Archiwa kategorii: Aktualności

Nasz znak: PPGK.6733.30.2017.KK Szaflary

Zgodnie z art. 10 §1, art. 49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z  dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)), zawiadamia się, że na żądanie wnioskodawcy z dnia 27.11.2017 r.; Wójt Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, w dniu 15.01.2018 r. została wydana decyzja administracyjna znak: PPGK.6733.30.2017.KK w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji opadowej wraz z zbiornikiem na wody opadowe” dz. ew. nr: 1990/2 obręb Bańska Wyżna, gmina Szaflary.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z  wydaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na stanowisku ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18, pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu Gminy (poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00 , piątek od 8.00 do 15.00).

Wójt Gminy Szaflary

Uprzejmie informuję, że w 2018 roku będzie możliwość odbycia stażu w Urzędzie Gminy w Szaflarach w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji.

Osoby zainteresowane, które spełniają warunki umożliwiające odbycie stażu, proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych tj.: cv i list motywacyjny.

Dokumenty z dopiskiem „STAŻ” można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Szaflary
ul. Zakopiańska 18 (I piętro, pokój nr 10)
34-424 Szaflary

W terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Aneta Sarnecka-Grzybała