Zaproszenie na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych

22 listopada, 2021

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 r. (środa) o godz. 830 w sali obrad Urzędu Gminy w Szaflarach.

Program Komisji:

 1. Sprawozdanie z działalności szkół za 2020/2021 rok.
 2. Analiza projektu budżetu na 2022 rok.
 3. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Szaflary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”,
  2. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok,
  3. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
  4. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szaflary na lata 2022-2024,
 4. Wolne wnioski.

Tagi: