Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

 1. Strona Główna
 2. /
 3. DLA MIESZKAŃCA
 4. /
 5. URZĄD STANU CYWILNEGO

URZĄD STANU CYWILNEGO

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
mgr Barbara Kowalczyk
tel. 18-26-123-23
e-mail: usc@szaflary.pl

Archiwum USC
e-mail: usc@szaflary.pl

Nadawanie odznaczeń „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
Kogo dotyczyDotyczy osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Wymagane dokumentyOświadczenie o wyrażeniu zgodny na nadanie odznaczenia „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Formularz/

wniosek

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na medale(.odt)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na medale(.pdf)

OpłatyBez opłat
Jednostka/osoba odpowiedzialnaUrząd Stanu Cywilnego
Szaflary, ul. Zakopiańska 18
Miejsce składania dokumentów

Wnioski o przyznanie odznaczeń dla osób zamieszkałych na terenie gminy Szaflary składa się w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Dokumenty można składać osobiście:
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szaflarach
ul. Zakopiańska 18 pokój nr 19 w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty można również przesłać pocztą na powyższy adres:

Termin załatwienia sprawy

Przyznanie odznaczeń Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania wniosku przez Wojewodę Małopolskiego, trwa około sześciu miesięcy.

Nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Z 2015 r. poz. 475z późn. zm.).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Z 2004 r. Nr 277 poz. 2743 z późn. zm.).

Uwagi i dodatkowe informacje

Wręczenie odznaczenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o jego nadaniu. Odznaczenie Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mogą wręczać: marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Na terenie gminy Szaflary uroczystość wręczania odznaczeń „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla mieszkańców gminy organizowana jest przez Urząd Stanu Cywilnego w Szaflarach.

W przypadku nie dostarczenia oświadczenia, Urząd nie wystąpi z wnioskiem o nadanie odznaczenia.

Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
Kogo dotyczyOsoba, której akt dotyczy, matka, ojciec, siostra, brat, mąż, żona, córka, syn, babka, dziadek, wnuk, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun, osoba, która wykaże interes prawny, sąd, prokurator, organizacja społeczna (jeżeli jest to zgodne z jej celem statutowym), organ administracji publicznej (jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań).
Wymagane dokumenty

Podanie o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, ew. dokumenty wykazujące interes prawny do otrzymania odpisu.

Formularz/

wniosek

Podanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego(.odt)

Podanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego(.pdf)

Opłaty

Odpis skrócony/odpis skrócony wielojęzyczny – 22 zł.

Odpis zupełny – 33 zł

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Szaflary lub w kasie Urzędu – pok. 6

kasa czynna: poniedziałek: od godz. 9.00 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 9.00 do godz. 15.00

piątek od godz. 9.00 do godz. 14.00

Oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej należy załączyć odpowiednio do podania lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

NUMER KONTA
Opłata skarbowa – nr rachunku bankowego 26 8812 0005 0000 0000 2134 0001.

Ustawa o opłacie skarbowej normuje przypadki wyłączeń i zwolnień od jej uiszczenia.

Jednostka/osoba odpowiedzialna– Urząd Stanu Cywilnego w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18
lub 

– wybrany Urząd Stanu Cywilnego w kraju

Miejsce składania dokumentówDokumenty można składać osobiście:
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szaflarach
ul. Zakopiańska 18 pokój nr 19 w godzinach pracy Urzędu. 

Dokumenty można również przesłać pocztą na powyższy adres:

Termin załatwienia sprawy

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Szaflarach) wydanie odpisu następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 • Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 • Do 1 miesiąca (w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego).

Podstawa prawna

Art. 45, art. 125 ust.3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.) 

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego ( Dz. U. 2015 r. poz. 194 z późn. zm.)
 2. Art. 33, art. 35, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 3. Art. 20 a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. nr 187 poz. 1330)
 7. Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz. U. 2004 nr 166 poz. 1735)
Uwagi i dodatkowe informacje

1. Wnioski w sprawie wydania odpisów aktów stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego tj. z ksiąg stanu cywilnego przechowywanych w USC w Szaflarach, przyjmowane są:

– w siedzibie USC: ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, pokój nr 19

– za pośrednictwem poczty: adres do korespondencji – ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary

– za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

2. Odpis aktu stanu cywilnego dotyczący wskazanej osoby może zostać wydany, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego stosuje się przepisy ustawy – kodeks postępowania administracyjnego, z wyłączeniem stosowania przepisów art. 40 § 4 i 5 kpa, w sprawach załatwianych za pośrednictwem konsula.

Uwaga!
Od 1 marca 2015 roku rejestr stanu cywilnego jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Z uwagi na fakt, iż aplikacja informatyczna nadal jest modyfikowana, w czasie obsługi Klientów mogą wystąpić utrudnienia.

Odtworzenie treści aktu sporządzonego za granicą
Kogo dotyczy – osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy– inna osoba, która wykaże interes prawny lub inna osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon
Wymagane dokumenty
 • wniosek
 • dokument potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelniona kopia
 • tłumaczenia dokonane przez tłumacza przysięgłego

UWAGA! Jeżeli osoba, której zdarzenie dotyczy ma sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego może wraz z wnioskiem o odtworzenie złożyć wniosek o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej

Opłaty

39 zł za odpis zupełny wydawany po dokonaniu odtworzenia

Jednostka/osoba odpowiedzialna Wybrany kierownik Urzędu stanu Cywilnego w kraju
Miejsce składania dokumentów Dokumenty można składać osobiście: w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szaflarach ul. Zakopiańska 18 pokój nr 19 w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty można również przesłać pocztą na powyższy adres:

Termin załatwienia sprawy

Uzależniony od czasu uzyskania wszystkich dokumentów do odtworzenia aktu i powiadomienia odpowiednich osób

Podstawa prawna Art. 109 prawa o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2014 r. poz. 1741, z późn. zmianami).
Uwagi i dodatkowe informacje – Odtworzyć zagraniczny akt stanu cywilnego można jedynie wtedy, gdy niemożliwe jest lub związane z poważnymi trudnościami uzyskanie odpisu aktu z zagranicznego urzędu.

– Odbiór dokumentów – osobiście w USC (do odbioru dokumentów uprawniony jest wnioskodawca lub osoba upoważniona) lub pocztą.

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Kogo dotyczyOsób po rozwodzie
Wymagane dokumenty– Dowód osobisty.– Prawomocny wyrok rozwodowy, jeśli jeszcze nie wpłynął do USC z sądu.
Opłaty

Protokół – 11 zł.

Jednostka/osoba odpowiedzialnaUrząd Stanu Cywilnego w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18
Miejsce składania dokumentówOsobiście w USC – ul. Zakopiańska 18, Szaflary
w godzinach pracy urzędu
Termin załatwienia sprawy

niezwłocznie po złożeniu oświadczenia (ok. 30 min.).

Podstawa prawnaArt. 59 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.788)
Uwagi i dodatkowe informacjeForma załatwienia sprawy:
– Przyjęcie do protokołu oświadczenia osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, złożonego przed Kierownikiem USC. 

Oświadczenie o powrocie do nazwiska można złożyć w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

W trybie art. 59 k. r. o. można powrócić jedynie do nazwiska noszonego w chwili zawarcia ostatniego małżeństwa.

Oświadczenie o powrocie do nazwiska można złożyć w tut. USC również wtedy, gdy akt małżeństwa sporządzony został w innym urzędzie. Należy okazać wyrok rozwodowy lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie. Protokół przyjęcia oświadczenia zostanie przekazany do właściwego USC.

Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
Kogo dotyczyNarzeczeni.
Wymagane dokumenty
 • Podanie o skrócenie terminu oczekiwania.
 • Dowód tożsamości.
 • Dokumenty uzasadniające konieczność skrócenia terminu (np. lekarskie zaświadczenie o ciąży, zaświadczenie o pracy za granicą, kopia biletu lotniczego itp.).
Formularze/wnioskiw Urzędzie Stanu Cywilnego
OpłatyDecyzja – 39 zł.
Jednostka/osoba odpowiedzialnaUrząd Stanu Cywilnego w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18
Miejsce składania dokumentówOsobiście w USC – ul. Zakopiańska 18, Szaflary
w godzinach pracy urzędu
Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie po wydaniu decyzji

Podstawa prawnaArt. 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.788).
Tryb odwoławczyOd decyzji Kierownika USC w Szaflarach przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem Kierownika USC w Szaflarach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
Uwagi i dodatkowe informacje– Odbiór dokumentów – osobiście w USC (po wydaniu decyzji ustalana jest data ślubu).– Osoby uprawnione do odbioru dokumentów – narzeczeni.
Sprostowanie aktu
Kogo dotyczyOsób wymienionych w prostowanym akcie.
Wymagane dokumenty
 • wniosek
 • jeżeli podstawą sprostowania będzie dokument zagraniczny, należy załączyć ten dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski. Dokument ten powinien zawierać dane podlegające sprostowaniu, stwierdzać zdarzenie wcześniejsze i dotyczyć tej samej osoby lub jej wstępnych (np. rodziców)
 • jeżeli sprostowanie aktu stanu cywilnego ma nastąpić na podstawie materiałów archiwalnych należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów
 • jeżeli akt stanu cywilnego będzie prostowany na podstawie polskiego aktu stanu cywilnego nie ma potrzeby przedkładania odpisu takiego aktu

Formularze/ 

wnioski

Wniosek o sprostowanie aktu(.odt) 

Wniosek o sprostowanie aktu(.pdf)

Opłaty

39 zł za odpis zupełny aktu stanu cywilnego, wydawany po dokonaniu sprostowania 

17 zł za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania – od każdego stosunku pełnomocnictwa

Jednostka/osoba odpowiedzialnaUrząd Stanu Cywilnego w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18
Miejsce składania dokumentówPocztą lu osobiście w USC – ul. Zakopiańska 18, Szaflary
w godzinach pracy urzędu
Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie po uzyskaniu całości dokumentacji.

Podstawa prawnaArt. 35 prawa o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2014 r. – Dz. U. poz. 1741, z późniejszymi zmianami).
Uwagi i dodatkowe informacje
 • Kierownik USC może sprostować akt, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktu stanu cywilnego
 • Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje sąd powszechny, jeżeli nie jest możliwe sprostowanie w trybie administracyjnym
 • Odbiór dokumentów – osobiście w USC (do odbioru dokumentów uprawniony jest wnioskodawca lub osoba upoważniona) lub pocztą
Uznanie ojcostwa dziecka
Kogo dotyczy Rodziców dziecka
Wymagane dokumenty Dowody tożsamości rodziców dziecka:
 • obywatel polski – dowód osobisty
 • obcokrajowiec – paszport
Formularze/wnioski Protokół w USC
Opłaty Bez opłat
Jednostka/osoba odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18
Miejsce składania dokumentów Osobiście w USC – ul. Zakopiańska 18, Szaflary w godzinach pracy urzędu
Termin załatwienia sprawy Bezpośrednio po sporządzeniu protokołu uznania (20-30 min.)
Podstawa prawna Art. 73 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (tekst jednolity Dz .U. z 2012 r. poz. 788)
Uwagi i dodatkowe informacje
 • Forma załatwienia sprawy: – Przyjęcie do protokołu oświadczenia ojca o uznaniu ojcostwa dziecka oraz oświadczenia matki dziecka potwierdzającego ojcostwo, złożonych przed Kierownikiem USC lub jego zastępcą.
 • Uznanie dziecka przez ojca może nastąpić tylko wtedy, gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało sądownie obalone (zaprzeczenie ojcostwa).
 • W przypadku uznania ojcostwa dziecka przez cudzoziemca, który nie włada biegle językiem polskim, wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.
Uzupełnienie aktu
Kogo dotyczy Osób mających interes prawny oraz osób, których akt dotyczy.
Wymagane dokumenty Wniosek
 • Dokument tożsamości strony (dowód osobisty lub paszport)
 • Pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo strony oraz dokument tożsamości pełnomocnika – jeżeli w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik.
 • Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub reprodukcję uwierzytelnioną z tych materiałów.
 • Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy przedłożyć stosowny dokument, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdza zdarzenie wcześniejsze i dotyczy tej samej osoby lub jej wstępnych.
Formularze/ wnioski Wniosek o uzupełnienie aktu Wniosek o uzupełnienie aktu
Opłaty 39 zł za odpis zupełny aktu stanu cywilnego, wydawany po dokonaniu uzupełnienia 17 zł za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania – od każdego stosunku pełnomocnictwa
Jednostka/osoba odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego który przechowuje akt
Miejsce składania dokumentów Pocztą lub osobiście w USC – ul. Zakopiańska 18, Szaflary w godzinach pracy urzędu
Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna Art. 24 i 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.)
 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. 2016 poz. 1904)
 2. Art. 33, 35, 76a i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 3. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 poz. 1579)
 5. Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219)
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 poz. 1827 z późn. zm.)
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Z 2007 r. nr 187 poz. 1330)
 8. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Z 2011 nr 43. poz. 224z późn. zm.).
Tryb odwoławczy Od decyzji Kierownika USC w Szaflarach przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem Kierownika USC w Szaflarach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
Uwagi i dodatkowe informacje Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.
 1. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej osoby lub jej wstępnych.
 2. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.
 3. Jeżeli uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze uzupełnienia lub złożeniu wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
 4. Jeżeli uzupełnienia aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.
 5. Istnieje możliwość działania strony przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust.1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 6. Zgodnie z art. 31 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
  1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
  2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
  3. konsula.
Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
 1. dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
 2. dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawiciela przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wpisanie zagranicznego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego
Kogo dotyczyosoba, której dotyczy zdarzenie lub inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny (dotyczy wpisania dokumentu potwierdzającego zgon)
Wymagane dokumenty
 • podanie o wpisanie zagranicznego aktu (jeżeli osoba ma wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego, może wraz z wnioskiem o wpisanie ubiegać się o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej – dotyczy aktów urodzenia i małżeństwa)
 • oryginał zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, stanowiącego dowód zdarzenia i jego rejestracji (np. odpis aktu stanu cywilnego)
 • tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula
Formularze/wnioski

Wniosek o umiejscowienie aktu zgonu(.pdf)

Wniosek o umiejscowienie aktu zgonu(.odt)

Wniosek o umiejscowienie aktu urodzenia(.pdf)

Wniosek o umiejscowienie aktu urodzenia(.odt)

Wniosek o umiejscowienie aktu małżeństwa(.pdf)

Wniosek o umiejscowienie aktu małżeństwa(.odt)

Penomocnictwo do umiejscowienia aktu zgonu(.pdf)

Penomocnictwo do umiejscowienia aktu zgonu(.odt)

Penomocnictwo do umiejscowienia aktu małżeństwa(.pdf)

Penomocnictwo do umiejscowienia aktu małżeństwa(.odt)

Pełnomocnictwo do wpisania aktu urodzenia(.odt)

Pełnomocnictwo do wpisania aktu urodzenia(.pdf)

Opłaty50 zł za odpis zupełny wydawany po dokonaniu czynności17 zł za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania – od każdego stosunku pełnomocnictwa
Jednostka/osoba odpowiedzialnawybrany kierownik urzędu stanu cywilnego w kraju
Miejsce składania dokumentówPocztą lu osobiście w USC – ul. Zakopiańska 18, Szaflary
w godzinach pracy urzędu
Termin załatwienia sprawy

Do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Podstawa prawnaart. 104 prawa o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2014 r., poz.1741, z późniejszymi zmianami)
Uwagi i dodatkowe informacje
 • Składany do umiejscowienia dokument musi być odpisem aktu stanu cywilnego i musi być wydany przez właściwy zagraniczny urząd rejestrujący i przechowujący akta stanu cywilnego (odpowiednik polskiego USC).
 • Wpisanie wzmianki dodatkowej do polskiego aktu na podstawie orzeczenia organu państwa obcego w sprawie niemajątkowej, należącej w Polsce do drogi sądowej (np. wzmianka o rozwodzie, o zaprzeczeniu ojcostwa, o przysposobieniu dziecka), może nastąpić, jeżeli orzeczenie to zostało uznane przez sąd polski chyba, że umowa międzynarodowa stanowi inaczej.
 • Odbiór dokumentów – osobiście w USC (do odbioru dokumentów uprawniony jest wnioskodawca lub osoba upoważniona) lub pocztą.
Zaświadczenie o stanie cywilnym
Kogo dotyczy Obywatel/ka polski
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zaświadczenia
Formularze/wnioski Wniosek w USC
Opłaty 38,00 zł od zaświadczenia
Jednostka/osoba odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18
Miejsce składania dokumentów Dowolny USC na terenie Polski.
Termin załatwienia sprawy

1-2 dni po złożeniu wniosku i dokumentów

Podstawa prawna Art. 49 prawa o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.).
Uwagi i dodatkowe informacje Odbiór dokumentów – osobiście przez wnioskodawcęUWAGA! Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.
Zawarcie małżeństwa w USC
Kogo dotyczy Nupturienci (narzeczeni)
Wymagane dokumenty
 • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 • Pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC lub polskim konsulem (ważne przez 6 miesięcy od daty złożenia).
 • Postanowienie sądu rodzinnego zezwalające małoletniej kobiecie zawrzeć małżeństwo (po ukończeniu 16. roku życia).
Opłaty

Sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł.

Jednostka/osoba odpowiedzialna – Urząd Stanu Cywilnego w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18
Śluby poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego Wniosek osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo, stanowiący jej życzenie, o ile wskazane miejsce ceremonii zapewnia zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

UWAGA! Kierownik USC oceni, czy zaproponowane miejsce zawarcia małżeństwa zapewni zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń.

Opłaty

Sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł. i 1000,00 zł w przypadku wniosku, stanowiącego życzenie ślubu poza Urzędem

Miejsce składania dokumentów Osobiście w USC – ul. Zakopiańska 18, pok. 19, za pośrednictwem innego USC na terenie Polski lub polskiego konsula. w godzinach pracy Urzędu.
Termin załatwienia sprawy Małżeństwo przed kierownikiem USC nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Z ważnych względów termin może być skrócony – patrz tytuł sprawy: Skrócenie terminu oczekiwania na ślub.

Termin jest ustalany po przedłożeniu wszystkich wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna
 • Art. 1 i następne kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 788).
Uwagi i dodatkowe informacje
 • Forma załatwienia sprawy:
  • przyjęcie zapewnień o nieistnieniu przeszkód do zawarcia małżeństwa,
  • przyjęcie przez Kierownika USC oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
  • sporządzenie aktu małżeństwa.
 • Obcokrajowiec, oprócz odpisu aktu urodzenia i zapewnienia, składa zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa, wydane przed uprawniony organ państwa, którego jest obywatelem, a w przypadku niemożności uzyskania zaświadczenia – prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu od jego złożenia (także od składania odpisu aktu urodzenia).
 • Dokumenty obcojęzyczne powinny być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 • Jeśli obcokrajowiec nie włada językiem polskim, narzeczeni zapewniają udział tłumacza w czasie składania zapewnienia i ślubu.
 • Odbiór dokumentów:
 • 1 egzemplarz odpisu aktu małżeństwa – osobiście w USC
 • pocztą;
 • osoba uprawniona do odbioru dokumentów – małżonkowie.

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego (w kościele)
Kogo dotyczy Nupturienci (narzeczeni)
Wymagane dokumenty
 • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 • Pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC lub polskim konsulem (ważne przez 6 miesięcy od daty złożenia).
 • Postanowienie sądu rodzinnego zezwalające małoletniej kobiecie zawrzeć małżeństwo (po ukończeniu 16. roku życia).
 • UWAGA!
 • Kierownik USC na podstawie ww. pisemnego zapewnienia wyda w 2 egzemplarzach zaświadczenie, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne przez 6 miesięcy od daty jego wydania).
 • Kierownik USC wyda również w 3 egzemplarzach druk zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego.
Opłaty 84,00 zł – za sporządzenie aktu małżeństwa – do kasy lub na konto urzędu,

w którym będzie sporządzony akt małżeństwa.

Jednostka/osoba odpowiedzialna – Urząd Stanu Cywilnego w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18
Miejsce składania dokumentów Dowolny Urząd Stanu Cywilnego na terenie Polski.
Termin załatwienia sprawy 1-2 dni od daty złożenia zapewnień
Podstawa prawna

Art. 1 i następne kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.788).

Uwagi i dodatkowe informacje Forma załatwienia sprawy:
  • przyjęcie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,
  • sporządzenie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa wyznaniowego.
 • Obcokrajowiec, oprócz odpisu aktu urodzenia i zapewnienia, składa zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa, wydane przed uprawniony organ państwa, którego jest obywatelem, a w przypadku niemożności uzyskania zaświadczenia – prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu od jego złożenia.
 • Dokumenty obcojęzyczne powinny być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 • Jeśli obcokrajowiec nie włada językiem polskim, narzeczeni zapewniają udział tłumacza w czasie składania zapewnienia.
 • Odbiór zaświadczeń – osobiście w USC przez narzeczonego/ą.
 • Zaświadczenia są ważne przez 6 miesiące od daty sporządzenia. Małżeństwo wyznaniowe zawarte po tej dacie nie podlega wpisaniu do księgi małżeństw.
 • Sporządzenie aktu małżeństwa następuje w USC właściwym miejscowo dla miejsca zawarcia małżeństwa wyznaniowego.Po 7 dniach od daty zawarcia małżeństwa wyznaniowego należy odebrać odpis aktu małżeństwa.
Zgłoszenie urodzenia dziecka
Kogo dotyczy Rodzic(-e) dziecka.
Termin zgłoszenia
 • 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia,
 • 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
Wymagane dokumenty
 • Dowody osobiste rodziców dziecka (obcokrajowcy – paszport).
 • Pełnomocnictwo, jeżeli zgłoszenie urodzenia dokonywane jest przez pełnomocnika
Opłaty
 • Sporządzenie aktu urodzenia jest zwolnione od opłaty skarbowej.
 • Jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia, wydany bezpośrednio po sporządzeniu aktu.
Jednostka/osoba odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18
Miejsce składania dokumentów Urząd Stanu Cywilnego w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18
Termin załatwienia sprawy Zgłaszający urodzenie dziecka – 30 min.
Podstawa prawna Art. 52 i następne prawa o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późniejszymi zmianami).
Uwagi i dodatkowe informacje
 • Zgłosić urodzenie dziecka należy w USC właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka.
 • Nadać imiona dziecku może osoba zgłaszająca urodzenie.
 • Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa, bądź przed upływem 300 dni od chwili jego ustania, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki dziecka.
 • Odbiór odpisu aktu urodzenia – osobiście (rodzice dziecka) w USC lub przez pełnomocnika.
 • Nadanie numeru PESEL następuje niezwłocznie po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka.
 • Zameldowanie dziecka następuje niezwłocznie po sporządzeniu aktu urodzenia (kierownik USC melduje dziecko w miejscu stałego lub czasowego pobytu rodziców, albo u tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa).
Zgłoszenie zgonu
Kogo dotyczy Najbliższa rodzina zmarłego:
 • małżonek,
 • krewni wstępni (rodzice, dziadkowie),
 • krewni zstępni (dzieci),
 • krewni boczni (do 4. stopnia pokrewieństwa, np. brat),
 • powinowaci w linii prostej (do 1. stopnia, np. teściowa),
 • pełnomocnik upoważniony przez ww. osobę.
Wymagane dokumenty
 • Dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon.
 • Dowód tożsamości osoby zmarłej oraz współmałżonkaKarta zgonu, wydana przez placówkę służby zdrowia.
Opłaty
 • Sporządzenie aktu zgonu i 1 egz. odpisu skróconego wydawany bezpośrednio po sporządzeniu aktu są zwolnione od opłaty skarbowej.
 • Każdy następny odpis: skrócony – 22 zł, zupełny – 33 zł.
Jednostka/osoba odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18
Miejsce składania dokumentów Urząd Stanu Cywilnego w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18
Czas załatwienia sprawy ok. 30 min.
Podstawa prawna Art. 92 i następne prawa o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741, z późniejszymi zmianami).
Uwagi i dodatkowe informacje
 • Zgon należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu.
 • Zgon należy zgłosić w ciągu 24 godzin w przypadku choroby zakaźnej.
 • Zgłoszenia dokonuje się w USC właściwym ze względu na miejsce zgonu.
 • Odbiór dokumentów – osobiście w USC.
Zmiana imienia (imion) lub nazwiska
Kogo dotyczy Wnioskodawcy
Wymagane dokumenty
 • Podanie zawierające następujące dane:
  • nazwisko, nazwisko rodowe i imiona wnioskodawcy,
  • adres wnioskodawcy do korespondencji,
  • numer PESEL, jeżeli został nadany,
  • imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
  • uzasadnienie: ważne względy uzasadniające wnioskowaną zmianę,
  • oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika USC lub nie została wydana decyzja odmowna,
  • wskazanie kierownika USC, który sporządził akt urodzenia lub akt małżeństwa wnioskodawcy,
  • imiona i nazwiska małoletnich dzieci, na które zmiana ma się rozciągać.
 • Oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, o wyrażeniu zgody na zmianę jego imienia lub nazwiska, jeżeli:
  • zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,
  • zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska tylko jednego z rodziców.
 • Oświadczenie rodzica nie będącego wnioskodawcą o wyrażeniu zgody na zmianę imienia jego małoletniego dziecka oraz zmianę nazwiska, jeżeli:
  • zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,
  • zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska drugiego rodzica.
 • Postanowienie sądu opiekuńczego o pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica, który nie jest wnioskodawcą.
 • Dokumenty, które według uznania wnioskodawcy mogą służyć jako materiał dowodowy, uzasadniający wniosek.
 • Dowód osobisty – do wglądu.
 • Jeżeli z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka występuje opiekun ustanowiony przez sąd lub osoba pełniąca obowiązki rodziny zastępczej, do wniosku należy dołączyć:
  • orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki lub umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,
  • postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka.
Opłaty 37,00 zł od każdej decyzji
Formularz/wniosek Wniosek o zmianę imienia i nazwiska
Jednostka/osoba odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18
Miejsce składania dokumentów Dowolny Urząd Stanu Cywilnego na terenie Polski.
Termin załatwienia sprawy Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.
Podstawa prawna Art. 12 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 z późn. zmianami)
Tryb odwoławczy Od decyzji Kierownika USC w Szaflarach przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem Kierownika USCw Szaflarach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uwagi i dodatkowe informacje
 • Zmiana nazwiska obojga rodziców zawsze rozciąga się na małoletnie dzieci.
 • Podanie o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie zaznaczając w nim o zmianę jakiego nazwiska się ubiega (rodowego czy nabytego w związku z zawarciem małżeństwa).
Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)
Kogo dotyczy Obywatel/ka polski lub cudzoziemiec, którego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zaświadczeniaDokument tożsamości do wglądu Pisemne zapewnienie o nieistnieniu przeszkód do zawarcia małżeństwa, podpisanie wobec Kierownika USC lub przed Konsulem RP Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka
Formularze/wnioski Wniosek w USC
Opłaty 38,00 zł od zaświadczenia
Jednostka/osoba odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18
Miejsce składania dokumentów Dowolny USC na terenie Polski.
Termin załatwienia sprawy

1-2 dni po złożeniu wniosku i dokumentów

Podstawa prawna Art. 83 prawa o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późniejszymi zmianami).
Tryb odwoławczy W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje, w terminie 14 dni od doręczenia pisma przez Kierownika USC, wniosek do sądu o rozstrzygnięcie.
Uwagi i dodatkowe informacje Odbiór dokumentów – osobiście przez wnioskodawcęUWAGA! Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Tagi: