Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

Sławomir Furca
Telefon: 18 26-123-38
Pokój 2.4.2

Zakres kompetencji:

 1. współpracuje z Wójtem w zakresie kierowania bieżącymi sprawami Gminy,
 2. podejmuje czynności i realizuje kompetencje kierownika Urzędu w okolicznościach opisanych  § 18 Regulaminu oraz w odrębnych przepisach prawa,
 3. reprezentuje Gminę w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Wójtem,
 4. analizuje i wskazuje potencjalne kierunki dla rozwoju Gminy oraz przedstawia propozycje działań w tym zakresie,
 5. koordynuje  prace zespołów zadaniowych powołanych przez Wójta  do realizacji projektów,
 6. organizuje prace związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na finansowanie zadań Gminy,
 7. ustala z Wójtem strategie wykonywania zadań powierzonych nadzorowanym referatom,
 8. dokonuje oceny wykonywania zadań powierzonych nadzorowanym referatom,
 9. koordynuje współpracę między nadzorowanymi referatami a jednostkami organizacyjnymi Gminy i podmiotami zewnętrznymi,
 10. aprobuje wstępnie projekty zarządzeń i uchwał przygotowywanych przez nadzorowane referaty,
 11. wykonuje czynności z zakresu gospodarki finansowej  Urzędu określone  w odrębnych zarządzeniach Wójta,
 12. może prowadzić inne sprawy gminy w imieniu Wójta, powierzone odrębnym zarządzeniem, upoważnieniem lub pełnomocnictwem,
 13. może składać oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem w granicach odrębnie udzielonego upoważnienia lub pełnomocnictwa (samodzielnie lub z inną osobą),
 14. może wydawać decyzje administracyjne w granicach odrębnie udzielonego przez Wójta upoważnienia.

Zastępca Wójta nadzoruje pracę Referatu Planowania Przestrzennego i Infrastruktury oraz Referatu Gospodarki Gminnej i Zamówień Publicznych. Bezpośrednio podległe Zastępcy Wójta pozostają: Stanowisko ds. Rozwoju i Zarządzania Projektami oraz Zespół Utrzymania Infrastruktury.

Katarzyna Machaj
Telefon: 18 26-123-12
Pokój: 2.8

Zakres kompetencji:

 1. Sekretarz:
  1. ustala z Wójtem oraz wdraża szczegółowe zasady organizacji pracy Urzędu i polityki kadrowej,
  2. pełni funkcję koordynatora kontroli zarządczej,
  3. sprawuje nadzór nad wewnętrznym porządkiem pracy w Urzędzie,
  4. kształtuje sprawny system komunikacji wewnętrznej w tym sprawuje nadzór nad obiegiem dokumentów oraz informacji wewnątrz Urzędu,
  5. nadzoruje procesy informatyzacji Urzędu,
  6. nadzoruje zabezpieczenia mienia w Urzędzie,
  7. nadzoruje realizację uchwał Rady i zarządzeń Wójta,
  8. koordynuje realizację prawidłowego procesu legislacyjnego w Urzędzie,
  9. koordynuje i nadzoruje czynności związane z udzielaniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania, petycje, wnioski i skargi,
  10. koordynuje czynności związane z udostępnianiem informacji publicznej w tym na BIP,
  11. współdziała z przewodniczącym Rady oraz przewodniczącymi Komisji Rady w zakresie organizacji sesji Rady i posiedzeń jej Komisji,
  12. współdziała z jednostkami pomocniczymi Gminy w zakresie organizacji zadań jednostek,
  13. może prowadzić inne sprawy Gminy w imieniu Wójta, powierzone odrębnym zarządzeniem, upoważnieniem lub pełnomocnictwem,
  14. może wykonywać czynności z zakresu gospodarki finansowej określone w odrębnych zarządzeniach Wójta.
 2. Sekretarz wykonuje zadania poprzez Referat Organizacji i Administracji.

Anna Golonka
Telefon: 18 26-123-25
Pokój: 2.5.1

Zakres kompetencji:

 1. Skarbnik (główny księgowy budżetu) prowadzi w uzgodnieniu z Wójtem gospodarkę finansową Gminy w sposób zapewniający sprawną realizację zadań Gminy.
 2. Skarbnik:
  1. opracowuje projekty budżetu Gminy i wieloletniej prognozy finansowej, ich zmiany oraz sprawozdania z ich wykonania,
  2. dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  3. dokonuje dyspozycji środkami pieniężnymi,
  4. wykonuje określone odrębnymi przepisami prawa zadania z zakresu prowadzenia rachunkowości,
  5. przygotowuje okresowe analizy i zbiorcze sprawozdania z wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej,
  6. opracowuje projekty aktów wewnętrznych, dotyczących sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Gminy,
  7. kontrasygnuje czynności prawne powodujące powstanie zobowiązania pieniężne oraz może udzielać upoważnień dla innych osób do dokonywania kontrasygnaty,
  8. może prowadzić inne sprawy Gminy w imieniu Wójta, powierzone odrębnym zarządzeniem, upoważnieniem lub pełnomocnictwem.
 3. Skarbnik wykonuje zadania z zakresu gospodarki finansowej poprzez Wydział Finansowy.
 4. W celu realizacji swoich zadań Skarbnik ma prawo żądać od Kierowników i pracowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień, ma również prawo wnioskować do Wójta o określenie trybu, zgodnie, z którym mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne jednostki prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.

Kierownik: Katarzyna Machaj
Telefon: 18 26-123-12
Pokój: 2.8

Zakres kompetencji:

Referat Organizacji i Administracji komórkę merytoryczną dla realizacji ciągłych i jednorazowych zadań Gminy z zakresu organizacji Urzędu oraz realizacji usług administracyjnych: w tym w szczególności:

 1. obsługi Rady Gminy i jednostek pomocniczych Gminy,
 2. koordynacji czynności związanych z udzielaniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania, petycje, wnioski i skargi,
 3. koordynacji czynności związanych z udostępnianiem informacji publicznej w tym na BIP
 4. koordynacji czynności związanych obsługą kancelaryjną w Urzędzie,
 5. obsługi kancelaryjnej spraw prowadzonych bezpośrednio przez Wójta i Zastępcę Wójta,
 6. spraw kadrowych w tym konkursów na stanowiska urzędnicze, nawiązywanie, przebieg i rozwiązywanie stosunku pracy, służby przygotowawczej, dyscypliny pracy, szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
 7. spraw socjalno-bytowych pracowników w tym w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 8. oświadczeń majątkowych,
 9. staży i praktyk zawodowych,
 10. administrowania i eksploatowania budynku Urzędu,
 11. gospodarki materiałowej Urzędu,
 12. informatyzacji Urzędu i usług realizowanych przez Urząd,
 13. prowadzenia archiwum zakładowego Urzędu,
 14. obsługi kontroli zewnętrznych,
 15. organizacji wyborów, referendów i spisów powszechnych,
 16. przyjmowania oświadczeń spadkobierców i poświadczeń dotyczących własnoręczności podpisów i pozostawania osób przy życiu lub w określonym miejscu,
 17. spraw obywatelskich (w tym: ewidencja ludności, sprawy meldunkowe, dowody osobiste),
 18. obsług ewidencji działalności gospodarczej, zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 19. organizacji prac związanych z wyznaczaniem podmiotów, w których odbywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

Stanowiska pracy w komórce organizacyjnej:

 1. Stanowisko ds. organizacyjno – administracyjnych w tym:
  • Obsługa Rady Gminy i jednostek pomocniczych Gminy:
   Telefon: 18 26-123-22
   Pokój: 1.2
  • Sekretariat Wójta:
   Telefon: 18 26-123-38
   Pokój 2.4
 2. Stanowisko ds. organizacyjno – kadrowych
  Telefon: 18 26-123-36
  Pokój: 2.9
 3. Stanowisko ds. usług administracyjno-obywatelskich w tym:
  • Ewidencja ludności, sprawy meldunkowe, dowody osobiste
   Telefon: 18 26-123-16
   Pokój: 1.3
  • Obsługa działalności gospodarczej, zezwoleń na sprzedaż alkoholu
   Telefon: 18 26-123-23
   Pokój 1.3
 4. Stanowisko ds. informatyzacji
  Telefon: 18 26-123-36
  Pokój: 2.9

Kierownik: Anna Golonka
Telefon: 18 26-123-25
Pokój 2.5.1

Zakres kompetencji:

Wydział Finansowy stanowi komórkę merytoryczną dla realizacji ciągłych i jednorazowych zadań Gminy z zakresu:

 1. Planowania i realizacji budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy w tym w szczególności: przekazywanie środków finansowych, ewidencjonowanie rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacji, ewidencjonowanie dochodów, obsługa finansowa funduszy, środków dodatkowych, pożyczek, kredytów, dochodów pozabudżetowych, emitowanie obligacji,
 2. Księgowości budżetu i Urzędu w tym w szczególności: prowadzenie dokumentacji    z zakresu polityki rachunkowości i planu kont, prowadzenie dokumentacji księgowej, rozliczenia z dostawcami, odbiorcami, pracownikami, instytucjami ubezpieczeniowymi i podatkowymi, rozliczenia płac i wynagrodzeń;
 3. Wspólnej obsługi finansowej jednostek w tym w szczególności: prowadzenie dokumentacji z zakresu polityki rachunkowości i planu kont, prowadzenie dokumentacji księgowej, rozliczenia z dostawcami, odbiorcami, pracownikami, instytucjami ubezpieczeniowymi i podatkowymi, rozliczenia płac i wynagrodzeń– określone w odrębnych dokumentach (Uchwały Rady Gminy w sprawie usług wspólnych lub umowy z jednostkami obsługiwanymi).

Stanowiska pracy w komórce organizacyjnej:

 1. Zespół Budżetu i Planowania Wieloletniego
  Telefon: 18 26-123-19
  Pokój 2.5
 2. Zespół Księgowości Budżetu i Urzędu Gminy
  Telefon: 18 26-123-18
  Pokój 2.6
 3. Zespół Wspólnej Obsługi Finansowej Jednostek
  Telefon: 18 26-123-43
  Pokój 2.6, 2.7

Kierownik: Krystyna Strama
Telefon: 18 26-123-21
Pokój: 1.9

Zakres kompetencji:

Referat Podatków i Opłat lokalnych stanowi komórkę merytoryczną dla realizacji ciągłych i jednorazowych zadań Gminy z zakresu podatków i opłat lokalnych w tym  w szczególności: planowania dochodów z podatków i opłat lokalnych, sprawozdawczości w tym zakresie, prowadzenia rejestrów podatkowych, ewidencjonowania, wymiarów i wykazów w tym zakresie, zaświadczeń w sprawach podatkowych, egzekucji i windykacji należności w tym zakresie oraz z zakresu potwierdzenia przez Wójta zawartych umów dzierżawy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Kierownik: Aneta Sarnecka-Grzybała
Telefon: 18 26-123-34
Pokoje: 2.3.1

Zakres kompetencji:

Referat Planowania Przestrzennego i Infrastruktury stanowi komórkę merytoryczną dla realizacji ciągłych i jednorazowych zadań Gminy z zakresu:

 1. planowania i zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz lokalizacji inwestycji,
 2. przygotowanie inwestycji,
 3. budowy, rozbudowy, modernizacji, remontów i pozostałych robót budowlanych w obiektach Gminy (realizacja i odbiór inwestycji komunalnych),
 4. ewidencji inwestycji komunalnych,
 5. zarządzania drogami Gminy i infrastrukturą drogową,
 6. organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 7. ochrony zabytków.

Stanowiska pracy w komórce organizacyjnej:

 1. Stanowisko ds. planowania przestrzennego
  Telefon: 18 26-123-20
  Pokój: 2.2
 2. Stanowisko ds. infrastruktury
  Telefon: 18 26-123-40
  Pokój: 2.3

Kierownik: Monika Holuk-Augustyn
Telefon: 18 26-123-42
Pokój: 2.1.2

Zakres kompetencji:

Referat Gospodarki Gminnej i Zamówień Publicznych stanowi komórkę merytoryczną dla realizacji ciągłych i jednorazowych zadań Gminy z zakresu:

 1. gospodarowania nieruchomościami Gminy w tym ewidencja, inwentaryzacja, szacowanie i wycena nieruchomości, przejmowanie nieruchomości na rzecz Gminy, zakup, sprzedaż i zarządzanie nieruchomościami,
 2. zarządzania budynkami, mieszkaniami i lokalami gminnymi nie będącymi w zarządzie innych jednostek organizacyjnych Gminy,
 3. nadzoru właścicielskiego Gminy,
 4. usług publicznych w obszarach:
  • utrzymania porządku i czystości,
  • zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  • gospodarki odpadami,
  • gospodarki ściekowej,
 5. kształtowania i ochrony środowiska i gospodarowania zasobami przyrody i ziemi,
 6. geodezji w tym (numeracja porządkowa nieruchomości, nazewnictwo placów i ulic,
 7. zamówień publicznych Gminy w tym planowania i przeprowadzanie zamówień oraz sprawozdawczość w tym zakresie.
 8. wykonywania praw i obowiązków gminy jako spadkobiercy

Stanowiska pracy w komórce organizacyjnej:

 1. Stanowisko ds. mienia i nadzoru właścicielskiego
  Pokój: 2.1
  Telefon: 18 26-123-41
 2. Stanowisko ds. publicznych usług komunalnych
  Pokój: 2.1
  Telefon: 18 26-123-41
 3. Stanowisko ds. gospodarowania zasobami środowiska, przyrody i ziemi
  Pokój: 2.1
  Telefon: 18 26-123-41
 4. Stanowisko ds. zamówień publicznych
  Pokój: 2.1.1
  Telefon: 18 26-123-14

