Archiwa kategorii: Dotacje, programy, granty, konkursy

Urząd Gminy Szaflary informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego podniósł kwoty dofinansowania i jednocześnie zróżnicował je w zależności od mocy grzewczej kotła. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wynikającej z wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie odpowiednio wynosiło:

  1. 550zł/kW dla zapotrzebowania do 10kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie energetycznej budynku.
  2. 500zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10kW do 15Kw mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie energetycznej budynku.
  3. 450zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15kW do 20Kw mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie energetycznej budynku
  4. 400zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20kW

Maksymalna wielkość dofinansowania na instalację wewnętrzną, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego wynosi:

– do 1 tys. zł (paliwa stałe – Poddziałanie 4.4.3)

– do 1 tys. zł (paliwa stałe – Poddziałanie 4.4.3) zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

Małgorzata Handzel

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 osi priorytetowej Regionalnej polityki energetycznej działanie 4.1 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 rozwój infrastruktury produkcji […]

W wakacje oddane do użytku zostało nowe boisko sportowe oraz plac rekreacyjny wyposażony w siłownię zewnętrzną oraz miejsce z widokiem na panoramę Tatr. Nowe boisko sportowe z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową oraz plac rekreacyjny będzie […]

Informujemy, iż istnieje możliwość złożenia deklaracji przystąpienia do projektu na Odnawialne Źródła Energii ( w tym instalacje fotowoltaiczne) w ramach programów infrastrukturalnych. Następnie Dział Obsługi Klienta rozpocznie nawiązywanie kontaktów telefonicznych z zainteresowanymi osobami. Termin składania deklaracji do 30.09.2017 r. Małgorzata Handzel

W dniu 12.07.2017 r. Wójt Gminy Szaflary – pan Rafał Szkaradziński i przedstawiciel wykonawcy firmy Budowlano-Usługowej Kułach Władysław z Białego Dunajca podpisali umowę na budowę II etapu Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr w Gminie Szaflary. Planowany koszt inwestycji wynosi 697.265,01 zł. Przedsięwzięcie zakłada wykonanie odcinka o długości 3,28 km (w tym: budowa 2,83 km i oznakowanie 0,45 km) stanowiącego kontynuację ścieżek wykonywanych przez Miasto Nowy Targ w kierunku Gminy Nowy Targ. Uzupełnieniem Szlaku wokół Tatr na terenie Gminy Szaflary będą trzy miejsca postojowe dla rowerzystów-wiaty turystyczne wyposażone w stojaki na rowery, ławki, a w dwóch przypadkach w samoobsługowe stacje naprawy rowerów.

Inwestycja jest częścią projektu flagowego pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr-etap II” wdrażanego wspólnie przez 10 partnerów z Polski i ze Słowacji w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja.

Samorząd Województwa Małopolskiego widzi potrzebę wsparcia spółek wodnych działających na obszarze województwa małopolskiego i prowadzących racjonalną gospodarkę wodną. Wobec czego spółki wodne działające na terenie województwa małopolskiego lub związki spółek wodnych, których spółki wodne działają na terenie województwa małopolskiego mogą składać w roku 2017 do 30 czerwca wnioski o przyznanie pomocy finansowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na istniejących urządzeniach, w szczególności na:

  1. konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami,
  2. konserwację i renowację drenów wraz z budowlami,
  3. konserwację i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie z urządzeniami wymienionymi w pkt 1) i pkt 2),
  4. usuwanie szkód powodziowych  (do trzech lat od ich wystąpienia)

Wnioski należy składać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rolnictwa i Geodezji
30 – 017 Kraków, ul. Racławicka 56

Uchwała SWM dotycząca udzielenia dotacji wraz z wzorami załączników dostępna jest na stronie: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2017/3207/

Nadesłała: Małgorzata Handzel