Archiwa kategorii: Sesje

Zapraszam na XLVII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 23 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 15:30, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.
 7. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2017 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach za 2017 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Szaflary,
 2. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Szaflary.
 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Szaflarach za rok 2017,
 4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2017 rok,
 5. przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”,
 6. ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków bytowych dla gospodarstw domowych,
 7. zmiany Uchwały Nr XVII/118/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary,
 8. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
 9. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
 10. zmiany uchwały Nr XLIII/321/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na XLVI sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 26 marca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 15:30, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki.
 7. Sprawozdanie z działalności szkół w gminie Szaflary za 2017 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. podziału gminy Szaflary na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
  i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
 2. rozwiązania doraźnej Komisji Statutowej ds. Analizy i Zaopiniowania Statutów Sołeckich w Gminie Szaflary,
 3. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary,
 4. zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych,
 5. ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne,
 6. powołania doraźnej Komisji do spraw kontroli i analizy gospodarki finansowej, funkcjonowania i działalności Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
  w Szaflarach.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na XLV sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 26 lutego 2018 roku (poniedziałek) o godz. 15:30, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Informacja na temat kosztów odśnieżania i utrzymania dróg w sezonie zimowym 2017/2018.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szaflary,
 2. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szaflary oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji,
 3. uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szaflary oraz wprowadzenia ujednoliconego Studium,
 4. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 1046/16, 1046/20, 1049/7, 8737/1,
 5. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 1046/12, 1046/14,
 6. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 1046/18,
 7. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 1074/3, 1075/4, 1076/58,
 8. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 1076/44,
 9. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 1076/46, 1076/56,
 10. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 1076/48, 1076/50, 1076/64,
 11. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 1076/52,
 12. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 1076/54, 1076/60,
 13. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 1076/62,
 14. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 1076/42,
 15. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 6218/1,
 16. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
 17. zmiany uchwały Nr XLIII/321/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na XLIV sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 29 stycznia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 1530, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. przejęcia do prowadzenia przez Gminę Miasto Nowy Targ zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 powierzonego przez Gminę Szaflary,
 2. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szaflary oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji,
 3. uchylenia uchwały Nr XLIII/311/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia
  28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szaflary oraz wprowadzenia ujednoliconego Studium,
 4. uchylenia uchwały Nr XLIII/312/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia
  28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Bańska Niżna,
 5. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
 6. zmiany uchwały Nr XLIII/321/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na XLII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 27 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Stanowisko Wójta Gminy Szaflary z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2018, oraz średniej ceny sprzedaży drewna, stanowiącej podstawę do ustalenia stawki podatku leśnego w 2018 roku.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Szaflary na 2018 rok,
 2. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
 3. uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Szaflary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”,
 4. przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania publicznego zarządzania drogą krajową,
 5. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok,
 6. zmiany uchwały Nr XXXI/216/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na XLI sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 16 listopada 2017 roku (czwartek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok,
 2. zmiany uchwały Nr XXXI/216/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na XL sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 30 października 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
 4. Przyszłość Geotermii na Podhalu – informacja na temat dotacji otrzymanej przez gminę Szaflary od NFOŚiGW na wykonanie odwiertu
  badawczo-eksploatacyjnego w kwocie 44 937 000 zł., na którą umowa została podpisana w dniu 26.09.2017 r. w Ministerstwie Środowiska w obecności Ministra Środowiska prof. dr hab. Jana Szyszki – wystąpienie zaproszonych gości.
 5. Wręczenie nagród Wójta dla dyrektorów i nauczycieli szkół z gminy Szaflary.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Informacja na temat utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szaflary.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia
  27 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
  i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szaflary,
 2. zmiany uchwały nr XV/79/2004 z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szaflary zmienionej uchwałami
  nr XXXIII/157/2009 z dnia 3 marca 2009 r., nr XXXVIII/184/2013 z dnia
  4 listopada 2013 r., nr VI/29/2015 z dnia 23 lutego 2015 r., nr IX/59/2015
  z dnia 25 maja 2015 r., nr XXX/199/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
 3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w OSP Bańska Wyżna, stanowiącego własność gminy Szaflary na okres powyżej
  3 lat,
 4. zmiany Uchwały Nr VII/31/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Szaflary, zmienionej Uchwałą Nr XXV/177/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 czerwca 2016 r.,
 5. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie nadmorskiej na usuwanie skutków nawałnicy,
 6. zmiany uchwały Nr XXXVI/253/2017 z dnia 29 maja 2017 r. Rady Gminy Szaflary w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu,
 7. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na XXXIX sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 25 września 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Wręczenie nagród uczniom z najlepszymi wynikami po egzaminie gimnazjalnym oraz laureatom konkursów organizowanych przez kuratorium oświaty.
 5. Wręczenie nagród dla uczestników gminnego konkursu „ Ogrody Gminy Szaflary”.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Szaflary za I półrocze 2017 roku.
 9. Gospodarowanie mieniem gminnym – sprzedaż, nabywanie, komunalizacja, zmiany
  w stanie posiadania majątku.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta o analizie oświadczeń majątkowych.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany Uchwały Nr VII/42/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015 r.
  w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
  w Szaflarach,
 2. uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Szaflary,
 3. uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szaflary dla fragmentu obrębu Bańska Wyżna,
 5. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na XXXVII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 19 czerwca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.     Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji [...]