Telefon: 18 26-123-37
Pokój 2.10

Zakres kompetencji:

Referat Edukacji i Spraw Społecznych stanowi komórkę merytoryczną dla realizacji ciągłych i jednorazowych zadań Gminy z zakresu systemu oświaty, kultury, kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i innych sprawy społecznych nierealizowane przez inne jednostki organizacyjne gminy w tym w szczególności:

 1. organizacji, realizacji i rozliczania zadań z zakresu nauczania i wychowania na terenie Gminy,
 2. ustalania sieci przedszkoli i szkół publicznych,
 3. prowadzenia ewidencji szkół niepublicznych,
 4. realizacji zadań organu prowadzącego gminnych jednostek systemu oświaty,
 5. programów pomocy materialnej dla uczniów,
 6. dowozu uczniów do szkół,
 7. spraw nauczycieli w tym awansu zawodowy nauczycieli,
 8. działalności żłobków lub innych form opieki nad dziećmi do lat 3,
 9. rejestracji instytucji kultury i monitorowania ich działalności,
 10. opieki nad sportowcami oraz działalnością sportową,
 11. działalność organizacji pożytku publicznego (współpraca, zlecanie zadań)
 12. organizacji zgromadzeń i imprez masowych, zbiórek publicznych, sprawy repatriantów i mniejszości narodowych.
 13. ewidencji miejsc noclegowych oraz pól biwakowych i ich kategoryzacji

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Wójt
Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Barbara Kowalczyk
Telefon: 18 26-123-23
Pokój: 1.3

Zakres kompetencji:

Urząd Stanu Cywilnego stanowi komórkę merytoryczną dla realizacji ciągłych i jednorazowych zadań Gminy z zakresu spraw stanu cywilnego:
w tym w szczególności:

 1. statystyki urodzeń, małżeństw, zgonów,
 2. rejestracji aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu i ich zmian,
 3. unieważnień, sprostowań, ustaleń treści, odtworzeń i uzupełnień aktu stanu cywilnego,
 4. wpisywania akt stanu cywilnego sporządzonych za granicą do polskich ksiąg,
 5. zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca,
 6. zmiany imion i nazwisk,
 7. nadawania medalu za długoletnie pożycie małżeńskie,
 8. udostępniana i wymiany danych i informacji z akt stanu cywilnego oraz ich zabezpieczanie,
 9. spraw konsularnych.

Telefon: 18 26-123-27
Pokój: 2.11

Zakres kompetencji:

Stanowisko ds. bezpieczeństwa publicznego, stanowi komórkę merytoryczną dla realizacji ciągłych i jednorazowych zadań Gminy z zakresu bezpieczeństwa ludności, zarządzania kryzysowego spraw wojskowych i obronnych.

Telefon: 18 26-123-20
Pokój 2.2

Zakres kompetencji:      

Stanowisko ds. Rozwoju i Zarządzania Projektami stanowi komórkę merytoryczną dla realizacji ciągłych i jednorazowych zadań Gminy z zakresu:

 1. strategii, programów, planowania, sprawozdawczości i analiz dotyczących działalności gminy oraz jej jednostek organizacyjnych a w szczególności przygotowania i realizacji wieloletnich planów inwestycyjnych Gminy,
 2. programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej (wnioskowanie i realizacja).

Telefon: 18 26-123-17
Pokój: 1.9

Zakres kompetencji:

Zespół Utrzymania Infrastruktury stanowi komórkę merytoryczną dla realizacji ciągłych i jednorazowych zadań z zakresu:

 1. utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych nie będących  w zarządzie innych niż Urząd jednostek organizacyjnych gminy ,w tym
  • obsługi technicznej budynku administracyjnego Urzędu ( w szczególności: wykonywanie drobnych prac konserwacyjno-naprawczych budynku, urządzeń i środków technicznych Urzędu, usuwanie awarii nie wymagających specjalistycznej wiedzy, ogrzewanie budynku i utrzymania porządku na zewnątrz budynku)
  • obsługi technicznej innych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ( w szczególności: terenów zieleni, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, lokali, budynków, składowisk odpadów, ujęć wody, wiat przystankowych, itp.)
 2. zimowego i letniego utrzymania dróg w tym oświetlenia ulicznego,
 3. nadzoru nad wykorzystaniem dróg,
 4. zarządzania systemem komunikacyjnym na terenie gminy.