Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

 1. Strona Główna
 2. /
 3. DLA MIESZKAŃCA
 4. /
 5. GOSPODARKA ODPADAMI

GOSPODARKA ODPADAMI

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2023 r. wynosi:

 • segregowane – 31 zł od osoby za miesiąc (93 zł od osoby za kwartał)
 • wyższa stawka (kara) za brak segregacji – 120 zł od osoby za miesiąc

Metody płatności:

 • przelew/wpłata na konto:
  nr konta: 96 8812 0005 0000 0000 2134 0099
  dane odbiorcy: Urząd Gminy w Szaflarach
  tytuł: należy wpisać Imię i Nazwisk, adres oraz indywidualny numer karty, np. Piotr Nowak Szaflary ul. Długa 1, nr 1234
 •  wpłata w kasie Gminy Szaflary:
  na parterze, w godzinach otwarcia kasy
 • opłaty będą pobierane przez Sołtysów kwartalnie w terminach przez nich ogłoszonych,

Terminy płatności:

 • I kwartał (styczeń, luty, marzec) – do 10 kwietnia
 • II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) – do 10 lipca
 • III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) – do 10 października
 • IV kwartał (październik, listopad, grudzień) – do 10 grudnia

Wpłat można dokonywać co miesiąc po przeliczeniu: ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość x stawka miesięczna 31 zł

W przypadku zgłoszonego posiadania kompostownika przysługuje ulga 1 zł od osoby miesięcznie. W takim przypadku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby miesięcznie wynosi 30 zł.

PrzedsiębiorcaTel.NIPAdresMożliwość opróżniania osadników przydomowych oczyszczalni ścieków
Janusz Nędza Usługi Transportowe607 260 4277361412868ul. Szlak Papieski 291, 34-424 Bańska WyżnaTAK
F.H.U. „Saguła” Krzysztof Saguła604 671 413735210513834-404 Lasek 148
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.18 266 52 427352532366Al. Tysiąclecia 35 A, 34-400 Nowy TargTAK
„Marek” Usługi transportowe Józef Mądry608 615 3327361079009ul. Kościeliska 66A, 34-500 Zakopane
Wywóz Ścieków Wiesław Fic601 468 890735106380534-404 Klikuszowa 60 A
Andrzej Sobański „SEWER”606 812 9147361378901ul. Tatary 45a, 34-500 Zakopane
Firma Usługowo-Handlowa Stanisław Gondek605 128 2357361206560ul. Wincentego Witosa 24, 34-425 Biały Dunajec
Import-Danstram-Export Handel, Transport, Spedycja Stanisław Strama601 500 3217360003866ul. Zamoyskiego 13a, 34-500 Zakopane
WC Serwis Polska Sp. z o.o.602 178 1026482034293ul. Pod Borem 10, 41-808 Zabrze
Transport towarowy wywóz zanieczyszczeń płynnych Stanisław Fudalewicz603 478 4037351072359ul. Waksmundzka 10A, 34-400 Nowy Targ
Marcin Żółtek Firma Handlowo Usługowa600 115 3337351032006os. Niwa 44, 34-400 Nowy TargTAK
PPHU Tomasz Rajski7939669997352580678ul. Sokoła 8, 34-400 Nowy Targ
Andrzej Kasperek880 078 7667352892018os. Podlubelki 1, 34-424 SzaflaryTAK
Andrzej Szaflarski Firma Remontowo Budowlana660 707 5337361429225ul. Topory 87, 34-424 Bańska Niżna
Bernard Stoch F.U.H. „BADY”603 656 7967350007609ul. Nowotarska 129, 34-431 WaksmundTAK
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.18 266 36 147352869568ul. Długa 21, 34-400 Nowy TargTAK
Firma Usługowa Anna Kułach788 622 3437361429490ul. Szkolna 3, 34-424 SzaflaryTAK
Marek Repa504 475 5667361440468ul. Szlak Papieski 13, 34-424 Bańska Wyżna
Józef Rączka Dekarstwo880 200 9077361227071os. Podlubelki 16A, 34-424 Szaflary
Usługi hydrauliczne, wywóz nieczystości Andrzej Bednarz508 796 7797361738937ul. Szlak Papieski 261, 34-521 Ząb
TOI TOI Polska Sp. z o. o.804 204 2041180042784ul. Płochocińska 29, 03-044 WarszawaTAK
Roboty Ziemne Mieczysław Pietrzak8865304767352296948Huba 8, 34-436 ManiowyTAK


