Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Zaproszenie na XLVIII sesję Rady Gminy Szaflary

22 maja, 2023

XLVIII sesja Rady Gminy Szaflary odbędzie się w dniu 31 maja 2023 roku (środa) o godz. 900 w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu XLVII sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szaflary,
  2. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Maruszyna, oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 525/2, 513/8, 8413/1, 513/5, 512/2, 455/8, 455/6, 440/12, 440/9, 440/6,
  3. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Szaflarach,
  4. zmian w budżecie Gminy Szaflary na 2023 rok,
  5. zmiany uchwały Nr XLIII/348/2022 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

Tagi: