Archiwa kategorii: Aktualności

 

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego dz. ew. nr: 1649/18 i 1649/19, położone w miejscowości Bańska Wyżna,
  2. poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
  3. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Szaflary oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 8310/2,
  4. wyboru przedstawicieli Gminy Szaflary do Euroregionu „Tatry”,
  5. zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
  6. zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 1. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych oraz Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
  2. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zapoznanie się z wykonanymi inwestycjami, przegląd placówek oświatowych na terenie gminy – posiedzenie wyjazdowe.

 

Przewodniczący Komisji

Adam Waras

 

 

Zapraszam na XI sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 28 sierpnia 2019 roku (środa) o godz. 900, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Wręczenie nagród dla uczestników gminnego konkursu „Ogrody Gminy Szaflary”.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
  2. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
   i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary,
  3. poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
  4. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Szaflary oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 8310/2,
  5. rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Szaflary,
  6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
   obejmującego dz. ew. nr: 1649/18 i 1649/19, położone w miejscowości Bańska Wyżna,
  7. wyboru przedstawicieli Gminy Szaflary do Euroregionu „Tatry”,
  8. zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
  9. zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji

Stanisław Wąsik

 
W dniu 16 sierpnia 2019 roku zgłoszono do tut. urzędu, że w Szaflarach na ul. A.Suskiego błąka się bezpańska suka w typie psów myśliwskich. Po sprawdzeniu na miejscu okazałą się że suczka jest bardzo przyjazna […]