PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2018/2019

XVII EDYCJA (Segment IA)
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Wspiera organizacyjnie program „stypendiów pomostowych”(segment IA), który jest adresowany do młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Pragniemy przekazać informację na temat kryteriów przyznawania stypendiów oraz trybu i zasad rozpatrywania wniosków stypendialnych w tym programie:

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program, w którym przyznawane jest stypendium na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich .

O stypendia nie mogą się ubiegać kandydaci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych

Kryteria przyznawania stypendium:

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści , którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

b) są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,

c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tyś. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie

www.stypendia-pomostowe.pl

d) pochodzą z rodzin, w których dochodów przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1575 zł brutto wyliczony z czerwca 2018r.

e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych:

a) Kandydat do stypendium spełniający kryteria po przyjęciu na studia , wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 2 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r. do godziny 16-ej. Wydrukowany wniosek z systemu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (w najbliższym względem miejsca zamieszkania) w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2018 r.

b) Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w terminie do 9 października 2018r. ogłasza listę stypendystów

c) Warunkiem otrzymania stypendium jest:
o w I semestrze spełnienie kryteriów oraz przedłożenie do FEP do 22 października 2018 r. zaświadczenia z uczelni o podjęciu studiów, o w II semestrze przedłożenie do FEP do 12 marca 2019 r. zaświadczenie o zaliczeniu I semestru . Jeśli w uczelni obowiązuje roczny tryb rozliczania , stypendysta ma obowiązek poinformować FEP.
Roczne stypendium wynosi 5000zł.

Stypendium przekazywane jest w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca, w wysokości 500 zł .
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI I REGULAMINEM PROGRAMU

Pismo i informacja

Wójt Gminy Szaflary pragnie poinformować, iż wydawanie sadzonek lipy drobnolistnej odbędzie się

19 kwietnia 2018 roku
CZWARTEK

Przy budynku Urzędu Gminy w Szaflarach ul. Zakopiańska 18 od godziny 10:00.

Wszyscy, którzy zgłosili chęć otrzymania sadzonki proszeni są o ich odbiór.

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych w dniu 18 kwietnia 2018 roku (środa) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary
ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia

 1. Ocena pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach.
 2. Ocena sprawozdania Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2017 rok.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2017 rok.
 4. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
  1. utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Szaflary,
  2. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Szaflary,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
   w Szaflarach za rok 2017,
  4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2017 rok,
 5. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska w dniu 19 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia:

 1. Przygotowanie gminy na wypadek klęsk żywiołowych, stan ochrony przeciwpożarowej.
 2. Postępy w rozwoju sieci kanalizacyjnej.
 3. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. tworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Szaflary,
  2. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Szaflary,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
   w Szaflarach za rok 2017,
  4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2017 rok,
  5. przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”,
  6. ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków bytowych dla gospodarstw domowych,
  7. zmiany Uchwały Nr XVII/118/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary,
  8. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
  9. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
  10. zmiany uchwały Nr XLIII/321/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 4. Wolne wnioski.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 17 kwietnia 2018 roku (wtorek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

Tematy posiedzenia

 1. Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (szczegółowe rozliczenie wydatków w 2017 roku).
 2. Informacja o składanych wnioskach dotyczących dotacji ze środków zewnętrznych w 2017 roku.
 3. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Barbara Chramiec