Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Posiedzenie Komisji w dniu 22 września 2022 roku.

19 września, 2022

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 22 września 2022 r. (czwartek) o godz. 1530 w sali obrad Urzędu Gminy w Szaflarach.

Program Komisji:

 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze 2022 roku.
 2. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. zmiany Uchwały nr XI/78/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary,
  2. zmiany Uchwały Nr II/6/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 listopada 2018 r., w sprawie uchwalenia Regulaminu realizacji i finansowania projektu pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych w Gminie Szaflary” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 – Ochrona środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami, zmienionej Uchwałą nr XXXI/253/2021 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 października 2021 r.,
  3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Szaflary obejmującego części działek ew. nr: 5642/3, 5642/4, 5645/5, 5647/5, 5651/9 i 5651/11,
  4. zmiany Uchwały nr XXXIX/315/2022 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szaflary,
  5. zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok,
  6. zmiany uchwały Nr XXXIII/268/2021 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 3. Wolne wnioski.

Tagi: