Obwieszczenie Wójta Gminy Szaflary RPPI.6733.20.2021    

14 października, 2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Szaflary
w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nasz znak: RPPI.6733.20.2021

                                                       Szaflary, dnia 2021-10-11

Zgodnie z art. art. 49, art. 113, art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że w dniu 11.10.2021 r. zostało wydane postanowienie znak: RPPI.6733.20.2021, wyjaśniające zapisy w decyzji Wójta Gminy Szaflary znak PP.6733.33.2020 z dnia 21.09.2020 r., wydaną na rzecz Gminy Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, dla zamierzenia inwestycyjnego:

Przedmiot inwestycji: Budowa sieci ciepłowniczej w ramach projektu „Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach – Bańskiej Niżnej przez Szaflary do kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu – prace projektowe.

Lokalizacja inwestycji: działki o numerze ewidencyjnym: 1665; 1667/1, 1667/2; 8465; 1655/9; 1652/1; 1651/3; 1650/3; 1445/1; 9178/1; 8464/2; 8821; 9128; 9028; 9257; 9258; 8452/5; 208; 175; 8590; 100/10; 8584; 3801/4; 3801/5; 9009; 8797; 7681; 7680; 7498; 8526/28; 8583; 8497/1; 8580; 8526/4; 8569/1, 1655/7, 1655/5, 1653/1 gmina Szaflary, obręb Szaflary.

W ww. postanowieniu wyjaśnia się, że sieć światłowodowa oraz sieć średniego napięcia stanowią integralną część projektowanej sieci ciepłowniczej, ponieważ sieć światłowodowa i sieć średniego napięcia jest układana razem z rurociągami i służy bezpośrednio do obsługi sieci ciepłowniczej magistralnej.

Strony postępowania mogą zapoznać się z pełną treścią postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Urzędu Gminy Szaflary, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

-Wójt Gminy Szaflary-


Tagi: