Pomoc de minimis

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu jego przygotowania zawodowego. Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracodawców będących osobami prawnymi lub fizycznymi, o ile spełnią warunki określone w art. 70b ustawy o systemie oświaty.

DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIA:

ZAWIADOMIENIA:

Prosimy wszystkich pracodawców o informowanie, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami Wójta Gminy Szaflary, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia.

Aneta Trzoniec tel. 18-26-123-18