Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

 1. Strona Główna
 2. /
 3. Kanalizacja sanitarna w Zaskalu

Kanalizacja sanitarna w Zaskalu

Gminna sieć kanalizacji sanitarnej w Zaskalu obejmuje ulice Tadeusza Kościuszki, Polną, Leśną, Bogdana Werona, Józefa Piłsudskiego, Kardynała Karola Wojtyły, Za Wodą oraz część ulicy Kościelnej i osiedli Za Torem i Kopaczyska. Wszelkie informacje dotyczące przyłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej można uzyskać pod nr tel. 18 26 123 44 lub w pokoju 2.1 w Urzędzie Gminy Szaflary.

Procedura przyłączania
  1. Osoby, które nie występowały wcześniej o warunki przyłączenia do sieci powinny złożyć pisemny wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Urzędzie Gminy Szaflary.
   Do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. Po otrzymaniu warunków przyłączenia można przystąpić do budowy przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z wydanymi warunkami.
  2. Osoby, które otrzymały warunki przyłączenia wydane przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. mogą przystąpić do budowy przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z wydanymi warunkami od 08.04.2024 r.
 1. Odbiór przyłącza kanalizacyjnego odbywa przed zasypaniem wykopu, dlatego przed zasypaniem wykopu należy w Urzędzie Gminy Szaflary złożyć pisemny wniosek o dokonanie odbioru przyłącza wraz z wymaganymi załącznikami: oświadczenie o wykonaniu kanalizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wniosek o zawarcie umowy oraz deklarację ryczałtową – w przypadku chęci rozliczania ryczałtowego. W możliwie najkrótszym terminie (nieprzekraczającym 3 dni roboczych) od daty złożenia wniosku upoważniona osoba dokonuje odbioru przyłącza, sprawdzając zgodność z wydanymi warunkami.
 2. W przypadku chęci rozliczania w oparciu o odczyty wodomierza lub odczyty urządzenia pomiarowego koszt zakupu oraz montażu tych urządzeń pokrywa Odbiorca usług. Zamontowany wodomierz lub urządzenie pomiarowe również podlegają odbiorowi.
 3. Podpisanie umowy o odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej następuje w Urzędzie Gminy Szaflary.
 4. W terminie do 6 miesięcy od daty odbioru przyłącza należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Szaflarach geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wytyczne montażu zestawu wodomierzowego dla pomiaru ilości wody pobranej z  własnego ujęcia w celu rozliczania ilości odprowadzanych ścieków:

 1. Odbiorca usług ma obowiązek poinformowania o wszystkich posiadanych własnych ujęciach wody (spółka wodna, studnia własna).
 2. Zestaw wodomierzowy opomiarowujący wodę dostarczaną z własnego ujęcia / spółki wodnej w celu określenia ilości odprowadzanych ścieków instaluje, eksploatuje i dokonuje jego wymiany na własny koszt Odbiorca usług.
 3. Zestaw wodomierzowy powinien być umieszczony za pierwszą ścianą budynku, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem i dostępem osób niepowołanych.
 4. Należy zamontować wodomierz ze współczynnikiem R = 160 (stopień dokładności pomiaru) – dawna klasa C, który posiada ważną cechę legalizacyjną. Średnicę wodomierza należy dobrać odpowiednio do planowanego zapotrzebowania wody.
 5. Okres ważności legalizacji wodomierza wynosi 5 lat i liczy się od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja została dokonana.
 6. Instalację należy wykonać w taki sposób, aby możliwy był montaż wodomierza w pozycji poziomej (tarczą do góry). Wodomierz należy montować na konsoli montażowej. Na długości równej pięciu średnicom wodomierza przed i trzem średnicom za wodomierzem należy zachować odcinki proste.
 7. Należy stosować zawory odcinające grzybkowe przed i za wodomierzem. Za zaworem odcinającym znajdującym się za wodomierzem należy zamontować zawór zwrotny zapobiegający wystąpieniu przepływów wstecznych.
 8. Na odcinku przed wodomierzem zabrania się montażu jakichkolwiek punktów poboru wody, odgałęzień, odejść i hydrantów.
Ceny i stawki opłat

Informujemy, że decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11.03.2024 r., znak: K.RZT.70.36.2024 zostały zatwierdzone ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Szaflary w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków przez Gminę Szaflary. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków wynosi 14,70 zł netto tj. 15,88 zł brutto za 1 m3 odebranych ścieków.

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szaflary

Do pobrania:

Regulamin Gmina Szaflary


Tagi: