Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Dodatek osłonowy – ważne informacje

17 stycznia, 2022

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • 400,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 600,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  • 850,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1.150,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Ważne!!!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

  • 500,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 750,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  • 1.062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1.437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w urzędzie lub wysłać pocztą a także online.

Właściciele domów użytkowanych już przed 1 lipca 2021 r. mają 12 miesięcy na zgłoszenie źródła ciepła (wysłania deklaracji do CEEB). W przypadku domów oddawanych do użytkowania po tej dacie właściciele mają obowiązek zgłoszenia pieca lub kotła w ciągu 14 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Jeśli ktoś nie zgłosi urządzenia, którym ogrzewa swój dom, do ewidencji może otrzymać karę grzywny do 500,00 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5.000,00 zł.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20,00 zł.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym),
  • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.:

Uwaga: prosimy o prawidłowe i uważne wypełnienie druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, na który będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Terminy składania wniosków:

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.
Przykład: dodatek na wniosek złożony do końca stycznia 2022 r. będzie wypłacony w dwóch równych ratach – pierwsza rata do 31 marca 2022 r., druga rata maksymalnie do 2 grudnia.
Osoby, które złożą wniosek w terminie od 01 lutego najpóźniej do 31 października 2022 r. otrzymają dodatek niezwłocznie po jego przyznaniu, jednorazowo maksymalnie do 2 grudnia. Wnioski złożone po 31 października zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Informacja o przyznaniu świadczenia.

Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Pytania i odpowiedzi dotyczące dodatku osłonowego

Wzór wniosku i załączników oraz instrukcja jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można pobrać poniżej:

Pliki do pobrania


Tagi: