Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Gminy Szaflary

22 listopada, 2021

XXXII Sesja Rady Gminy Szaflary odbędzie się w dniu 29.11.2021 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Szaflarach.

W związku z zaistniałą sytuacją  epidemiologiczną, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szaflary, zwracam się
z prośbą, by osoby zainteresowane przebiegiem Sesji uczestniczyły w niej śledząc transmisję obrad nadawaną na żywo pod adresem:
szaflary.sesja.pl

Projekty wszystkich uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Szaflary w zakładce Rada ->Projekty uchwał

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Szaflary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”,
  2. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok,
  3. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
  4. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szaflary na lata 2022-2024,
  5. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szaflary,
  6. zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok,
  7. zmiany uchwały Nr XXIII/184/2020 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Szaflary

Stanisław Wąsik


Tagi: