Pomoc de minimis

Urząd Gminy w Szaflarach informuje, że na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę
z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz.U.2014 r. poz. 232 z późn. zm.);

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r.
  w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2010 r. nr 244 poz.1626 z późn. zm.);

 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz.U. 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.);

 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.2010 r. nr 53 poz. 311 z późn. zm.);

 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

 7. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.)

Uwaga

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Szaflary pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Szaflary co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia.

 2. Zgodnie ze  art. 122 ust. 11 ustawy prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 1. W przypadku nauki zawodu 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.

 2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Wymagane dokumenty

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych
  do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

 2. dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie,

 3. kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

 4. kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,

 5. kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,

 6. aktualny wydruk z CEIDG lub wpis do KRS w zależności od formy prowadzonej przez pracodawcę działalności,

 7. kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności
  w przypadku spółek,

 8. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

 9. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

 10. w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo,

 11. w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć także umowy o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę.

 12. inne dokumenty wynikające z indywidualnej sytuacji pracodawcy lub młodocianego pracownika niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

Uwaga: załączone do wniosku kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Szaflary
ul. Zakopiańska 18
34-424 Szaflary

Referat księgowości
pok. 17
Aneta Trzoniec
aneta.trzoniec@szaflary.pl
tel. 18 26 123 18

Pn 800-1700
Wt-Czw 800-1600
Pt 800-1500

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z KPA.

Tryb odwoławczy

Stronie służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta Gminy Szaflary w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIA:

ZAWIADOMIENIA:

Prosimy wszystkich pracodawców o informowanie, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami Wójta Gminy Szaflary, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia.

Aneta Trzoniec tel. 18-26-123-18