Żłobki oraz kluby dziecięce

OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3 – ŻŁOBKI, KLUBY DZIECIĘCE

WPIS DO REJESTRU

Wójt Gminy Szaflary informuje, iż prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez samorząd gminny.

Kogo dotyczy

 • osób fizycznych
 • osób prawnych
 • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

W celu sprawdzenia zgodności danych zawartych we wniosku, należy przedstawić:

 • Odpis z odpowiedniego rejestru

 • Dokumentu stwierdzającego tożsamość

 • Zaświadczenie o niekaralności

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wpis do rejestru.

Opłaty

Opłata za wpis do rejestru podlega jednorazowej opłacie w wysokości 525,00 zł. Powyższą opłatę należy uiścić przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych.

Forma załatwienia

 1. Wójt Gminy Szaflary wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, zawierające następujące dane:

 • nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru,

 • datę i numer wpisu do rejestru,

 • formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę,

 • nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

 • miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,

 1. Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana, jeżeli:

 • podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,

 • wydane jest prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

 1. Decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru jest wydawana w przypadku:

 • złożenia przez podmiot wniosku o wykreślenie z rejestru,

 • nie usunięcia przez podmiot w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,

 • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Termin załatwienia sprawy

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku.

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru, stronie służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi i informacje dodatkowe

 1. Wójt Gminy Szaflary posiada obowiązek i kompetencje w zakresie nadzoru nad działalnością żłobka lub klubu dziecięcego.

 2. Informacja o żłobku lub klubie dziecięcym jest publikowana w BIP.

 3. Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.

 4. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłat.

 5. Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku o wpis do rejestru, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

DOTACJA CELOWA

Podmioty prowadzące żłobki na terenie Gminy Szaflary mogą otrzymywać dotację celową z budżetu Gminy Szaflary w wysokości 100,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku.

Osoba prowadząca sprawę:

Aneta Trzoniec
ul. Zakopiańska 18
34-424 Szaflary
pok. 17
tel. 18 26 123 18
email: aneta.trzoniec@szaflary.pl

Załączniki do pobrania

 1. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 2. Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.

 3. Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 4. Wniosek do Wójta Gminy Szaflary o udzielenie dotacji celowej dla żłobka.

 5. Informacja o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku.

 6. Rozliczenie roczne/kwartalne z wykorzystania otrzymanej dotacji.

Podstawa prawna

 1. Uchwała nr XXXVII/273/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

 2. Uchwała nr XXXVII/274/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków  i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Szaflary.

 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23)

 4. Uchwała nr XXXVI/256/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 maja 2017 w sprawie określenia wysokości, zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szaflary.

Załącznik nr 1 – Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Załącznik nr 2 – Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.

Załącznik nr 3 – Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Załącznik nr 4 – Wniosek do Wójta Gminy Szaflary o udzielenie dotacji celowej

Załącznik nr 5 – Rozliczenie otrzymanej dotacji

Załącznik nr 6 – Informacja o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku