Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Informacja o XLII sesji Rady Gminy Szaflary

21 listopada, 2022

XLII sesja Rady Gminy Szaflary odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 roku (środa) o godz. 900 w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Szaflary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023,
  2. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych,
  3. uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Szaflary na lata 2023-2025”,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Szaflary na okres powyżej 3 lat,
  5. zmiany uchwały Nr XXXIII/268/2021 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

Tagi: