Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

„Przebudowa istniejącej sali gimnastycznej i rozbudowa o halę wielofunkcyjną Publicznej Szkoły Podstawowej w Szaflarach wraz z infrastrukturą”

Logo_baner_fundusze_europejski fundusz rozwoju regionalnego

„Przebudowa istniejącej sali gimnastycznej i rozbudowa o halę wielofunkcyjną Publicznej Szkoły Podstawowej w Szaflarach wraz z infrastrukturą”

W dniu 19.02.2021 r. Gmina Szaflary zawarła z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa istniejącej sali gimnastycznej i rozbudowa o halę wielofunkcyjną Publicznej Szkoły Podstawowej w Szaflarach wraz z infrastrukturą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

Czemu realizujemy projekt?

Część obszaru Gminy Szaflary wymaga rewitalizacji w szczególności w zakresie wzmocnienia potencjału placówek świadczących usługi społeczne na terenie Gminy: Szkoły Podstawowej w Szaflarach, Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach. Dotychczasowa baza lokalowa tych instytucji nie spełnia aktualnie obowiązujących standardów, ponieważ:

– Szkoła Podstawowa w Szaflarach dysonuje zbyt mała ilością sal lekcyjnych przez co konieczne wprowadzenie było wprowadzenie dwuzmianowości. Ponadto niewystarczająca jest istniejąca infrastruktura rekreacyjna i sportowa (brakuje pełnowymiarowej sali gimnastycznej, a stan istniejącej infrastruktury zagraża bezpieczeństwu użytkowników).

– Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach i Gminna Biblioteka Publiczna w Szaflarach zajmują niewielki lokal w przyziemiu w budynku produkcyjno-administracyjnego byłej Fabryki Nart Polsport, który znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, jest niedogrzany, bez dostępu światła dziennego.

Brak odpowiednich pomieszczeń i sprawia, że dostęp mieszkańców do kultury jest ograniczony, a księgozbiór z powodu wilgoci jest narażony na zniszczenie. Nie ma możliwości organizowania zajęć na miejscu, czy wydarzeń gromadzących dużą liczbę osób brakuje czytelni oraz czytelni komputerowej.

To wszystko sprawia, że na terenie Gminy brakuje ciekawej oferty spędzania wolnego czasu zarówno  dla jej „małych”, jak i „starszych” mieszkańców, którzy zmuszeni ssą z niej korzystać poza miejscem zamieszkania.

Wszystkie ww. placówki są także nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dla kogo realizujemy projekt?

Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców Gminy Szaflary  – zarówno ludzi młodych, osób w średnim wieku, jak i seniorów, którzy nie korzystają z oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej lub korzystają z niej poza miejscem zamieszkania oraz uczniów, którzy otrzymają nowoczesne pomieszczenia dydaktyczne oraz pełnowymiarową salę gimnastyczną.  Ważną grupą docelową są również osoby z niepełnosprawnościami, do potrzeb których dostosowany zostanie powstający obiekt.

Co chcemy osiągnąć realizując projekt?

Celem ogólnym projektu jest rozwiązanie istotnych problemów społecznych mieszkańców obszaru rewitalizacji Gminy Szaflary, zdiagnozowanych w trakcie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji. Odbywać się to ma poprzez rozwój gospodarki i infrastruktury, w tym dostosowanie budynku szkoły do potrzeb społecznych – szczególnie związanych z niewystarczającą infrastrukturą rekreacyjną oraz kultury – poprzez rozbudowę placówki edukacyjnej o elementy wskazywane w szerokim i wieloletnim procesie konsultacji społecznych.

Celem bezpośrednim projektu jest rozbudowa istniejącego obiektu szkolnego w taki sposób, aby możliwe było przeniesienie tam działalności biblioteki gminnej i ośrodka kultury oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży właściwych warunków odbywania zajęć wychowania fizycznego, a dorosłym mieszkańcom obszaru rewitalizacji umożliwienie podejmowania aktywności fizycznej oraz rozwijania swoich pasji i zainteresowań w oparciu o ogólnodostępną infrastrukturę publiczną, co będzie wpływać na systematyczną poprawę jakości życia na obszarze rewitalizacji. Działanie to ma na celu istotne wzmocnienie potencjału placówek świadczących zróżnicowane usługi społeczne.

Kiedy realizujemy projekt?

Projekt realizowany jest przez Gminę Szaflary od 01.06.2017 r. do 31.12.2022 r.

Ile kosztuje projekt zgodnie z zatwierdzonym budżetem?

-Całkowite koszty: 11 231 351,48

-Koszty kwalifikowalne: 10 996 473,57  

-Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8 247 355,15   (75,00 % kosztów kwalifikowalnych).

-Dofinansowanie RFIL dla gmin z terenów górskich: 200 000,00 zł

Co robimy w ramach projektu?

W ramach projektu  planowana jest  rozbudowa szkoły o nową wielofunkcyjną halę sportową z widownią na ok. 300 osób wraz z pełnym zapleczem sanitarnym, nowe pomieszczenia dydaktyczne oraz nowe przestronne lokale dla Gminnej Biblioteki i Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki.

Nowy budynek szkoły składać się będzie :

-z części szkolno-dydaktycznej (w tym 5 nowych sal lekcyjnych z zapleczem),

-pełnowymiarowej hali widowiskowo-sportowej (szatnie sportowe, zaplecze techniczne, toalety),

-dwóch nowych przestronnych lokali z przeznaczeniem na nowe siedziby dla Gminnej Biblioteki oraz Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki (obecnie mieszczących się w przyziemiu Urzędu Gminy).

Centralną, największą powierzchnię nowego budynku obejmuje pełnowymiarowa hala wielofunkcyjna. Przedmiotowa inwestycja w obrębie szkoły, biblioteki i gminnego centrum kultury zapewni pełną dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną osobom ze szczególnymi potrzebami. Dokumentacje były przygotowane zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania i obejmują racjonalne usprawnienia, tak aby w maksymalnym stopniu wyeliminować bariery w dostępie do infrastruktury i informacji. Obiekty zostały dostosowane do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne (pochylnie, 2 windy, odpowiednie parametry pomieszczeń, drzwi i toalet).

W swojej formie architektonicznej budynek nawiąże bryłą i detalem do tradycyjnej architektury Podhala. Planuje się także utwardzenie terenu (ok. 2 400 m2) pod dojścia i dojazdy do budynku oraz pod miejsca postojowe – 26 miejsc parkingowych, w tym 4 z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzoną zatoczkę dla autobusów.

Dla sprawnego przebiegu realizacji projektu Gmina Szaflary  korzysta z usług Inspektora nadzoru.

Ponadto Gmina Szaflary prowadzi działania informacyjno-promocyjne projektu oraz te związane z jego zarządzaniem.

Jakie będą efekty projektu?

Najważniejszymi efektami projektu pt. „Przebudowa istniejącej sali gimnastycznej i rozbudowa o halę wielofunkcyjną Publicznej Szkoły Podstawowej w Szaflarach wraz z infrastrukturą” będą:

  • Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru poddanego rewitalizacji na terenie Gminy poprzez dostosowanie infrastruktury społecznej (szkoły, centrum kultury, biblioteki) do realnych potrzeb lokalnej społeczności.
  • Poprawa dostępności rozumianej w tym przypadku jako stworzenie przestrzeni do wspólnej integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji w rozbudowanym obiekcie, ale także poprawianie dostępu do ciekawej oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej.
  • Poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie im korzystania bez dotychczasowych barier z infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej.
  • Poprawa estetyki przestrzeni publicznej i jej powiązanie z otoczeniem oraz zachowanie tożsamości miejsca, poprzez nawiązanie w dobudowanym obiekcie do tradycyjnej architektury Podhala.
  • Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego.

Szacuje się, iż z rozbudowanej infrastruktury skorzysta min. 12 971 osób rocznie w tym m.in. uczniowie i nauczyciele placówki oraz dorośli mieszkańcy korzystający z nowej przestrzeni zarówno w celach rekreacyjnych, jak i społeczno-kulturalnych.

Zakładane zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu i rezultatu realizacji projektu, to:

  • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją –89 km,
  • Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 obiekt,
  • Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1 projekt,
  • Liczba osób korzystających z obiektów/przestrzeni objętych wsparciem – 12971 osób
  • Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach -2 przedsiębiorstwa

Projekt hali - wizualizacja

Zdj. archiwum Gminy Szaflary

 

Projekt pt.  „Przebudowa istniejącej Sali gimnastycznej i rozbudowa o halę wielofunkcyjną Publicznej Szkoły Podstawowej w Szaflarach wraz z infrastrukturą” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

Powiązane artykuły:


Tagi: