Archiwa kategorii: Rada Gminy

Zapraszam na XLI sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 16 listopada 2017 roku (czwartek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok,
 2. zmiany uchwały Nr XXXI/216/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska
w dniu 14 listopada 2017 roku (wtorek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok,
  2. zmiany uchwały Nr XXXI/216/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 2. Wolne wnioski

Zapraszam na XL sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 30 października 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
 4. Przyszłość Geotermii na Podhalu – informacja na temat dotacji otrzymanej przez gminę Szaflary od NFOŚiGW na wykonanie odwiertu
  badawczo-eksploatacyjnego w kwocie 44 937 000 zł., na którą umowa została podpisana w dniu 26.09.2017 r. w Ministerstwie Środowiska w obecności Ministra Środowiska prof. dr hab. Jana Szyszki – wystąpienie zaproszonych gości.
 5. Wręczenie nagród Wójta dla dyrektorów i nauczycieli szkół z gminy Szaflary.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Informacja na temat utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szaflary.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia
  27 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
  i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szaflary,
 2. zmiany uchwały nr XV/79/2004 z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szaflary zmienionej uchwałami
  nr XXXIII/157/2009 z dnia 3 marca 2009 r., nr XXXVIII/184/2013 z dnia
  4 listopada 2013 r., nr VI/29/2015 z dnia 23 lutego 2015 r., nr IX/59/2015
  z dnia 25 maja 2015 r., nr XXX/199/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
 3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w OSP Bańska Wyżna, stanowiącego własność gminy Szaflary na okres powyżej
  3 lat,
 4. zmiany Uchwały Nr VII/31/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Szaflary, zmienionej Uchwałą Nr XXV/177/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 czerwca 2016 r.,
 5. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie nadmorskiej na usuwanie skutków nawałnicy,
 6. zmiany uchwały Nr XXXVI/253/2017 z dnia 29 maja 2017 r. Rady Gminy Szaflary w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu,
 7. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady  Gminy Szaflary w dniu:  25 października 2017 roku (środa) o godz. 15:30 – Urząd Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

Tematyka posiedzenia

 1. Propozycje do projektu budżetu na 2018 rok w sprawach przynależnych komisji.
 2. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia
   27 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
   i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szaflary,
  2. zmiany uchwały nr XV/79/2004 z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szaflary zmienionej uchwałami
   nr XXXIII/157/2009 z dnia 3 marca 2009 r., nr XXXVIII/184/2013 z dnia
   4 listopada 2013 r., nr VI/29/2015 z dnia 23 lutego 2015 r., nr IX/59/2015
   z dnia 25 maja 2015 r., nr XXX/199/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
 3. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka

 1. Propozycje do budżetu na 2018 rok.
 2. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w OSP Bańska Wyżna, stanowiącego własność gminy Szaflary na okres powyżej 3 lat,
  2. umiany Uchwały Nr VII/31/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Szaflary, zmienionej Uchwałą Nr XXV/177/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 czerwca 2016 r.,
  3. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie nadmorskiej na usuwanie skutków nawałnicy.
  4. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 3. Wolne wnioski.

Zapraszam na XXXIX sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 25 września 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Wręczenie nagród uczniom z najlepszymi wynikami po egzaminie gimnazjalnym oraz laureatom konkursów organizowanych przez kuratorium oświaty.
 5. Wręczenie nagród dla uczestników gminnego konkursu „ Ogrody Gminy Szaflary”.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Szaflary za I półrocze 2017 roku.
 9. Gospodarowanie mieniem gminnym – sprzedaż, nabywanie, komunalizacja, zmiany
  w stanie posiadania majątku.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta o analizie oświadczeń majątkowych.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany Uchwały Nr VII/42/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015 r.
  w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
  w Szaflarach,
 2. uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Szaflary,
 3. uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szaflary dla fragmentu obrębu Bańska Wyżna,
 5. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska Rady Gminy Szaflary w dniu: 21 września 2017 roku (czwartek) godz. 15:30  w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary.

 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze 2017 roku.
 2. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szaflary dla fragmentu obrębu Bańska Wyżna,
  3. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 3. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Józef Walkosz

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady  Gminy Szaflary w dniu:  20 września 2017 roku (środa) o godz. 15:30 – Urząd Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

Tematyka posiedzenia

 1. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku (dział oświata, kultura, sport, ochrona zdrowia, Ppoż., sprawy socjalne).
 2. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
  1. zmiany Uchwały Nr VII/42/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015 r w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury, Promocji
   i Turystyki w Szaflarach,
  2. uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Szaflary.
 3. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szaflary w dniu: 19 września  2017 roku (wtorek) godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary,  ul. Zakopiańska 18.

Tematy posiedzenia

 1. Opiniowanie i realizacja budżetu za I półrocze 2017 roku.
 2. Zapoznanie się z oceną i wnioskami organów kontrolujących gminę.
 3. Informacja dotycząca mienia gminnego.
 4. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Barbara Chramiec

Zapraszam na XXXVII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 19 czerwca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.     Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady [...]

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska Rady Gminy Szaflary w dniu: 13 czerwca 2017 roku (wtorek) godz. 15:30  w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary.

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:

  1. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szaflary,

  2. rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
   i zagospodarowania tych odpadów,

  3. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – działki nr 7782/22 położonej w Maruszynie,

  4. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – działki nr 7782/25 położonej w Maruszynie,

  5. zmiany uchwały Nr XXXI/210/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Szaflarach,

  6. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
   z wykonania budżetu Gminy Szaflary za 2016 rok,

  7. określenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Szaflary,

  8. zmiany uchwały Nr XXIV/162/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu,

  9. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok,

  10. zmiany uchwały Nr XXXI/216/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.

 2. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Józef Walkosz

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady  Gminy Szaflary w dniu:  14 czerwca 2017 roku (środa) o godz. 15:30 – Urząd Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

Tematyka posiedzenia

 1. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy – sprawozdanie prokuratury, policji, gminnego komendanta OSP.
 2. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektu uchwały w sprawie:
  1. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
   im. Świętego Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętego Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej,
  2. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Wyżnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętego Wojciecha w Bańskiej Wyżnej,
  3. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Borze w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Borze,
  4. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętego Jana Kantego w Maruszynie Dolnej,
  5. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Górnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętego Stanisława Kostki w Maruszynie Górnej,
  6. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej w Skrzypnem w ośmioletnią
  7. Szkołę Podstawową im. Świętej Jadwigi Królowej w Skrzypnem,
  8. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Augustyna Suskiego w Szaflarach,
  9. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Kardynała Karola Wojtyły w Zaskalu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Karola Wojtyły w Zaskalu,
  10. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
  11. określenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Szaflary,
  12. zmiany uchwały Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Szaflary nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu
   i opieki w czasie przewozu, zmienionej uchwałą Nr XXX/204/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 listopada 2016 r.
 3. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka