Archiwa autora: Wojciech Czuwara

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2018/2019

XVII EDYCJA (Segment IA)
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Wspiera organizacyjnie program „stypendiów pomostowych”(segment IA), który jest adresowany do młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Pragniemy przekazać informację na temat kryteriów przyznawania stypendiów oraz trybu i zasad rozpatrywania wniosków stypendialnych w tym programie:

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program, w którym przyznawane jest stypendium na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich .

O stypendia nie mogą się ubiegać kandydaci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych

Kryteria przyznawania stypendium:

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści , którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

b) są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,

c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tyś. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie

www.stypendia-pomostowe.pl

d) pochodzą z rodzin, w których dochodów przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1575 zł brutto wyliczony z czerwca 2018r.

e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych:

a) Kandydat do stypendium spełniający kryteria po przyjęciu na studia , wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 2 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r. do godziny 16-ej. Wydrukowany wniosek z systemu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (w najbliższym względem miejsca zamieszkania) w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2018 r.

b) Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w terminie do 9 października 2018r. ogłasza listę stypendystów

c) Warunkiem otrzymania stypendium jest:
o w I semestrze spełnienie kryteriów oraz przedłożenie do FEP do 22 października 2018 r. zaświadczenia z uczelni o podjęciu studiów, o w II semestrze przedłożenie do FEP do 12 marca 2019 r. zaświadczenie o zaliczeniu I semestru . Jeśli w uczelni obowiązuje roczny tryb rozliczania , stypendysta ma obowiązek poinformować FEP.
Roczne stypendium wynosi 5000zł.

Stypendium przekazywane jest w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca, w wysokości 500 zł .
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI I REGULAMINEM PROGRAMU

Pismo i informacja

Uprzejmie informuje, że w związku z korektą zastępczego rozkładu jazdy pociągów nr ZZRJP_2018-2-9, zarządzoną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 23 III 2018 r. zmianie uległ rozkład jazdy pociągu nr 30534/5 „PODHALE” rel. Zakopane odj. 4:09 – Kraków Płaszów przyj. 8:05. W wyniku przeprowadzonej korekty, wymieniony pociąg w terminie od 27 IV do 8 VI 2018 r. (kursuje w dni robocze [...]