Obwieszczenie dot. zagrożenia pożarowego

Mając na uwadze coroczne przypadki wiosennego wypalania traw na gruntach rolnych odłogowanych, łąkach, pastwiskach, nieużytkach oraz kompleksach leśnych położonych w sąsiedztwie terenów nie użytkowanych rolniczo na których występują pozostałości roślin z lat ubiegłych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie zwraca uwagę na konieczność podejmowania stosownych działań zapobiegających zagrożeniu pożarowemu oraz przestrzegania niżej wymienionych przepisów:

> ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 736 ze zm.), która w art. 3 stanowi, że osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska, budynku obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym, ponosząc odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych,

> ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.

142 ze zm.), gdzie w art. 131 pkt 12 określono m. in., że kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny,

> ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 788 ze zm.), której art. 30 ust. 3 stanowi, że w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru.

Ponadto przypominamy o potrzebie aktywnego współuczestniczenia w działaniach profilaktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, podejmowanych przez ochotnicze i zawodowe straże pożarne, organy samorządu terytorialnego i nadleśnictwa.

W ramach tych działań należy uwzględnić np. wykaszanie roślinności lub przyorywanie gleby na pasach gruntów położonych na granicy odłogowanych nieruchomości z kompleksami leśnymi.

Obwieszczenie dot. zagrożenia pożarowego

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2018/2019

XVII EDYCJA (Segment IA)
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Wspiera organizacyjnie program „stypendiów pomostowych”(segment IA), który jest adresowany do młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Pragniemy przekazać informację na temat kryteriów przyznawania stypendiów oraz trybu i zasad rozpatrywania wniosków stypendialnych w tym programie:

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program, w którym przyznawane jest stypendium na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich .

O stypendia nie mogą się ubiegać kandydaci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych

Kryteria przyznawania stypendium:

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści , którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

b) są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,

c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tyś. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie

www.stypendia-pomostowe.pl

d) pochodzą z rodzin, w których dochodów przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1575 zł brutto wyliczony z czerwca 2018r.

e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych:

a) Kandydat do stypendium spełniający kryteria po przyjęciu na studia , wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 2 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r. do godziny 16-ej. Wydrukowany wniosek z systemu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (w najbliższym względem miejsca zamieszkania) w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2018 r.

b) Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w terminie do 9 października 2018r. ogłasza listę stypendystów

c) Warunkiem otrzymania stypendium jest:
o w I semestrze spełnienie kryteriów oraz przedłożenie do FEP do 22 października 2018 r. zaświadczenia z uczelni o podjęciu studiów, o w II semestrze przedłożenie do FEP do 12 marca 2019 r. zaświadczenie o zaliczeniu I semestru . Jeśli w uczelni obowiązuje roczny tryb rozliczania , stypendysta ma obowiązek poinformować FEP.
Roczne stypendium wynosi 5000zł.

Stypendium przekazywane jest w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca, w wysokości 500 zł .
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI I REGULAMINEM PROGRAMU

Pismo i informacja

Wójt Gminy Szaflary pragnie poinformować, iż wydawanie sadzonek lipy drobnolistnej odbędzie się

19 kwietnia 2018 roku
CZWARTEK

Przy budynku Urzędu Gminy w Szaflarach ul. Zakopiańska 18 od godziny 10:00.

Wszyscy, którzy zgłosili chęć otrzymania sadzonki proszeni są o ich odbiór.

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych w dniu 18 kwietnia 2018 roku (środa) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary
ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia

 1. Ocena pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach.
 2. Ocena sprawozdania Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2017 rok.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2017 rok.
 4. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
  1. utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Szaflary,
  2. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Szaflary,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
   w Szaflarach za rok 2017,
  4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2017 rok,
 5. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka