Archiwa kategorii: Rada Gminy

Zapraszam na V sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 28 stycznia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15:30, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja na temat stanu zaległości podatkowych w gminie.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. powołania Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Szaflary zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 roku,
  2. ustalenia trybu pracy Gminnej Komisji Wyborczej oraz wysokości diet dla członków Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Szaflary zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 roku,
  3. przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szaflary w 2019 roku,
  4. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szaflary w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 6.  Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska w dniu 24 stycznia 2019 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. powołania Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Szaflary zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 roku,
  2. ustalenia trybu pracy Gminnej Komisji Wyborczej oraz wysokości diet dla członków Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Szaflary zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 roku,
  3. przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szaflary w 2019 roku,
  4. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szaflary w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 2. Stan sieci kanalizacyjnych w gminie.
 3. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Helena Guśpiel

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych w dniu 23 stycznia 2019 roku (środa) o godz. 8:00 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał
  w sprawach:

  1. powołania Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Szaflary zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 roku,
  2. ustalenia trybu pracy Gminnej Komisji Wyborczej oraz wysokości diet dla członków Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Szaflary zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 roku .
 2. Organizacja zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich i zimowych.
 3. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Adam Waras

Zapraszam na IV sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 14 stycznia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 1530, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.  Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie sesji. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Szaflary. Podjęcie uchwał w sprawach: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Szaflarach oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 831/2, zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia [...]

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska w dniu 14 stycznia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18  Tematyka posiedzenia: Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Szaflarach oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 831/2, zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady [...]

Zapraszam na III sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 28 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 1530, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.  Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie sesji. Przyjęcie protokołu z I i II sesji Rady Gminy Szaflary. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. Stanowisko Wójta Gminy Szaflary z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia stawki [...]

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska w dniu 20 grudnia 2018 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18  Tematyka posiedzenia: Stanowisko Wójta Gminy Szaflary z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2019, oraz średniej ceny sprzedaży [...]

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych w dniu 19  grudnia 2018 roku (środa) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18   Tematyka posiedzenia: Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Szaflary na 2019 [...]

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 18 grudnia 2018 roku (wtorek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18. Tematyka posiedzenia:  Informacja na temat utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Szaflary. Omówienie projektu budżetu na 2019 rok. Plan pracy komisji na 2019 r. Wolne wnioski. Przewodniczący Komisji Jacek Wątorek

Zapraszam na II sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 29 listopada 2018 roku (czwartek) o godz. 1530, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18. Proponowany porządek posiedzenia:   Otwarcie sesji. Wręczenie nagród laureatom konkursów gminnych organizowanych z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości. Podjęcie uchwał w sprawach: powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szaflary oraz wyboru przewodniczącego komisji, powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Szaflary oraz wyboru [...]

Zapraszam na LIII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 15 października 2018 roku (poniedziałek) o godz. 1530, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.  Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy. Wręczenie nagród Wójta dla dyrektorów i nauczycieli szkół z gminy Szaflary. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta o analizie oświadczeń majątkowych. Podjęcie uchwał w sprawach: a) w sprawie zmiany Statutu Gminy Szaflary, b) [...]

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska w dniu 11 października 2018 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18  Tematyka posiedzenia: Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach: a) zmiany Statutu Gminy Szaflary, b) zmiany uchwały nr LII/386/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 września 2018 r. w [...]