Archiwa kategorii: Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu informuje, że jesienna akcja szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego odbędzie się w dniach od 21 do 30 września 2017 r. W związku z powyższym prosi o rozpropagowanie informacji o zamiarze przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów.
W okresie wykonywania szczepień zaleca się:

  1. Nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

  2. Kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji.

  3. Nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmy poprzez skaleczenia na rękach , spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa.

W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

W załączeniu materiały informacyjne.

PLW WIW-CHZ.913.6.55.2017

wścieklizna Komunikat- jesień 2017

WSKAZOWKI.WSC_

pp. jesienna akcja szczepień lisów 21-30 wrzesnia 2017

Szanowni Państwo !

Miło jest nam poinformować, że Wójt Gminy Szaflary wraz z Radą Gminy Szaflary w 2015 roku podjęli decyzję o wdrożeniu wieloletniego programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV pn. „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Szaflary na lata 2015-2017”, finansując z budżetu Gminy szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

Rok 2017 jest kolejnym rokiem, w którym Gmina Szaflary finansuje ze swojego budżetu zakup szczepionek przeznaczonych dla dziewczynek zamieszkałych na terenie Gminy Szaflary.

Zgodnie z uchwalonym programem zdrowotnym w 2017 roku mogą być zaszczepione dziewczynki urodzone w 2004 roku.

Poprzez przyjęcie i chęć realizacji wieloletniego programu zdrowotnego mają Państwo możliwość podjęcia decyzji objęcia bezpłatnym szczepieniem swojej Córki.

Wirus HPV odpowiada za różne przednowotworowe i nowotworowe zmiany na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. W Polsce zapada na ten typ nowotworu ponad 3 600 kobiet rocznie, z czego umiera, co roku około 2 000 – jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie. Wiele krajów europejskich zdecydowało już o finansowaniu szczepień przeciw HPV ze środków publicznych. Również w Polsce, niektóre samorządy, aktywnie działające na rzecz profilaktyki zdrowotnej, postanowiły z własnego budżetu sfinansować te szczepienia.

Natalia Bylina

List do rodziców

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania oraz celem jednoczesnego upamiętnienia 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2017 roku o godz. 17:00 nadany zostanie sygnał alarmowy (SYGNAŁ AKUSTYCZNY EMITOWANY PRZEZ SYRENY ALARMOWE) Józef Gacek

Wniosek o wypłatę świadczenia 500+ na dziecko będzie musiał złożyć każdy zainteresowany, nie tylko rodzice chcący dołączyć do tego programu, ale także ci, którzy już z niego korzystają.

Obecnie przyznane świadczenia kończą się w dniu 30 września 2017 r.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy będzie można składać od 1 sierpnia 2017 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18, pok. 5, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu www.empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

DO WNIOSKU NA PIERWSZE DZIECKO ZAŁĄCZAMY DOCHODY
Z 2016 ROKU
z uwzględnieniem bieżącej sytuacji w przypadku uzyskania lub utraty dochodu

Uwaga: Aby zachować ciągłość wypłaty dla osób pobierających już świadczenia 500+, wniosek należy złożyć do dnia 31października 2017 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po wskazanym okresie, prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Szczegółowe informacje na temat Programu Rodzina „500+” udzielane są:
pod nr telefonu 18 26 123 26
osobiście w siedzibie GOPS pok. 5
Informacje udzielane są w godzinach urzędowania Ośrodka:
poniedziałek : 8:00 do 15:00
wtorek – czwartek : 8:00 do 16:00
piątek : 8:00 do 17.00

Ważne zmiany w świadczeniach wychowawczych 500+

1. Każdy, kto zgłosi utratę dochodu spowodowaną rozwiązaniem umowy o pracę lub zmianą warunków wynagrodzenia lub wyrejestrowaniem działalności gospodarczej, będzie po 3 miesiącach sprawdzany.
Jeśli okaże się, że przed upływem 3 miesięcy, z tym samym pracodawcą podpisał jakąkolwiek umowę (również całkowicie zmieniającą warunki zatrudnienia i wysokość dochodu, dotyczy to również umów krótkoterminowych), lub ponownie założył działalność gospodarczą, będzie to traktowane jak ciągłość zatrudnienia. Czyli dochód osiągany z pierwszej umowy (w przypadku uzyskania nowej pracy) lub z roku bazowego będzie nadal wliczany w starej wysokości.

Uwaga: w przypadku pobierania 500 + po utracie dochodu, gdy nastąpi ponowne zatrudnienie, jak w powyższym opisie, i zostanie przekroczone kryterium dochodowe, pobrane świadczenia uważane są za nienależne i podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.

2. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczaną na ryczałcie lub na karcie podatkowej, wysokość dochodu nie będzie już oświadczana przez stronę, natomiast będzie ogłaszana przez Ministerstwo w „Monitorze Polskim” do dnia 01 sierpnia każdego roku, i w takiej wysokości będzie uwzględniana przy wyliczaniu dochodu rodziny. Dodatkowo koniecznym będzie załączenie zaświadczenia Naczelnika Urzędy Skarbowego.

3. Do dochodu od dnia 01.10.2017 r. będą wliczane również stypendia finansowane ze środków z Unii Europejskiej.

4. W przypadku osób deklarujących samotne wychowywanie, koniecznym będzie okazanie wyroku sądu przyznającego alimenty na wnioskowane dzieci (również w przypadku wniosków bez dochodu).
Dla osób pracujących za granicą :

1. Od dnia 01 stycznia 2018 r. wnioski przekazywane obecnie do Marszałka Województwa Małopolskiego przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, będą przekazane Wojewodzie Małopolskiemu i przez Urząd Wojewódzki będą rozpatrywane.

Uwaga: W przypadku osób rozwiedzionych, żyjących w separacji lub rozłączeniu, jeżeli były współmałżonek pracuje za granicą koniecznym jest zgłoszenie tego we wniosku o świadczenia 500+ na nowy okres zasiłkowy.

2. Wszystkie wnioski (również bez dochodu) będą weryfikowane w systemie „empatia” pod kątem posiadania prawa do opieki zdrowotnej w Polsce, uczęszczania dzieci do szkoły i składania rozliczeń w Urzędzie Skarbowym.

3. W przypadku wątpliwości dotyczących spełnienia warunku zamieszkiwania w Polsce osób wnioskujących o 500+, będą wzywane one do osobistego stawiennictwa.

Ważne terminy:

  • Składanie nowych wniosków od 01.08.2017 r. do 30.10.2017 r.
  • Okres obowiązywania nowego okresu zasiłkowego od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
  • Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego ustalany przez GUS do 30.09.2017 r.
  • Wysokość dochodu z działalność gospodarczej (ryczałt, karta podatkowa) do 01.08.2017 r.