Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

 1. Strona Główna
 2. /
 3. Wiadomości
 4. /
 5. Aktualności
 6. /
 7. Zmiana Programu „Czyste...

Zmiana Programu „Czyste Powietrze”

13 stycznia, 2023

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

 1. Podwyższone zostały progi dochodowe:
  1. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą gdy:
   • dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł (poziom podstawowy),
   • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym (poziom podwyższony),
   • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym (poziom najwyższy)

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta przez wójta

 1. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez: serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl
 2. W ramach zmiany Programu podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów i urządzeń finansowanych z Programu oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć. W związku z powyższym maksymalna wysokość dotacji może wynieść:
  1. dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania
   – do 66 000 zł,
  2. dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania
   – do 99 000 zł,
  3. dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania
   – do 135 000 zł.

UWAGA! Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych przez Beneficjentów.

 1. Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  1. został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
  2. osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
   • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
   • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
  3. zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 1. Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja w ramach Programu będzie udzielana w odniesieniu do kosztów netto.
 1. Wprowadzono możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie.
 2. Beneficjent, który zawarł umowę o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem na podstawie wniosku o dotację złożonego przed 3 stycznia 2023 r. ma możliwość zmiany warunków umowy o dofinansowanie na warunki obowiązujące w obecnej wersji Programu,

Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Pełną treść ogłoszenia o zmianie Programu „Czyste Powietrze” udostępnioną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska publikujemy w załączeniu.

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru wniosków
o dofinansowanie, Załącznikami 2, 2a, 2b
oraz instrukcjami wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność. Wymagana dokumentacja została udostępniona na stronie https://portal.wfos.krakow.pl/ w zakładce wymagana dokumentacja od 03.01.2023.

Ponadto zapraszamy do kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy Szaflary. Dane kontaktowe dostępne tutaj: Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny