Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty
i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych
i Przeciwpożarowych, Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej w dniu
18 września 2019 roku (środa) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych oraz Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. utworzenia placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej i specjalistycznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   w Szaflarach,
  2. zmiany uchwały Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach,
 2. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. najmu powierzchni reklamowej na dwustronnej tablicy reklamowej stanowiącej własność Gminy Szaflary na okres do 3 lat,
  2. zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
  3. zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Szaflary za I półrocze 2019 roku.
 4. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Adam Waras

 

Zapraszam na XII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 27 września 2019 roku (piątek) o godz. 900, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Gospodarowanie mieniem gminnym – sprzedaż, nabywanie, komunalizacja, zmiany w stanie posiadania majątku.
 5. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Szaflary za I półrocze 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. utworzenia placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej i specjalistycznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   w Szaflarach,
  2. zmiany uchwały Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach,
  3. najmu powierzchni reklamowej na dwustronnej tablicy reklamowej stanowiącej własność Gminy Szaflary na okres do 3 lat,
  4. zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
  5. zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

W celu zwiększenia bezpieczeństwa kierowców mieszkających w Gminie Szaflary oraz turystów tu odpoczywających, na jednym z najbardziej kolizyjnych skrzyżowań na „Zakopiance” powstanie sygnalizacja świetlna.
Powstałe światła znacznie zwiększą bezpieczeństwo kierowców i pieszych, ustabilizują […]

Terminy zebrań wiejskich

Lp. Miejscowość Data Godzina Lokal
1. Bór 20.09.2019 r. (piątek) 1900 OSP
2. Szaflary 23.09.2019 r. . (poniedziałek) 1900 OSP
3. Bańska Niżna 24.09.2019 r. (wtorek) 1900 OSP
4. Zaskale 25.09.2019 r. (środa) 1900 OSP
5. Bańska Wyżna 26.09.2019 r. (czwartek) 1900 OSP
6. Skrzypne 27.09.2019 r. (piątek) 1900 OSP
7. Maruszyna 30.09.2019 r. (poniedziałek) 1900 OSP