Archiwa kategorii: Rada Gminy

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych w dniu 18 kwietnia 2018 roku (środa) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary
ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia

 1. Ocena pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach.
 2. Ocena sprawozdania Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2017 rok.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2017 rok.
 4. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
  1. utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Szaflary,
  2. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Szaflary,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
   w Szaflarach za rok 2017,
  4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2017 rok,
 5. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska w dniu 19 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia:

 1. Przygotowanie gminy na wypadek klęsk żywiołowych, stan ochrony przeciwpożarowej.
 2. Postępy w rozwoju sieci kanalizacyjnej.
 3. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. tworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Szaflary,
  2. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Szaflary,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
   w Szaflarach za rok 2017,
  4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2017 rok,
  5. przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”,
  6. ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków bytowych dla gospodarstw domowych,
  7. zmiany Uchwały Nr XVII/118/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary,
  8. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
  9. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
  10. zmiany uchwały Nr XLIII/321/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 4. Wolne wnioski.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 17 kwietnia 2018 roku (wtorek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

Tematy posiedzenia

 1. Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (szczegółowe rozliczenie wydatków w 2017 roku).
 2. Informacja o składanych wnioskach dotyczących dotacji ze środków zewnętrznych w 2017 roku.
 3. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Barbara Chramiec

Zapraszam na XLVII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 23 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 15:30, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.
 7. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2017 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach za 2017 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Szaflary,
 2. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Szaflary.
 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Szaflarach za rok 2017,
 4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2017 rok,
 5. przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”,
 6. ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków bytowych dla gospodarstw domowych,
 7. zmiany Uchwały Nr XVII/118/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary,
 8. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
 9. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
 10. zmiany uchwały Nr XLIII/321/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa,
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska,

Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia,
Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych

oraz

Komisji Rewizyjnej
w dniu 22 marca 2018 roku (czwartek) o godz. 15:30
w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. podziału gminy Szaflary na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  2. zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych,
  3. ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne,
  4. powołania doraźnej Komisji do spraw kontroli i analizy gospodarki finansowej, funkcjonowania i działalności Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.
 2. Informacja o stanie prawnym dróg, postępy w uwłaszczeniach gminy oraz wykaz dróg do uwłaszczenia na 2018 rok.
 3. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektu uchwały w sprawach:
  1. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary,
  2. podziału gminy Szaflary na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
   i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  3. rozwiązania doraźnej Komisji Statutowej ds. Analizy i Zaopiniowania Statutów Sołeckich w Gminie Szaflary.
 4. Sprawozdanie z działalności szkół za 2017 rok.
 5. Kontrola wydatkowania środków Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki
  w 2017 roku.
 6. Analiza wydatków związanych z obsługą prawną gminy Szaflary w bieżącej kadencji.

Zapraszam na XLVI sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 26 marca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 15:30, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki.
 7. Sprawozdanie z działalności szkół w gminie Szaflary za 2017 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. podziału gminy Szaflary na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
  i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
 2. rozwiązania doraźnej Komisji Statutowej ds. Analizy i Zaopiniowania Statutów Sołeckich w Gminie Szaflary,
 3. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary,
 4. zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych,
 5. ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne,
 6. powołania doraźnej Komisji do spraw kontroli i analizy gospodarki finansowej, funkcjonowania i działalności Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
  w Szaflarach.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych w dniu 21 lutego 2018 roku (środa) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
  1.  ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szaflary,
  2. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szaflary oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
 2. Organizacja zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich i zimowych.
 3. Omówienie kwestii Straży Gminnej.
 4. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska w dniu 22 lutego 2018 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia:

 1. Zapoznanie się z planem wydatków przeznaczonych na rolnictwo.
 2. Lasy gminne – gospodarka leśna.
 3. Omówienie kwestii Straży Gminnej.
 4. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szaflary,
  2. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szaflary oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji,
  3. uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
   przestrzennego Gminy Szaflary oraz wprowadzenia ujednoliconego Studium,
  4. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych
   w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew.
   nr 1046/16, 1046/20, 1049/7, 8737/1,
  5. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych
   w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew.
   nr 1046/12, 1046/14,
  6. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych
   w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew.
   nr 1046/18,
  7. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych
   w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 1074/3, 1075/4, 1076/58,
  8. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych
   w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew.
   nr 1076/44,
  9. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych
   w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew.
   nr 1076/46, 1076/56,
  10. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych
   w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew.
   nr 1076/48, 1076/50, 1076/64,
  11. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych
   w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew.
   nr 1076/52,
  12. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych
   w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew.
   nr 1076/54, 1076/60,
  13. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych
   w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew.
   nr 1076/62,
  14. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych
   w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew.
   nr 1076/42,
  15. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych
   w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 6218/1,
  16. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
  17. zmiany uchwały Nr XLIII/321/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 5. Wolne wnioski.

Zapraszam na XLV sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 26 lutego 2018 roku (poniedziałek) o godz. 15:30, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Informacja na temat kosztów odśnieżania i utrzymania dróg w sezonie zimowym 2017/2018.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szaflary,
 2. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szaflary oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji,
 3. uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szaflary oraz wprowadzenia ujednoliconego Studium,
 4. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 1046/16, 1046/20, 1049/7, 8737/1,
 5. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 1046/12, 1046/14,
 6. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 1046/18,
 7. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 1074/3, 1075/4, 1076/58,
 8. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 1076/44,
 9. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 1076/46, 1076/56,
 10. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 1076/48, 1076/50, 1076/64,
 11. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 1076/52,
 12. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 1076/54, 1076/60,
 13. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 1076/62,
 14. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 1076/42,
 15. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Bańskiej Wyżnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 6218/1,
 16. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
 17. zmiany uchwały Nr XLIII/321/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych w dniu 24 stycznia 2018 roku (środa) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia

 1. Sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach za 2017 rok. Analiza wyników promocji gminy.
 2. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
  1. przejęcia do prowadzenia przez Gminę Miasto Nowy Targ zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 powierzonego przez Gminę Szaflary,
  2. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szaflary oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
 3. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska w dniu 25 stycznia 2018 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. uchylenia uchwały Nr XLIII/311/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia
   28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań
   i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szaflary oraz wprowadzenia ujednoliconego Studium,
  2. uchylenia uchwały Nr XLIII/312/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia
   28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Bańska Niżna,
  3. przejęcia do prowadzenia przez Gminę Miasto Nowy Targ zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 powierzonego przez Gminę Szaflary,
  4. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szaflary oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji,
  5. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
  6. zmiany uchwały Nr XLIII/321/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 2. Wolne wnioski.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu: 23 stycznia 2018 roku (wtorek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

Tematy posiedzenia

 1. Analiza przetargów (temat, rozstrzygnięcie, rozliczenie).
 2. Omówienie gospodarki wodno – ściekowej (kontrola poniesionych kosztów).
 3. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Barbara Chramiec