Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Obwieszczenie Wójta Gminy Szaflary w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RPPI.6733.16.2022)

23 czerwca, 2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Szaflary
w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nasz znak: RPPI.6733.16.2022

Szaflary, dnia 2022-06-22

Zgodnie z art. 10 §1, art. 49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z  dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Panią Barbarę Cudzich, ul. Za Żor 43, 34-424 Maruszyna, z dnia 20.04.2022 r. /data wpływu na dziennik podawczy tut. Urzędu 04.05.2022 r./ w dniu 22.06.2022 r., została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:

Przedmiot inwestycji: Budowa linii energetycznej kablowej niskiego napięcia wraz przyłączem energetycznym napowietrznym i demontaż linii energetycznej napowietrznej wraz z przyłączem energetycznym napowietrznym.

Lokalizacja: części działek o numerze ewidencyjnym: 5719, 5727/1, 5727/2, 5724, gmina Szaflary, obręb 0004 Maruszyna.

Zgodnie z art. 127 § 1 KPA od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta Gminy Szaflary w terminie 14  dni od dnia obwieszczenia.

-Wójt Gminy Szaflary-


Tagi: