Obwieszczenie Wójta Gminy Szaflary w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

8 września, 2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Szaflary
w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nasz znak: RPPI.6733.18.2021

Szaflary, dnia 2021-09-08

Zgodnie z art. 10 §1, art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z  dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z póżn.zm.), zawiadamia się, że wniosek Pana Sebastiana Kubicy, ul. J. Lea 5/11, 30-046 Kraków, reprezentującego T-MOBILE Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, z dnia 03.09.2021 r. /data wpływu na dziennik podawczy tut. Urzędu 06.09.2021 r./

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji radiokomunikacyjnej nr 57813 w tym budowa wieży strunobetonowej wolnostojącej z zespołem anten nadawczo-odbiorczych na wieży i aparaturą sterującą u podstawy wieży z ogrodzeniem i budową linii zasilania, lokalizacja inwestycji: działka ewid. nr 3830, miejscowość Szaflary, Gmina Szaflary

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania art.10 kpa zostanie wykonane w formie publicznego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami w/w sprawy w godzinach pracy Urzędu Gminy Szaflary adres: 34-424 Szaflary ul. Zakopiańska nr 18, w terminie 14 dni od obwieszczenia – w godzinach przyjęć stron:

  • poniedziałek od 8.00 do 17.00
  • wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00
  • piątek od 8.00 do 14.00.

-Wójt Gminy Szaflary-


Tagi: