Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

 1. Strona Główna
 2. /
 3. DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Gminy w Szaflarach

Urząd Gminy w Szaflarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Szaflarach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.1. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu YouTube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.
 • Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. (Zgodnie z Art. 3 Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych)

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • Serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
 • możliwa zmiana wielkości czcionki,
 • zastosowano prawidłowy kontrast,
 • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 • elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.
 • zaprogramowano skip-linki – pozwalają użytkownikom pominąć materiał nawigacyjny i szybko uzyskać dostęp do głównej zawartości dokumentu

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osobą kontaktową jest: Katarzyna Machaj.
 • E-mail: sekretariat@szaflary.pl
 • Telefon: 18 26 123 15
 • Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Katarzyna Machaj. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na adres: sekretariat@szaflary.pl lub pod numerem telefonu: 18 26 123 15

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej:
„Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku, przez schody prowadzi jedno wejście od ul. Zakopiańskiej. Nie jest ono przystosowane dla osób  z niepełnosprawnością ruchową. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

W 2021 r. planuje się wykonanie projektu dot. rozwiązań architektonicznych umożliwiających osobom z niepełnosprawnością ruchową wejście do budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek nie posiada windy – dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie parteru.  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu po prawej stronie od wejścia.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych 

 • Brak pochylni dla wózków.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne, pomoc pracownika Biura Obsługi Klienta).
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Biura Obsługi Klienta

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Budynek w najbliższym otoczeniu posiada wydzielone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (m.in. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Brak ograniczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.