef Strama
  Suche 7a
  34-520 Poronin
  tel. 601 478 234

Firma, która wygrała przetarg na zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Szaflary:

FCC Podhale Sp. z o.o.

Adres do korespondencji:

FCC Podhale Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 115
34-400 Nowy Targ

tel. +48/18/44 88 591
tel. +48/693 692 108
fax +48/32 376 34 51
nowytarg@fcc-group.pl

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW

FCC Podhale. z o.o.
ul. Jana Pawła II 115
34-400 Nowy Targ

tel. (018) 448 86 66
tel. (018) 448 85 91
fax.(018) 448 87 57
e-mail: ibsortownia@o2.pl

Waga

tel. 693692116
Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek od 8.00 – 15.00

Firma, która wygrała przetarg na odbiór i transport odpadów z terenu gminy Szaflary KAL-TRANS:

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
„KAL-TRANS” SPÓŁKA JAWNA KALATA

Osiedle Nowe 1E
34-424 Szaflary
tel.(18) 27 545 73
fax (18) 26 413 54
kom. 601 550 142
kom. 609 555 669
email: kalata.transport@interia.eu

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Szaflary mogą zostawić odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone i dostarczone samodzielnie z nieruchomości  znajdujących się na terenie Gminy Szaflary.

PSZOK mieści się na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II 115 prowadzonego przez FCC Podhale Sp. z o. o.

PSZOK w Nowym Targ czynny jest w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 10:00 do 15:00 oraz w sobotę od 10:00 do 13:00 z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy

PSZOK przyjmuje odpady komunalne w ramach uiszczonych do Urzędu Gminy Szaflary opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracja. Do PSZOK odpady należy dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt.

Przed dostarczeniem odpadów do PSZOK mieszkaniec gminy Szaflary zobowiązany jest do powiadomienia Urzędu Gminy Szaflary przy ul. Zakopiańskiej 18 o zamiarze transportu oraz rodzaju odpadów komunalnych do PSZOK w Nowym Targu. Zawiadomienia dokonuje w Urzędzie Gminy Szaflary, pokój nr 7 osoba, która złożyła Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie zalega z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub pisemnie upoważniona przez nią osoba. Po dokonaniu zgłoszenia wydane zostanie „Pozwolenie na wywóz odpadów do PSZOK”, które należy okazać w PSZOK w Nowym Targu.

W PSZOK można bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane oraz właściwie zabezpieczone odpady komunalne, w szczególności:

 • papier,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • szkło,
 • odzież i tekstylia,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (wyłączając azbest),
 • zużyte opony,
 • odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
 • odpady niebezpieczne,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

Ważne:
PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych
PSZOK nie przyjmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej oraz z nieruchomości niezamieszkałych

Szczegółowe informacje zawarto w  Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Szaflary.