Archiwa kategorii: Sesje

Zapraszam na XLII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 27 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Stanowisko Wójta Gminy Szaflary z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2018, oraz średniej ceny sprzedaży drewna, stanowiącej podstawę do ustalenia stawki podatku leśnego w 2018 roku.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Szaflary na 2018 rok,
 2. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
 3. uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Szaflary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”,
 4. przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania publicznego zarządzania drogą krajową,
 5. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok,
 6. zmiany uchwały Nr XXXI/216/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na XLI sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 16 listopada 2017 roku (czwartek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok,
 2. zmiany uchwały Nr XXXI/216/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na XL sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 30 października 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
 4. Przyszłość Geotermii na Podhalu – informacja na temat dotacji otrzymanej przez gminę Szaflary od NFOŚiGW na wykonanie odwiertu
  badawczo-eksploatacyjnego w kwocie 44 937 000 zł., na którą umowa została podpisana w dniu 26.09.2017 r. w Ministerstwie Środowiska w obecności Ministra Środowiska prof. dr hab. Jana Szyszki – wystąpienie zaproszonych gości.
 5. Wręczenie nagród Wójta dla dyrektorów i nauczycieli szkół z gminy Szaflary.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Informacja na temat utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szaflary.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia
  27 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
  i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szaflary,
 2. zmiany uchwały nr XV/79/2004 z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szaflary zmienionej uchwałami
  nr XXXIII/157/2009 z dnia 3 marca 2009 r., nr XXXVIII/184/2013 z dnia
  4 listopada 2013 r., nr VI/29/2015 z dnia 23 lutego 2015 r., nr IX/59/2015
  z dnia 25 maja 2015 r., nr XXX/199/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
 3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w OSP Bańska Wyżna, stanowiącego własność gminy Szaflary na okres powyżej
  3 lat,
 4. zmiany Uchwały Nr VII/31/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Szaflary, zmienionej Uchwałą Nr XXV/177/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 czerwca 2016 r.,
 5. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie nadmorskiej na usuwanie skutków nawałnicy,
 6. zmiany uchwały Nr XXXVI/253/2017 z dnia 29 maja 2017 r. Rady Gminy Szaflary w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu,
 7. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na XXXIX sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 25 września 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Wręczenie nagród uczniom z najlepszymi wynikami po egzaminie gimnazjalnym oraz laureatom konkursów organizowanych przez kuratorium oświaty.
 5. Wręczenie nagród dla uczestników gminnego konkursu „ Ogrody Gminy Szaflary”.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Szaflary za I półrocze 2017 roku.
 9. Gospodarowanie mieniem gminnym – sprzedaż, nabywanie, komunalizacja, zmiany
  w stanie posiadania majątku.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta o analizie oświadczeń majątkowych.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany Uchwały Nr VII/42/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015 r.
  w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
  w Szaflarach,
 2. uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Szaflary,
 3. uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szaflary dla fragmentu obrębu Bańska Wyżna,
 5. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na XXXVII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 19 czerwca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.     Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady [...]

Zapraszam na XXXVI sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 29 maja 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Przedstawienie wyników konsultacji społecznych w sprawie zmiany statutów sołectw.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
 2. uchylenia uchwały Nr XXXIV/239/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szaflary”,
 3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie cmentarza parafialnego w miejscowości Maruszyna,
 4. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok,
 5. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Szaflary do realizacji projektu pn. „ Aktywne szkoły gminy Szaflary” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu,
 7. określenia wysokości, zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szaflary,
 8. wyboru Delegata Gminy Szaflary do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na XXXV sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 24 kwietnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności szkół w gminie Szaflary.
 8. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały nr XVII/110/2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach zmienionej uchwałą nr XXIV/167/2016 z dnia 30.05.2016 r.
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2016 rok
 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach za rok 2016
 4. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Rady Gminy Szaflary
 5. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok
 6. przejęcia od powiatu nowotarskiego prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na XXXIV sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 27 marca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
 4. Wystąpienie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Szaflarach i wręczenie Pani Joannie Palce zaświadczenia o wyborze na radną
 5. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach za 2016 rok
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach za 2016 rok

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej
 2. zmiany w składzie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady Gminy Szaflary
 3. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 4. zmiany uchwały Nr XVII/93/2004 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 marca 2004r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych
 5. określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej posiadających obwód dla której organem prowadzącym jest Gmina Szaflary wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do tych kryteriów
 6. określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Szaflary jest organem prowadzącym wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do tych kryteriów
 7. zmiany uchwały Nr XXXI/216/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary
 8. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Szaflarach
 9. przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szaflary”
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na XXXIII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 27 lutego 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach w 2016 r.
 7. Analiza wydatków w szkolnictwie w 2016 roku z rozbiciem na sołectwa
 8. Informacja na temat zmiany sposobu segregacji odpadów komunalnych od 01 lipca 2017 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
 2. poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
 3. opłaty prolongacyjnej
 4. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 5. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szaflary.
 6. ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szaflary
 7. przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szaflary w 2017 roku.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik