Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

XXXVIII sesja Rady Gminy Szaflary

20 czerwca, 2022

XXXVIII sesja Rady Gminy Szaflary odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 roku (środa) o godz. 900 w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Debata nad raportem o stanie Gminy Szaflary.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wotum zaufania dla Wójta Gminy Szaflary,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
   z wykonania budżetu Gminy Szaflary za 2021 rok,
  3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szaflary z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.,
  4. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szaflary na rok szkolny 2022/2023,
  5. dowozu dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół, wobec których Gmina Szaflary nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu,
  6. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach
   i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary,
  7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu,
  8. zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok,
  9. zmiany uchwały Nr XXXIII/268/2021 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy Szaflary

Stanisław Wąsik


Tagi: