Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska w dniu 24 maja 2018 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu i zadań gospodarczych za 2017 rok.
 2. Zapoznanie się z możliwością pozyskania środków pozabudżetowych.
 3. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2017 rok,
  2. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za rok 2017,
  3. ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne,
  4. nadanie nazw ulicom w miejscowości Szaflary,
  5. nadanie nazw ulicom w miejscowości Skrzypne,
  6. zmiany nazwy ulicy „Polna” na nazwę „Widokowa” w miejscowości Bór,
  7. Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szaflary na lata 2018-2023,
  8. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
   z wykonania budżetu Gminy Szaflary za 2017 rok,
  9. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szaflary z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
  10. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 4. Wolne wnioski.

Zapraszam na XLVIII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 28 maja 2018 roku (poniedziałek) o godz. 15:30, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2017 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2017 rok,
 2. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za rok 2017,
 3. ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne,
 4. nadanie nazw ulicom w miejscowości Szaflary,
 5. nadanie nazw ulicom w miejscowości Skrzypne,
 6. zmiany nazwy ulicy „Polna” na nazwę „Widokowa” w miejscowości Bór,
 7. Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szaflary na lata 2018-2023,
 8. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu Gminy Szaflary za 2017 rok,
 9. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szaflary z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
 10. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty
i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych w dniu 23 maja 2018 roku (środa) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary
ul. Zakopiańska 18.

Tematyka posiedzenia

 1. Analiza arkuszy organizacyjnych szkół na lata 2018/2019.
 2. Ocena sprawozdania Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2017 rok.
 3. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.
 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Szaflary z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.
 5. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2017 rok,
  2. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za rok 2017.
 6. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka

Dziecko od najmłodszych lat przejawia ogromną ciekawość, uczy się odkrywać otaczający je świat. Towarzyszy temu wyobraźnia i intuicja oraz dziecięca wrażliwość. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Ważnym elementem nauki poprzez zabawę jest rozwój u dzieci ich naturalnej pasji odkrywania świata poprzez m. in. ciekawe eksperymenty fizyczne jak i chemiczne, które pokażą zjawiska z najbliższego otoczenia.