Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Posiedzenie Komisji w dniu 21 września 2022 roku.

19 września, 2022

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych odbędzie się w dniu 21 września 2022 r. (środa) o godz. 830 w sali obrad Urzędu Gminy w Szaflarach.

Program Komisji:

  1. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
    1. zmiany Uchwały nr XI/78/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary,
    2. zmiany Uchwały nr XXXIX/315/2022 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szaflary.
  2. Wolne wnioski.

Tagi: