Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Komunikat dotyczący wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

1 grudnia, 2020

Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, a Twoje miesięczne łączne zarobki oraz osób z Tobą gospodarujących, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają:

 • 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 

możesz starać się o podwyższone dofinansowanie na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
 • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Jeżeli ubiegasz się o podwyższone dofinansowanie, do wniosku pobranego z https://portal.wfos.krakow.pl/ konieczne jest dołączenie zaświadczenia, które potwierdzi wysokość dochodu w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego.

Zaświadczenia dla osób mających miejsce zamieszkania w Gminie Szaflary wydawane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18 , 34-424 Szaflary w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia

Procedura postępowania o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość przeciętnego dochodu na członka gospodarstwa domowego.

Aby ustalić sytuację dochodową gospodarstwa domowego Wnioskodawcy dla wniosków złożonych  do dnia do 31 lipca 2021 r. podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2019. 

Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu systemów teleinformatycznych Emp@tia, za pośrednictwem których pozyskiwane są dane o dochodach osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny):

 1. Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego osiągniętych w roku 2019, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)
 2. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2019 (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)
 3. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu z roku 2019 z działalności gospodarczej osób, które rozliczały się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zawierające informacje odpowiednio o:
  • formie opłacanego podatku,
  • wysokości przychodu,
  • stawce podatku,
  • wysokości opłaconego podatku.

Ważne! W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Dochód podlegający odliczeniu:

Alimenty świadczone na rzecz innych osób w danym roku kalendarzowym należy potwierdzić w pkt.  4.1 wniosku o żądaniu wydania zaświadczenia.

UWAGA!

Zaświadczenie z GOPS nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowych informacji udziela:

 • w sprawie wydania zaświadczenia – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach pod nr tel. 18 26 123 28 w. 28  oraz adresem e-mail: gops@Szaflary.pl;
 • w sprawie warunków skorzystania z dofinansowania oraz wypełnienia wniosku – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,  pod nr tel.  12 422 94 90  wew. 2 oraz adresem e-mail:   biuro@wfos.krakow.pl
 • w sprawie wypełnienia wniosku o dofinansowanie – Referat Gospodarki Gminnej i Zamówień Publicznych • pod nr tel. 18 26 123 41oraz adresem e-mail: natalia.panszczyk@szaflary.pl

Podstawa prawna:

Prawo ochrony środowiska art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001,

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia