Archiwa kategorii: Rada Gminy

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty
i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych
i Przeciwpożarowych oraz Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska w dniu 21 czerwca 2018 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

 Tematyka posiedzenia:

 1.  Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy – sprawozdanie prokuratury, policji, gminnego komendanta OSP.
 2. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
  1. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Szaflary,
  2. zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Szaflary.

 

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Szaflary,
  2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu,
  3. udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu,
  4. Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szaflary na lata 2018-2023,
  5. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
  6. zmiany uchwały Nr XLIII/321/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,
  7. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szaflary.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zapoznanie się z inwestycjami za 2017 rok realizowanymi do końca czerwca 2018 roku – posiedzenie wyjazdowe.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka

Zapraszam na XLIX sesję Rady Gminy Szaflary w dniu
25 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 1530, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Raport na temat bezpieczeństwa w Gminie Szaflary:
  1. raport Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu,
  2. informacja Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu,
  3. sprawozdanie Gminnego Komendanta OSP za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szaflary z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
  2. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Szaflary,
  3. zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Szaflary,
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu,
  5. udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu,
  6. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szaflary,
  7. Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szaflary na lata 2018-2023,
  8. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
  9. zmiany uchwały Nr XLIII/321/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.                                                                                                                                                         
 8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska w dniu 24 maja 2018 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu i zadań gospodarczych za 2017 rok.
 2. Zapoznanie się z możliwością pozyskania środków pozabudżetowych.
 3. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2017 rok,
  2. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za rok 2017,
  3. ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne,
  4. nadanie nazw ulicom w miejscowości Szaflary,
  5. nadanie nazw ulicom w miejscowości Skrzypne,
  6. zmiany nazwy ulicy „Polna” na nazwę „Widokowa” w miejscowości Bór,
  7. Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szaflary na lata 2018-2023,
  8. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
   z wykonania budżetu Gminy Szaflary za 2017 rok,
  9. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szaflary z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
  10. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 4. Wolne wnioski.

Zapraszam na XLVIII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 28 maja 2018 roku (poniedziałek) o godz. 15:30, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2017 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2017 rok,
 2. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za rok 2017,
 3. ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne,
 4. nadanie nazw ulicom w miejscowości Szaflary,
 5. nadanie nazw ulicom w miejscowości Skrzypne,
 6. zmiany nazwy ulicy „Polna” na nazwę „Widokowa” w miejscowości Bór,
 7. Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szaflary na lata 2018-2023,
 8. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu Gminy Szaflary za 2017 rok,
 9. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szaflary z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
 10. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty
i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych w dniu 23 maja 2018 roku (środa) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary
ul. Zakopiańska 18.

Tematyka posiedzenia

 1. Analiza arkuszy organizacyjnych szkół na lata 2018/2019.
 2. Ocena sprawozdania Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2017 rok.
 3. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.
 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Szaflary z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.
 5. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2017 rok,
  2. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za rok 2017.
 6. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych w dniu 18 kwietnia 2018 roku (środa) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary
ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia

 1. Ocena pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach.
 2. Ocena sprawozdania Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2017 rok.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2017 rok.
 4. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
  1. utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Szaflary,
  2. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Szaflary,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
   w Szaflarach za rok 2017,
  4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2017 rok,
 5. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska w dniu 19 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia:

 1. Przygotowanie gminy na wypadek klęsk żywiołowych, stan ochrony przeciwpożarowej.
 2. Postępy w rozwoju sieci kanalizacyjnej.
 3. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. tworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Szaflary,
  2. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Szaflary,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
   w Szaflarach za rok 2017,
  4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2017 rok,
  5. przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”,
  6. ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków bytowych dla gospodarstw domowych,
  7. zmiany Uchwały Nr XVII/118/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary,
  8. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
  9. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
  10. zmiany uchwały Nr XLIII/321/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 4. Wolne wnioski.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 17 kwietnia 2018 roku (wtorek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

Tematy posiedzenia

 1. Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (szczegółowe rozliczenie wydatków w 2017 roku).
 2. Informacja o składanych wnioskach dotyczących dotacji ze środków zewnętrznych w 2017 roku.
 3. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Barbara Chramiec

Zapraszam na XLVII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 23 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 15:30, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.
 7. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2017 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach za 2017 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Szaflary,
 2. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Szaflary.
 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Szaflarach za rok 2017,
 4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2017 rok,
 5. przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”,
 6. ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków bytowych dla gospodarstw domowych,
 7. zmiany Uchwały Nr XVII/118/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary,
 8. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
 9. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
 10. zmiany uchwały Nr XLIII/321/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa,
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska,

Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia,
Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych

oraz

Komisji Rewizyjnej
w dniu 22 marca 2018 roku (czwartek) o godz. 15:30
w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. podziału gminy Szaflary na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  2. zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych,
  3. ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne,
  4. powołania doraźnej Komisji do spraw kontroli i analizy gospodarki finansowej, funkcjonowania i działalności Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.
 2. Informacja o stanie prawnym dróg, postępy w uwłaszczeniach gminy oraz wykaz dróg do uwłaszczenia na 2018 rok.
 3. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektu uchwały w sprawach:
  1. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary,
  2. podziału gminy Szaflary na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
   i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  3. rozwiązania doraźnej Komisji Statutowej ds. Analizy i Zaopiniowania Statutów Sołeckich w Gminie Szaflary.
 4. Sprawozdanie z działalności szkół za 2017 rok.
 5. Kontrola wydatkowania środków Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki
  w 2017 roku.
 6. Analiza wydatków związanych z obsługą prawną gminy Szaflary w bieżącej kadencji.

Zapraszam na XLVI sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 26 marca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 15:30, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki.
 7. Sprawozdanie z działalności szkół w gminie Szaflary za 2017 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. podziału gminy Szaflary na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
  i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
 2. rozwiązania doraźnej Komisji Statutowej ds. Analizy i Zaopiniowania Statutów Sołeckich w Gminie Szaflary,
 3. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary,
 4. zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych,
 5. ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne,
 6. powołania doraźnej Komisji do spraw kontroli i analizy gospodarki finansowej, funkcjonowania i działalności Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
  w Szaflarach.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik