1. Propozycje do budżetu na 2018 rok.
  2. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
    1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w OSP Bańska Wyżna, stanowiącego własność gminy Szaflary na okres powyżej 3 lat,
    2. umiany Uchwały Nr VII/31/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Szaflary, zmienionej Uchwałą Nr XXV/177/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 czerwca 2016 r.,
    3. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie nadmorskiej na usuwanie skutków nawałnicy.
    4. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok.
  3. Wolne wnioski.

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 osi priorytetowej Regionalnej polityki energetycznej działanie 4.1 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 rozwój infrastruktury produkcji […]

Beneficjenci Programu Dom Kultury+ z lat 2013-2017 spotkali się w Służewskim Domu Kultury w Warszawie aby porozmawiać o swojej pracy i wymienić się doświadczeniami i opiniami. Gminne Centrum Kultury Promocji i Turystyki […]