Archiwa tagu: wymiana kotłów

UWAGA! Informacje dotyczą osób które biorą już udział w projekcie.
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę kotłów  trwa od 30 kwietnia 2019 r. do 9 maja 2019 r.
Etapy realizacji projektu  […]

1 lipca 2017 r. zaczęła obowiązywać tzw. uchwała antysmogowa przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Jak wiemy, wprowadziła ona zakaz spalania mułów i flotów węglowych (w których ziarno 0-3 mm […]

Wszystkich mieszkańców biorących udział w Programie „Wymiany kotłów na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych Gminy Szaflary”, u których oceny energetyczne zostały wykonane w bieżącym roku, zapraszamy na spotkanie informacyjne.
Termin spotkania:
29 kwiecień 2019 […]

W związku z realizacją „Programu wymiany kotłów na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych Gminy Szaflary”, wykonane zostaną dodatkowe oceny energetyczne dla mieszkańców, którzy w ubiegłym roku złożyli w Urzędzie Gminy Szaflary ankiety […]

Zgodnie z Uchwałą antysmogową obowiązującą od 1 lipca 2017 roku, aby drewno mogło być spalane w domowych kotłowniach, jego wilgotność nie może przekraczać 20 % (a więc powinno być sezonowane co […]

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Gmina Szaflary.

CELE KONKURSU:

 • Podniesienie świadomości ekologicznej

 • Zrozumienie konieczności podejmowania działań antysmogowych

 • Identyfikacja źródeł zanieczyszczenia powietrza

 • Rozwój wyobraźni plastycznej poprzez twórcza interpretację zagadnienia

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z Gminy Szaflary w dwóch kategoriach:

 • Uczniowie klas II-III

 • Uczniowie klas IV-VII

TEMATYKA PRAC:

Uczeń przygotowuje pracę plastyczną, obrazującą, w jaki sposób on i jego rodzina włącza się działania ograniczające powstawanie smogu. Nagradzany jest oryginalny pomysł i kreatywność oraz prawidłowe zrozumienie tematu szkodliwości niskiej emisji.

ZASADY KONKURSU:

I etap szkolny.

Szkoła przystępująca do konkursu przeprowadzi etap szkolny w każdej z kategorii.

Prace plastyczne nagrodzone w kategorii klasy II-III oraz kategorii klasy IV-VII (po 3 z każdej kategorii) należy dostarczyć do Urzędu Gminy Szaflary (do Sekretariatu) wraz z listą wszystkich uczestników konkursu szkolnego.

Prace należy dostarczyć w terminie 15.05.2018 r.

II etap gminny.

Spośród nagrodzonych prac zostaną wybrane prace i opublikowane w formie plakatu promującego działania ograniczające powstawanie niskiej emisji w Gminie Szaflary.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na jej publikację.

 • Każdy uczeń może wykonać tylko 1 pracę. Format pracy max A3.

 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką (plakat, rysunek, wydzieranka itp.), przy czym techniki mogą być ze sobą łączone.

 • Dla uczestników konkursu przewidziano upominki.

Wójt Gminy Szaflary ponownie informuje, że wniosek złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), dotyczący dofinansowania do wymiany kotłów został oceniony pozytywnie.

Wymiana kotłów rozpocznie się po dopełnieniu stosownych formalności pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego a Gminą Szaflary.

Anna Urbaniak

INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE ZGŁOSIŁY SIĘ DO PROJEKTU

AUDYTY ENERGETYCZNE

Nadal trwają prace związane z przeprowadzaniem ocen energetycznych
u mieszkańców, którzy wypełnili i złożyli ankiety. Audyt energetyczny jest bezpłatny. Jego wykonanie to warunek konieczny do ubiegania się o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 na wymianę starego, nieekologicznego pieca na urządzenie spełniające europejskie normy ekoprojektu.

DLA OSÓB U KTÓRYCH AUDYTOR POJAWIŁ SIĘ JEDEN RAZ:

Dane firmy wykonującej oceny energetyczne:

NDE Sp. z o.o Niezależni Doradcy Energetyczni

e-mail:  audytorzyzit@doradcy.org;       

tel.: 12-345-49-75 lub 736-770-150

Więcej informacji na temat wykonywanych ocen energetycznych znajduje się w dokumencie „Wskazówki dotyczące realizacji umów na wykonanie ocen energetycznych” link:

https://szaflary.pl/wp-content/uploads/2017/08/wskazowki.pdf

DLA OSÓB U KTÓRYCH OCENA ENERGETYCZNA NIE ZOSTAŁA WYKONANA:
Urząd Marszałkowski zapewnia, iż oceny u osób zgłoszonych do projektu odbędzie się, jednak w późniejszym terminie. Prosimy więc o cierpliwość.

WARUNKI UZYSKANIA DOTACJI

(zgodnie z założeniami programu jest):

 1. wypełnienie i złożenie ankiety dotyczącej wymiany pieców wykorzystujących paliwa stałe,

 2. wykonanie w budynku bezpłatnej oceny energetycznej przez wskazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego audytora energetycznego,

 3. wykonanie ewentualnych dodatkowych prac termomodernizacyjnych wskazanych przez audytora (np. docieplenie ścian budynku, wymiana bądź uszczelnienie okien, docieplenie dachu  lub stropodachu),

 4. złożenie wniosku o dotację w Urzędzie Gminy Szaflary,

 5. podpisanie umowy o dotację z Gminą Szaflary,

 6. demontaż i utylizacja starego źródła ogrzewania,

 7. montaż nowego, wysokosprawnego kotła, oraz użytkowanie go przez 5 lat od  dnia rozliczenia dotacji,

 8. złożenie wniosku o rozliczenie dotacji wraz z zapłaconymi fakturami
  lub/i rachunkami dokumentującymi zakres inwestycji.

Na dzień dzisiejszy obowiązują następujące zasady dofinansowania:

 1. Dotacja na dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywana maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie wynosiła:

a) 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

b) 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

c) 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

d) 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie, lecz

 • nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego

 • nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego,
  dla którego wprowadzane jest wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu.

 1. Dofinansowanie do instalacji grzewczej wynosi:

 1. maksymalnie do 1 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego,

 2. do wielokrotność 1 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w  budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m3 ogrzewanej powierzchni.

 1. UWAGA ! Dofinansowanie polega na refundacji – mieszkaniec sam dokonuje płatności za wszystkie elementy objęte umową tj. wymianę pieca, prace instalacyjne, koszty złomowania starego pieca (obowiązkowo musi potwierdzić fakt zezłomowania starego pieca stosownym dokumentem) oraz jeśli zostanie to  wskazane przez audytora – również prace termomodernizacyjne. Następnie przekłada wniosek o rozliczenie dotacji do Urzędu Gminy wraz z kompletem dokumentów na podstawie których Gmina po weryfikacji dokonuje przelewu środków na rachunek wskazany przez Wnioskodawcę.

 1. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie kotły które spełniają wymagania ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185., lista kotłów znajduje się tutaj https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/