Szczegółowe informację można uzyskać pod numerem telefonu : 18 123 26 41 – Referat Gospodarki Gminnej i Zamówień Publicznych

Urząd Gminy Szaflary informuje, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do podpisania indywidualnej umowy cywilno-prawnej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą/podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajduje się na stronie:

szaflary.pl – gospodarka odpadami

Właściciele nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy (w rozumieniu ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach także jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) mają obowiązek posiadania umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Powyższy obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne. Dotyczy to: hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych itp., sklepów, lokali gastronomicznych, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych (działalność usług ogólnobudowlanych), organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych,  handlu obwoźnego, banków, poczty, żłobków i przedszkoli prywatnych, domów opieki zdrowotnej i domów seniora.

Koszty oraz częstotliwość odbioru odpadów zależą od podpisanej umowy z wybraną firmą. Umowa ta musi mieć charakter pisemny. Wartości wynikające z podpisanej umowy muszą być zgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szaflary (Uchwała XXII/168/2020 Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 października 2020 roku.)

Uchwała Nr XXII/168/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szaflary

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

 • uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją:
 • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W związku z powyższym, jeżeli któryś z przedsiębiorców na terenie Gminy Szaflary nie zawarł takiej umowy, to jest zobowiązany niezwłocznie tego dokonać.

Kopię tych dokumentów (aktualne umowy wraz z dowodami uiszczania opłat) należy przesłać lub dostarczyć do Urzędu Gminy Szaflary w terminie do dnia 31.08.2021 r.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

 • nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888);
 • wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888).

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wzór deklaracji śmieciowej

Wzór oświadczenia o zamieszkiwaniu

 • w formie papierowej w Urzędzie Gminy Szaflary lub za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl)q

Wójt Gminy Szaflary informuje, iż wprowadzono ulgę związaną z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Ulgę tą wprowadziła Rada Gminy Szaflary Uchwałą  Nr XVIII/124/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Ulga wynosi 1 zł / miesiąc / za osobę. Osoby, które chcą uzyskać ulgę z tytułu posiadania kompostownika muszą taki kompostownik posiadać. Kompostownik można wykonać we własnym zakresie lub zakupić gotowy z tym zastrzeżeniem, że nie może on powodować uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. Aby uzyskać zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za posiadanie kompostownika właściciel nieruchomości (podatnik na którego figuruje „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”) musi złożyć nową „Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” (obowiązującą od 19 maja 2020 r.) dostępną na stronie internetowej Gminy Szaflary.

Deklaracje można składać od 20 maja 2020 r.

WZÓR DEKLARACJI

 1. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się raz w roku w terminach, które są ogłaszane przez UG Szaflary. Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać przed posesję, przy drogach gminnych.
 2. Odbiór folii po sianokiszonkach odbywa się raz w roku w terminach, które są ogłaszane przez UG Szaflary. Folie należy dostarczyć do wyznaczonych punktów odbioru w danej miejscowości.
 3. Odbiór elektroniki i urządzeń elektrycznych odbywa się raz w roku w terminach, które są ogłaszane przez UG Szaflary. Urządzenia należy wystawiać przed posesję, przy drogach gminnych.
 4. Adresy sklepów ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym, gdzie można oddawać zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
  • Hurtownia Elektryczna LUX SYSTEM Oddział, ul. Zakopiańska 18, Szaflary
  • PSB Modom Podhale Sp. z o.o., ul. Zakopiańska 18, Szaflary
  • Partner AGD RTV, ul. Zakopiańska 18, Szaflary
  • Panel. Market budowlany, ul. Zakopiańska 3b, Szaflary
  • Merkury Market, ul. Zakopiańska 3D, Szaflary
 5. Baterie i akumulatory można oddać w Urzędzie Gminy Szaflary. Na parterze budynku, przy wejściu znajduje się pojemnik do którego można wrzucać baterie i akumulatory.
 6. Przeterminowane leki można oddawać w Urzędzie Gminy Szaflary. Na parterze budynku, przy wejściu znajduje się pojemnik do którego można przeterminowane leki.
 7. Punkty selektywnej zbiórki odpadów tzw. dzwony znajdują się w kilku miejscach na terenie gminy.

Do pojemników można wrzucać odpady posegregowane, zgodnie z opisem na  pojemnikach: szkło,  papier i tektura,   plastik, metal i opakowania wielomateriałowe.

W związku z licznymi pytaniami gdzie wrzucać styropian informujemy, że styropian należy wrzucać do worków żółtych.

Równocześnie przypominamy, iż odbiór odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów przemysłowych, pochodzących z działalności gospodarczej, odpadów budowlanych pochodzących z prac wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (np. wymiana pokrycia dachowego).

Dzikie wysypiska – jeśli widzisz w swojej okolicy dzikie wysypisko, zgłoś do urzędu Gminy Szaflary mailowo lub telefonicznie do działu gospodarki odpadami: pokój nr 7, odpady@szaflary.pl,   18 26 123 21.

 • FCC Podhale Sp. z o.o. 
  ul. Jana Pawła II 115
  34-400 Nowy Targ
  tel. (18) 448 85 91 ; 693 692 108
  email: nowytarg@fcc-group.pl

 

 • Import – DANSTRAM – Export, Handel, Transport, Spedycja
  Stanisław Strama
  ul. Zamojskiego 13A
  34-500 Zakopane
  tel. 695 404 495 ; 607 218 767

 • „EMPOL” Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
  os. Rzeka 133
  34-451 Tylmanowa
  tel. (18) 262 50 95 ; (18) 262 53 53 ; (18) 262 50 15
  email: pukempol@poczta.onet.pl

 • FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „KAL-TRANS” SPÓŁKA JAWNA KALATA
  os. Nowe 1E
  34-424 Szaflary
  tel.(18) 275 45 73 ; 601 550 142 ; 609 555 669
  email:
  kalata.transport@interia.eu

 • ATK INVEST sp. z o.o.
  ul. Szaflarska 53,
  34-400 Nowy Targ

Firma, która wygrała przetarg na zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Szaflary:

FCC Podhale Sp. z o.o.

Adres do korespondencji:

FCC Podhale Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 115
34-400 Nowy Targ

tel. +48/18/44 88 591
tel. +48/693 692 108
fax +48/32 376 34 51
nowytarg@fcc-group.pl

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW

FCC Podhale. z o.o.
ul. Jana Pawła II 115
34-400 Nowy Targ

tel. (018) 448 86 66
tel. (018) 448 85 91
fax.(018) 448 87 57
e-mail: ibsortownia@o2.pl

Waga

tel. 693692116
Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek od 8.00 – 15.00

Firma, która wygrała przetarg na odbiór i transport odpadów z terenu gminy Szaflary KAL-TRANS:

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
„KAL-TRANS” SPÓŁKA JAWNA KALATA

Osiedle Nowe 1E
34-424 Szaflary
tel.(18) 27 545 73
fax (18) 26 413 54
kom. 601 550 142
kom. 609 555 669
email: kalata.transport@interia.eu

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Szaflary mogą zostawić odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone i dostarczone samodzielnie z nieruchomości  znajdujących się na terenie Gminy Szaflary.

PSZOK mieści się na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II 115 prowadzonego przez FCC Podhale Sp. z o. o.

PSZOK w Nowym Targ czynny jest w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 10:00 do 15:00 oraz w sobotę od 10:00 do 13:00 z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy

PSZOK przyjmuje odpady komunalne w ramach uiszczonych do Urzędu Gminy Szaflary opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracja. Do PSZOK odpady należy dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt.

Przed dostarczeniem odpadów do PSZOK mieszkaniec gminy Szaflary zobowiązany jest do powiadomienia Urzędu Gminy Szaflary przy ul. Zakopiańskiej 18 o zamiarze transportu oraz rodzaju odpadów komunalnych do PSZOK w Nowym Targu. Zawiadomienia dokonuje w Urzędzie Gminy Szaflary, pokój nr 7 osoba, która złożyła Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie zalega z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub pisemnie upoważniona przez nią osoba. Po dokonaniu zgłoszenia wydane zostanie „Pozwolenie na wywóz odpadów do PSZOK”, które należy okazać w PSZOK w Nowym Targu.

W PSZOK można bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane oraz właściwie zabezpieczone odpady komunalne, w szczególności:

 • papier,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • szkło,
 • odzież i tekstylia,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (wyłączając azbest),
 • zużyte opony,
 • odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
 • odpady niebezpieczne,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

Ważne:
PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych
PSZOK nie przyjmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej oraz z nieruchomości niezamieszkałych

Szczegółowe informacje zawarto w  Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Szaflary.


Tagi: