Archiwa autora: Administrator

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach  w związku z realizacją Projektu „ Aktywny i świadomy Senior w Gminie Szaflary”  informuje, że od 1 kwietnia 2018r. można uzyskać bezpłatną pomoc prawną. Termin konsultacji zostanie ustalony po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem telefonu : (18) 26-123-29 lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach ul. Zakopiańska 18 pokój numer 3.

Helena Gach

Informujemy, iż w dniu 12.04.2018 r. (czwartek), w związku z prowadzonymi pracami remontowymi, zostanie zamknięty  odcinek ul. Zakopiańskiej przed budynkiem Urzędu Gminy w Szaflarach (od „Zakopianki” do torów). Za powstałe utrudnienia przepraszamy i uprzejmie prosimy o dostosowanie się do wprowadzonej na czas robót organizacji ruchu. Wioletta Pawlak

Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji, drogownictwa i transportu w referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Gminy Szaflary, została wybrana:

Pani Wioleta Pawlak zam. Piekielnik

Uzasadnienie

Pani Wioleta Pawlak spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania pracy na tym stanowisku.

Skan z podpisem

Wójt Gminy Szaflary ponownie informuje, że wniosek złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), dotyczący dofinansowania do wymiany kotłów został oceniony pozytywnie.

Wymiana kotłów rozpocznie się po dopełnieniu stosownych formalności pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego a Gminą Szaflary.

Anna Urbaniak

INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE ZGŁOSIŁY SIĘ DO PROJEKTU

AUDYTY ENERGETYCZNE

Nadal trwają prace związane z przeprowadzaniem ocen energetycznych
u mieszkańców, którzy wypełnili i złożyli ankiety. Audyt energetyczny jest bezpłatny. Jego wykonanie to warunek konieczny do ubiegania się o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 na wymianę starego, nieekologicznego pieca na urządzenie spełniające europejskie normy ekoprojektu.

DLA OSÓB U KTÓRYCH AUDYTOR POJAWIŁ SIĘ JEDEN RAZ:

Dane firmy wykonującej oceny energetyczne:

NDE Sp. z o.o Niezależni Doradcy Energetyczni

e-mail:  audytorzyzit@doradcy.org;       

tel.: 12-345-49-75 lub 736-770-150

Więcej informacji na temat wykonywanych ocen energetycznych znajduje się w dokumencie „Wskazówki dotyczące realizacji umów na wykonanie ocen energetycznych” link:

https://szaflary.pl/wp-content/uploads/2017/08/wskazowki.pdf

DLA OSÓB U KTÓRYCH OCENA ENERGETYCZNA NIE ZOSTAŁA WYKONANA:
Urząd Marszałkowski zapewnia, iż oceny u osób zgłoszonych do projektu odbędzie się, jednak w późniejszym terminie. Prosimy więc o cierpliwość.

WARUNKI UZYSKANIA DOTACJI

(zgodnie z założeniami programu jest):

 1. wypełnienie i złożenie ankiety dotyczącej wymiany pieców wykorzystujących paliwa stałe,

 2. wykonanie w budynku bezpłatnej oceny energetycznej przez wskazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego audytora energetycznego,

 3. wykonanie ewentualnych dodatkowych prac termomodernizacyjnych wskazanych przez audytora (np. docieplenie ścian budynku, wymiana bądź uszczelnienie okien, docieplenie dachu  lub stropodachu),

 4. złożenie wniosku o dotację w Urzędzie Gminy Szaflary,

 5. podpisanie umowy o dotację z Gminą Szaflary,

 6. demontaż i utylizacja starego źródła ogrzewania,

 7. montaż nowego, wysokosprawnego kotła, oraz użytkowanie go przez 5 lat od  dnia rozliczenia dotacji,

 8. złożenie wniosku o rozliczenie dotacji wraz z zapłaconymi fakturami
  lub/i rachunkami dokumentującymi zakres inwestycji.

Na dzień dzisiejszy obowiązują następujące zasady dofinansowania:

 1. Dotacja na dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywana maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie wynosiła:

a) 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

b) 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

c) 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

d) 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie, lecz

 • nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego

 • nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego,
  dla którego wprowadzane jest wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu.

 1. Dofinansowanie do instalacji grzewczej wynosi:

 1. maksymalnie do 1 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego,

 2. do wielokrotność 1 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w  budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m3 ogrzewanej powierzchni.

 1. UWAGA ! Dofinansowanie polega na refundacji – mieszkaniec sam dokonuje płatności za wszystkie elementy objęte umową tj. wymianę pieca, prace instalacyjne, koszty złomowania starego pieca (obowiązkowo musi potwierdzić fakt zezłomowania starego pieca stosownym dokumentem) oraz jeśli zostanie to  wskazane przez audytora – również prace termomodernizacyjne. Następnie przekłada wniosek o rozliczenie dotacji do Urzędu Gminy wraz z kompletem dokumentów na podstawie których Gmina po weryfikacji dokonuje przelewu środków na rachunek wskazany przez Wnioskodawcę.

 1. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie kotły które spełniają wymagania ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185., lista kotłów znajduje się tutaj https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/