Archiwa kategorii: Dotacje, programy, granty, konkursy

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę kotłów trwa od 8 sierpnia 2018 r. do 6 września 2018 r, z przerwą 15 – 22 sierpień. Harmonogram godzin w których będzie można uzyskać pomoc […]

W czwartek, 09.08.2018 r. o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy w Szaflarach, sala nr 1, odbędzie się spotkanie  z  mieszkańcami miejscowości Bańska Niżna, Bańska Wyżna, Maruszyna, Skrzypne oraz Zaskale, biorącymi udział w programie

Wymiany kotłów na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych
Gminy Szaflary w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Uczestników programu serdecznie zapraszamy.

Anna Urbaniak

Poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
W latach 2016-2022 mieszkańcy obszaru Podhalańskiej LGD,
przedsiębiorcy, osoby prawne jak […]

W związku z planowanymi w LIPCU 2018 roku naborami wniosków w ramach PROW 2014 – 2020 działanie:
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zapraszamy mieszkańców z terenu […]

Informujemy, iż oceny energetyczne w budynkach zakwalifikowanych do projektu w Gminie Szaflary wykonywać będzie firma Solar Projekt Biały & Manikowski Sp. z o.o., dlatego podajemy aktualny schemat działania podczas wykonywania ocen:

Wizja lokalna

  1. Umówienie się z właścicielem na pierwsze spotkanie, tj. wizję lokalną.

  2. Wizja lokalna budynku i rozmowa z właścicielem, w tym wypełnienie ankiety i wykonanie dokumentacji fotograficznej.

  3. Drugie spotkanie z właścicielem. Audytor przedstawi mieszkańcowi papierową wersję oceny, zapozna go z wynikami oraz odpowie na pytania, wyjaśni czym grozi przewymiarowanie kotła, przyjmie ewentualną reklamację, uzyska podpis na jednym egzemplarzu oceny, a drugi zostawi właścicielowi.

Planowany termin wykonywania ocen energetycznych to czerwiec/lipiec.

Jest to kontynuacja wykonywania ocen energetycznych. U osób, u których ocena została już wykonana, nie ma potrzeby przeprowadzać jej raz jeszcze. Wszystkie pozostałe aspekty uczestnictwa w projekcie nadal pozostają aktualne.

Prosimy o legitymowanie ankieterów i audytorów pod kątem posiadania aktualnego upoważnienia wydanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Planowane wykonywanie ocen energetycznych – czerwiec/lipiec.

Anna Urbaniak

Gmina Szaflary realizuje umowę o dofinansowanie projektu: „Wymiana kotłów na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych Gminy Szaflary” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś […]

W terminie od 15.03.2018 do 28.03.2018 w biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w Białym Dunajcu będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Szczegóły i pełna treść […]