Logo Urzędu Gminy Szaflary

URZĄD GMINY SZAFLARY
PORTAL INFORMACYJNY

Informacja o posiedzeniu Komisji w dniu 23 listopada 2022 roku.

21 listopada, 2022

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 r. (środa) o godz. 830 w sali obrad Urzędu Gminy  w Szaflarach.

Program Komisji:

  1. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
    1. uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Szaflary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023,
    2. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych.
  2. Wolne wnioski.

Tagi: