Archiwa kategorii: Aktualności

15 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Bańskiej Niżnej wraz z nauczycielami, zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawic, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”  organizowanej przez […]

Na piątkowym zebraniu, w dniu 15 września 2017 roku, rodzice wybrali swoją reprezentację do kolegialnego organu samorządu rodziców w szkole w Skrzypnem.

Zanim to jednak nastąpiło, ciepłymi oklaskami przywitali nowego dyrektora szkoły Panią mgr Brygidę Strzęp, która to zebranie poprowadziła. Pani Dyrektor przedstawiła swoją koncepcję rozwoju szkoły, przedstawiła nowo zatrudnionych nauczycieli oraz poinformowała zebranych o podjętych przez siebie i radę pedagogiczną przedsięwzięciach.

Następnie Pani Dyrektor odczytała skierowany do rodziców uczniów Szkoły Podstawowej
w Skrzypnem list Pana Wójta Rafała Szkaradzińskiego. W nadesłanym do rodziców liście Pan Wójt
z satysfakcją przypomniał o zakończonej właśnie inwestycji – budowie chodnika, który poprawi bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców Skrzypnego. Z uznaniem dla wykonawców kolejnej inwestycji podkreślił również postęp prac na budowie sali gimnastycznej. Pan Wójt wskazał na udział Gminy Szaflary w projektach mających na celu doposażenie bazy dydaktycznej poszczególnych szkół, w tym Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem. Zebrani rodzice burzą oklasków przyjęli skierowany do nich list i tym samym podziękowali Panu Wójtowi za jego troskę o poprawę warunków nauki i pracy w szkołach i placówkach Gminy Szaflary, a także podjęte i realizowane dowozy dzieci do szkół.

Zebrana społeczność rodzicielska jednogłośnie udzieliła absolutorium ustępującej Radzie Rodziców pod przewodnictwem Pani Grażyny Fatli. Należy w tym miejscu podkreślić niebywałe wprost zaangażowanie rodziców we wspieranie działania i funkcjonowanie szkoły w Skrzypnem. Słynne już
w naszym regionie są koordynowane przez Panią Grażynę i Radę Rodziców Festyny Rodzinne, Posiady Opłatkowe, czy obchody Dnia Dziecka. Przypomnieć tu należy również wkład finansowy
i organizacyjny w wyposażenie szkoły.

Cieszymy się zatem bardzo z faktu, że na następną kadencję społeczność rodzicielska po raz kolejny powierzyła funkcję przewodniczącej Pani Grażynie Fatli. Zastępczyniami zostały Panie Agnieszka Zapotoczna i Kinga Karpiel, sekretarzem Pani Joanna Mrugała, a skarbnikiem Pani Agnieszka Sikoń. Wybrano również Komisję Rewizyjną w następującym składzie: Pani Barbara Sikoń, Pani Katarzyna Migiel, Pani Zofia Pęksa.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

Zapraszam na XXXIX sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 25 września 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Wręczenie nagród uczniom z najlepszymi wynikami po egzaminie gimnazjalnym oraz laureatom konkursów organizowanych przez kuratorium oświaty.
 5. Wręczenie nagród dla uczestników gminnego konkursu „ Ogrody Gminy Szaflary”.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Szaflary za I półrocze 2017 roku.
 9. Gospodarowanie mieniem gminnym – sprzedaż, nabywanie, komunalizacja, zmiany
  w stanie posiadania majątku.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta o analizie oświadczeń majątkowych.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany Uchwały Nr VII/42/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015 r.
  w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
  w Szaflarach,
 2. uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Szaflary,
 3. uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szaflary dla fragmentu obrębu Bańska Wyżna,
 5. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska Rady Gminy Szaflary w dniu: 21 września 2017 roku (czwartek) godz. 15:30  w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary.

 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze 2017 roku.
 2. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szaflary dla fragmentu obrębu Bańska Wyżna,
  3. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 3. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Józef Walkosz

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady  Gminy Szaflary w dniu:  20 września 2017 roku (środa) o godz. 15:30 – Urząd Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

Tematyka posiedzenia

 1. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku (dział oświata, kultura, sport, ochrona zdrowia, Ppoż., sprawy socjalne).
 2. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
  1. zmiany Uchwały Nr VII/42/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015 r w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury, Promocji
   i Turystyki w Szaflarach,
  2. uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Szaflary.
 3. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szaflary w dniu: 19 września  2017 roku (wtorek) godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary,  ul. Zakopiańska 18.

Tematy posiedzenia

 1. Opiniowanie i realizacja budżetu za I półrocze 2017 roku.
 2. Zapoznanie się z oceną i wnioskami organów kontrolujących gminę.
 3. Informacja dotycząca mienia gminnego.
 4. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Barbara Chramiec

Podsumowanie rok szkolny 16-17 na sesje

Prezentacja ZSPiG w Maruszynie Górnej

Sproawozdanie sesja SP Bor

Prezentacja-MD

Prezentacja UG Szaflary

Informacje dla radnych Gminy Szaflary PREZENTACJA

Informacje dla radnych Gminy Szaflary TEKST

Działalność szkoły w Bańskiej Wyżnej 2016-2017

Skrzypne

Alicja Pilny