Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Rozbudowa obiektów rekreacyjnych w miejscowościach: Bór, Bańska Niżna, Zaskale

Gmina Szaflary realizuje projekt  Rozbudowa obiektów rekreacyjnych w miejscowościach: Bór, Bańska Niżna, Zaskale w ramach Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.

Projekt obejmuje budowę 3 obiektów rekreacyjno-edukacyjnych oraz obiektów małej architektury w Bańskiej Niżnej, Zaskalu i Borze.

Powstaną 3 place rekreacyjne dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, przystosowane do zajęć ruchowych o cechach edukacyjnych, rekreacyjnych oraz informacyjnych z altaną, ekspozytorami i planszami informacyjnymi, siłownią zewnętrzną oraz miejscami obsługi rowerowego ruchu turystycznego z miejscami wypoczynku, stacjonarnym ekorowerem z pulpitem do ładowania telefonów/tabletów i zasilania tablicy informacyjnej, samoobsługową stacją naprawy rowerów z możliwością pompowania kół, stojakami na rowery, ławkami.

Koszty całkowite projektu:  897 402,80 PLN

Rozbudowa obiektów rekreacyjnych w miejscowościach: Bór, Bańska Niżna, Zaskale

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Tytuł projektu: Rozbudowa obiektów rekreacyjnych w miejscowościach: Bór, Bańska Niżna, Zaskale

Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Szaflary

Cel projektu: podniesienie atrakcyjności turystycznej i jakości życia mieszkańców Gminy Szaflary

Dofinansowanie projektu z UE: 672 962,26 PLN

Projekt obejmuje budowę trzech obiektów rekreacyjno-edukacyjnych oraz obiektów małej architektury w Bańskiej Niżnej, Zaskalu i Borze. Place rekreacyjne zostaną  dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, przystosowane do zajęć ruchowych o cechach edukacyjnych, rekreacyjnych oraz informacyjnych. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu, zakup i montaż altan, ławek, ekspozytorów i plansz informacyjnych, siłowni zewnętrznych, stojaków na rowery, miejsc obsługi rowerowego ruchu turystycznego z miejscami wypoczynku oraz stacjonarnym ekorowerem z pulpitem do ładowania telefonów i samoobsługową stacją naprawy rowerów z możliwością pompowania kół. Ponadto w Zaskalu będzie miejsce widokowe z lunetą i torem rowerowym typu pumptrack. W Borze dodatkowymi atrakcjami  będą urządzenia dla dzieci, tzw. Spaceball. Objęte projektem place rekreacyjne stanowią uzupełnienie już istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej i jakości życia mieszkańców Gminy Szaflary poprzez  budowę wielofunkcyjnych  obiektów  rekreacyjnych. Cel ten w wymiarze długofalowym wpisywać się będzie w procesy gospodarcze i społeczne charakterystyczne dla Gminy. W kontekście gospodarczym wpływ na rozwój turystyki, w kontekście społecznym integracja różnych grup społecznych, budowanie spójności wewnętrznej i wzmocnienie tożsamości z miejscem zamieszkania.

Budowa przy Szkołach Podstawowych w miejscowościach Bór, Zaskale i Bańska Niżna miejsc przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku wpływać będzie na: -podniesienie atrakcyjności lokalnej oferty turystycznej, -zwiększenie atrakcyjności obszaru pod względem możliwości uprawiania różnych form turystyki i rekreacji ruchowej, -budowanie przewagi konkurencyjnej gminy Szaflary. Miejsca projektu pełnić będą także funkcję punktów informacyjnych. Znajdziemy tam tablice z turystycznymi mapami gminy i regionu oraz ekspozytory z informacjami o najważniejszych atrakcjach turystycznych. Przedsięwzięcie wpłynie na podniesienie atrakcyjności turystycznej i będzie działaniem promującym dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Gminy Szaflary, poprzez  montaż elementów małej architektury z wizualizacją i opisem atrakcji przyrodniczych i kulturowych Gminy Szaflary zaprezentowany w  formie edukacyjnej.

 

Artykuł pierwotnie opublikowano na poprzedniej wersji strony: link do artykułu