Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

PODATKI I OPŁATY

Podatnicy podatku od środków transportowych są zobowiązani w terminie do dnia 15 lutego danego roku podatkowego, składać właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikami o posiadanych środkach transportowych DT-1/A

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

 • do dnia 15 lutego
 • do dnia 15 września

Wpłata na konto w BS w Nowym Targu
Nr rachunku 96 8812 0005 0000 0000 2134 0002

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr XXIV.187.2021 Rady Gminy Szaflary w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

W celu skorzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomości przedsiębiorcy, którzy zostali objęci powyższą uchwałą powinni w terminie do dnia 10 lutego 2021 r. złożyć do Wójta Gminy Szaflary następujące dokumenty:

OSOBY FIZYCZNE:

oświadczenie, stanowiące załącznik do powyższej uchwały,

– informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 wraz z załącznikiem o zwolnieniu  ZIN-2,

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.

OSOBY PRAWNE:

oświadczenie, stanowiące załącznik do powyższej uchwały,

– deklarację lub korektę deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z załącznikiem o zwolnieniu ZDN-2,

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.

Druki w wersji papierowej można pobrać w Urzędzie Gminy Szaflary (dziennik podawczy).

W dniu 31 lipca 2020 roku weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników. Działając na mocy art. 28 ust. 4 pkt.1 lub art. 38 pkt. 1 tej ustawy Wójt Gminy Szaflary potwierdza fakt zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Szaflary.

W związku z powyższym potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy, dla gruntów położonych na terenie gminy Szaflary, będzie dokonywane na podstawie wniosku złożonego przez wydzierżawiającego lub dzierżawcę wraz z załączonym oryginałem umowy dzierżawy.

Potwierdzenie zawarcia umowy będzie załatwione w terminie 7 dni.

Nadmienia się również, że na podstawie w/w przepisów wójt dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto Wójt Gminy Szaflary poświadcza tylko zawarcie umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Szaflary.

Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1546

W ramach pomocy przedsiębiorcom Rada Gminy Szaflary w dniu 29 kwietnia 2020 r. podjęła Uchwałę nr XVIII/130/2020 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za okres marzec  i kwiecień 2020 r., która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 5 maja 2020 r. poz. 3122.

W dniu 24 czerwca 2020 r. została podjęta przez Radę Gminy Szaflary Uchwała nr XIX/140/2020 zmieniająca powyższą uchwałę i przyznająca dodatkowy okres zwolnienia za maj i czerwiec 2020 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 2 lipca 2020 r. poz. 4341.

W celu skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy, którzy zostali objęci powyższą uchwałą powinni w terminie do 30 września 2020 r. złożyć do Wójta Gminy Szaflary następujące dokumenty:

OSOBY FIZYCZNE:

– informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 wraz z załącznikiem o zwolnieniu  ZIN-2,

– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik Nr 1 powyższej uchwały,

– oświadczenie, stanowiące załącznik Nr 2 powyższej uchwały.

OSOBY PRAWNE:

– korektę deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z załącznikiem o zwolnieniu ZDN-2,

– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik Nr 1 powyższej uchwały,

– oświadczenie, stanowiące załącznik Nr 2 powyższej uchwały.

Pozostali przedsiębiorcy, którzy również znaleźli się w trudniej sytuacji z nie swojej winy, ale nie są objęci przepisami tej uchwały, mogą starać się  o zwolnienie z podatku od nieruchomości na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Ponadto uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości jest równoznaczne z otrzymaniem pomocy publicznej przez podatnika, będącego przedsiębiorcą.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Szaflary – tel. 18 26 123 21 pokój nr 1.9.

Za udostępnienie danych jednostkowych na podstawie wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców pobiera się opłatę w wysokości 31 złotych.

Opłatę za udostępnienie danych  należy wpłacić w kasie urzędu gminy adres: Szaflary ul. Zakopiańska 18 lub na konto:

Bank Spółdzielczy Nowy Targ  O/Szaflary

Nr rachunku 15 8812 0005 0000 0000 2134 0005

(dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych należy dołączyć do wniosku).

Opłatę skarbową od zaświadczeń, pełnomocnictw itp. należy wpłacać na konto w BS w Nowym Targu

nr rachunku 26 8812 0005 0000 0000 2134 0001

Osoby prawne – Formy płatności

 • Wpłata na konto w BS w Nowym Targu
  Nr rachunku 96 8812 0005 0000 0000 2134 0002

Osoby fizyczne – Formy płatności

 • Wpłata na konto w BS w Nowym Targu
  Nr rachunku: 96 8812 0005 0000 0000 2134 0002
  W tytule należy podać imię i nazwisko podatnika, adres i nr decyzji – nakazu płatniczego
 • Wpłata w Kasie Urzędu Gminy
 • Wpłata u sołtysów w ustawowych terminach płatności tj.
  do 15 marca br.
  do 15 maja br.
  do 15 września br.
  do 15 listopada br.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do 30 czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory znajdują się poniżej:

Uchwała w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Załącznik Nr 1.

Załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 3.

Załącznik Nr 4.

Załącznik Nr 5.

Załącznik Nr 6.

Załącznik Nr 7.

Załącznik Nr 8.

Załącznik Nr 9.

Załącznik Nr 10.

Załącznik Nr 11.

Załącznik Nr 12.

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu.

Pozostałe uchwały:


Tagi: