Archiwa kategorii: Rada Gminy

Zapraszam na II sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 29 listopada 2018 roku (czwartek) o godz. 1530, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18. Proponowany porządek posiedzenia:   Otwarcie sesji. Wręczenie nagród laureatom konkursów gminnych organizowanych z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości. Podjęcie uchwał w sprawach: powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szaflary oraz wyboru przewodniczącego komisji, powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Szaflary oraz wyboru [...]

Zapraszam na LIII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 15 października 2018 roku (poniedziałek) o godz. 1530, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.  Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy. Wręczenie nagród Wójta dla dyrektorów i nauczycieli szkół z gminy Szaflary. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta o analizie oświadczeń majątkowych. Podjęcie uchwał w sprawach: a) w sprawie zmiany Statutu Gminy Szaflary, b) [...]

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska w dniu 11 października 2018 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18  Tematyka posiedzenia: Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach: a) zmiany Statutu Gminy Szaflary, b) zmiany uchwały nr LII/386/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 września 2018 r. w [...]

Zapraszam na LII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu
24 września 2018 roku (poniedziałek) o godz. 1530, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy.
 4. Wręczenie nagród uczniom z najlepszymi wynikami po egzaminie gimnazjalnym oraz laureatom konkursów organizowanych przez kuratorium oświaty.
 5. Wręczenie nagród dla uczestników gminnego konkursu „Ogrody Gminy Szaflary”.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Szaflary za I półrocze 2018 roku.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 10. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szaflary,
 11. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Szaflarach,
 12. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Szaflarach,
 13. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Zaskalu oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 641/2,
 14. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Zaskalu oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 640/2,
 15. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Zaskalu oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 639/2, 638/1,
 16. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Zaskalu oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 637/3,
 17. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Zaskalu oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 637/5,
 18. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Zaskalu oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 636/1,
 19. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Zaskalu oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 635/1,
 20. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Zaskalu oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 634/3, 634/5,
 21. udzielenia pomocy Powiatowi Nowotarskiemu,
 22. zmiany uchwały Nr XLIX/370/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 czerwca 2018 r.
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu
 23. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
  w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary,
 24. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
 25. zmiany uchwały Nr XLIII/321/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r.
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 26. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 27. Wolne wnioski.
 28. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska w dniu 20 września 2018 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18

 Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze 2018 roku.
 2. Propozycje do budżetu na 2019 rok.
 3. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
 4. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Szaflarach,
 5. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Szaflarach,
 6. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Zaskalu oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 641/2,
 7. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Zaskalu oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 640/2,
 8. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Zaskalu oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 639/2, 638/1,
 9. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Zaskalu oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 637/3,
 10. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Zaskalu oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 637/5,
 11. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Zaskalu oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 636/1,
 12. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Zaskalu oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 635/1,
 13. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Zaskalu oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 634/3, 634/5,
 14. udzielenia pomocy Powiatowi Nowotarskiemu,
 15. zmiany uchwały Nr XLIX/370/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu,
 16. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
 17. zmiany uchwały Nr XLIII/321/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 18. Wolne wnioski.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty
i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych w dniu 19  września 2018 roku (środa) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18

 Tematyka posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
 2. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019 – informacja dyrektorów szkół.
 3. Realizacja budżetu za I półrocze 2018 roku.
 4. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary.
 5. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu
18 września 2018 roku (wtorek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

 Tematyka posiedzenia:

 1. Gospodarowanie mieniem gminnym (sprzedaż, nabywanie, komunalizacja, zmiany w stanie posiadania majątku).
 2. Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2018 roku.
 3. Propozycje do projektu budżetu na 2019 rok.
 4. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Barbara Chramiec

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych, Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 22 sierpnia 2018 roku (środa) o godz. 15:45 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Tematyka posiedzenia

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
   z terenu Gminy Szaflary w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
   i transportu nieczystości ciekłych,
  2. przyjęcia projektu nowego regulaminu odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
  3. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
  4. zmiany uchwały Nr XLIII/321/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 2. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych oraz Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały Nr XLVI/345/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Szaflary na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  2. zmiany uchwały Nr XLVII/351/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Szaflary,
  3. utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Szaflary,
  4. powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Szaflary.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zapoznanie się z wykonanymi inwestycjami, przegląd obiektów sportowo-rekreacyjnych, placów zabaw na terenie gminy – posiedzenie wyjazdowe.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka

Zapraszam na LI sesję Rady Gminy Szaflary w dniu
27 sierpnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 1530, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały Nr XLVI/345/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Szaflary na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  2. zmiany uchwały Nr XLVII/351/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Szaflary,
  3. utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Szaflary,
  4. powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Szaflary,
  5. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
   z terenu Gminy Szaflary w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
   i transportu nieczystości ciekłych,
  6. przyjęcia projektu nowego regulaminu odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
  7. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
  8. zmiany uchwały Nr XLIII/321/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa,
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska w dniu
7 sierpnia 2018 roku (wtorek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu
Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-
  Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  a) zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
  b) zmiany uchwały Nr XLIII/321/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r.
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 2. Wolne wnioski.