Archiwa autora: Administrator

Uprzejmie informuję, że w 2018 roku będzie możliwość odbycia stażu w Urzędzie Gminy w Szaflarach w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji.

Osoby zainteresowane, które spełniają warunki umożliwiające odbycie stażu, proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych tj.: cv i list motywacyjny.

Dokumenty z dopiskiem „STAŻ” można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Szaflary
ul. Zakopiańska 18 (I piętro, pokój nr 10)
34-424 Szaflary

W terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Aneta Sarnecka-Grzybała

 

Drodzy mieszkańcy,

chcielibyśmy aby Państwa udział w składaniu deklaracji dotyczących zainteresowania przyłączeniem się do sieci geotermalnej był jak największy, dlatego też przygotowana została tzw. Przykładowa deklaracja oraz Deklaracja POMOC, które ułatwią Państwu ich uzupełnienie.

Nadal zachęcamy do aktywnego składania deklaracji i rozwoju energii geotermalnej na terenie gminy Szaflary. 

Jednocześnie przypominamy, że termin składania deklaracji upływa w dniu 28.02.2018 r.

Zapraszam na XLIII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 28 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 1530, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Szaflary,
  2. uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Szaflary,
  3. ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminy Szaflary,
  4. przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szaflary w 2018 roku,
  5. zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych,
  6. uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
   przestrzennego Gminy Szaflary oraz wprowadzenia ujednoliconego Studium,
  7. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Bańska Niżna,
  8. ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Szaflary, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
  9. zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
  10. zmiany  uchwały Nr XXXI/216/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,
  11. uchwały budżetowej na 2018 rok,
  12. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,
  13. przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno- Gospodarczego i Ochrony Środowiska oraz Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady Gminy na 2018 rok,
  14. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2018 rok.
 7. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Szaflary na 2018 rok.
 8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Zapraszam na wspólne posiedzenie
Komisji Budżetu, Rolnictwa,
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska,

Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia,
Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych
oraz 
Komisji Rewizyjnej
w dniu 20 grudnia 2017 roku (środa) o godz. 15:30
w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia:

 1. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
 2. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
 3. Sprawozdanie pracy Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych za 2017 rok.
 4. Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych na 2018 rok.
 5. Podsumowanie pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska za 2017 rok.
 6. Plan pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska na 2018 rok.
 7. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
  1. regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Szaflary,
  2. uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Szaflary,
  3. ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminy Szaflary.
 8. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szaflary w 2018 roku,
  2. zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych,
  3. uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
   przestrzennego Gminy Szaflary oraz wprowadzenia ujednoliconego Studium,
  4. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
   przestrzennego obszaru wsi Bańska Niżna,
  5. ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Szaflary, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
  6. zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
  7. zmiany  uchwały Nr XXXI/216/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,
  8. uchwały budżetowej na 2018 rok,
  9. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 9. Wolne wnioski.

 

Uczniowie klas I – III w dniu 06.12.2017 r. wzięli udział w warsztatach cukierniczych w Łapszach Wyżnych.
Właścicielka cukierni pani Irena Kiedziuch zapoznała dzieci z „drogą” ciast od składników do transportu. Po zwiedzaniu zakładu i obejrzeniu […]