Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Obwieszczenie Wójta Gminy Szaflary w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RPPI.6733.24.2022)

29 czerwca, 2022

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Szaflary
w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Szaflary, dnia 2022-06-29

Nasz znak: RPPI.6733.24.2022

Zgodnie z art. 10 §1, art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamia się, że wniosek PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, pełnomocnik: Tomasz Cieśliński, ul. Gronostajowa 9, 61-065 Poznań, z dnia 26.06.2022 r. /data wpływu na dziennik podawczy tut. Urzędu 28.06.2022 r./,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie złącza ZKSN w ciągu zasilania podstacji Poronin, lokalizacja inwestycji: działka ewid. nr 716/68 miejscowość Zaskale, Gmina Szaflary.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania art.10 kpa zostanie wykonane w formie publicznego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami w/w sprawy w godzinach pracy Urzędu Gminy Szaflary adres: 34-424 Szaflary ul. Zakopiańska nr 18, w terminie 14 dni od obwieszczenia – w godzinach przyjęć stron:
poniedziałek od 8.00 do 17.00
wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00
piątek od 8.00 do 14.00.

-Wójt Gminy Szaflary-


Tagi: