Archiwa autora: Krzysztof Kowalczyk

Krzysztof Kowalczyk

Krzysztof Kowalczyk

Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
budownictwo@szaflary.pl
tel. 18 26-123-20

Nasz znak : PPGK.6733.26.2017.KK
Szaflary, dnia 2018-01-19

Zgodnie z art. 10 §1, art. 49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z  dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)), zawiadamia się, że na żądanie wnioskodawcy z dnia 12.10.2017 r.; PEC Geotermia Podhalańska S.A. ul. Cieplice 1, 34-424 Bańska Niżna, Pełnomocnik: Jan Jarosz, Czerwienne 287 a, 34-407 Ciche, w dniu 19.01.2018 r.

została wydana decyzja o umorzeniu postępowania

znak: PPGK.6733.26.2017.KK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ujęcia wody powierzchniowej na potoku Biały Dunajec wraz z  komorą pompowni wody, komorą ujęcia, rurociągiem tłocznym zasilającym i zrzutowym, kablem energetycznym i sterowniczym, gruntami, niecką, murkami bocznymi, narzutem kamiennym.” dz. ew. nr: obręb Szaflary: 8516/3, 1673, 1670/2, 1670/1, 8517/4, 1662, 1663, 8465, 1655/4,1657/2, 1657/1, 1665, 1672/1, 8517/3, 1660/1, 1658, 1664/2; obręb Bańska Niżna: 2841/3, 2841/4, 2840/3, 2863/12; obręb Biały Dunajec: 50, 64/2, 12614/96; w  miejscowości Szaflary, Bańskiej Niżnej oraz częściowo w Białym Dunajcu.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z  wydaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na stanowisku ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18, pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu Gminy (poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00 , piątek od 8.00 do 15.00).

-Wójt Gminy Szaflary-

Nasz znak: PPGK.6733.30.2017.KK Szaflary

Zgodnie z art. 10 §1, art. 49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z  dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)), zawiadamia się, że na żądanie wnioskodawcy z dnia 27.11.2017 r.; Wójt Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, w dniu 15.01.2018 r. została wydana decyzja administracyjna znak: PPGK.6733.30.2017.KK w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji opadowej wraz z zbiornikiem na wody opadowe” dz. ew. nr: 1990/2 obręb Bańska Wyżna, gmina Szaflary.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z  wydaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na stanowisku ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18, pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu Gminy (poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00 , piątek od 8.00 do 15.00).

Wójt Gminy Szaflary

Nasz znak : PPGK.6733.15.2017.KK Szaflary, dnia 2017-09-22

Zgodnie z art. 10 §1, art. 49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2017 poz. 1257 tj.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z  dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamia się, że na żądanie wnioskodawcy z dnia 05.06.2017r.; Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ, reprezentowanego przez Panią Barbarę Nawrot, ul. Na Błonie 11A/97, 30-147 Kraków w dniu 22.09.2017 r. została wydana decyzja znak: PPGK.6733.15.2017.KK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Maruszyna – ETAP I” dz. ewid. nr:

OBRĘB SZAFLARY: 7896/3, 7897/3, 7897/5, 7897/10, 8528/14, 8528/12, 8083/24, 8083/22, 8528/11

OBRĘB BAŃSKA NIŻNA: 5769, 5766/7, 5773/1, 8083/44, 8083/21, 5753/15, 5771/1, 5772/1, 5766/8,

OBRĘB MARUSZYNA: 8083/33, 8083/67, 6969/1, 6899/1 6900/1, 6902/9, 6914/3, 6916/1, 6965/1, 7025/2, 7029/2, 7029/4 7091/1, 7217/2, 7220/1, 7220/2, 7221, 7223/2, 7224/1, 7224/4, 7224/5, 7225/4, 7225/6, 7262/1, 7262/2, 7263/1, 7263/2, 7264, 7266/1, 7266/2, 7267/2, 7267/3, 7267/4, 7285/1, 7286/1, 7290/1, 7448, 7633/3, 7697/8, 7698/1, 7761/6, 7762/1, 7762/2, 7766/2, 7926/2, 7970/1, 7970/2, 7971, 7990, 7999, 8026, 8037, 8038/1, 8083/23, 8083/25, 8083/43, 8249/1, 8290, 8296, 8300/1, 8300/2, 8302, 8587, 8589, 8590, 8591, 8592, 8593, 8594, 8595, 8604, 8618/1, 8629, 8630, 8634, 8683, 8684, 7261/1, 7225/1, 7225/2, 7224/6, 8630, 7224/3, 7224/2, 7219/8, 7219/4, 7219/2, 7219/6, 7761/4, 7761/3, 8038/2, 8701, 7447/1, 7449, 7768/4, 7768/5, 7762/3, 7997, 7998, 8980, 6319/1, 6295/1, 6295/2, 6294/3, 6294/2, 6291/1, 6291/2, 6294/1, 6319/2, 6320, 7261/2, 7259, 7258

4809/1,4809/2, 4847/2, 4850/101, 4850/7, 4850/8, 4850/88, 4850/94, 4850/102, 4874, 4875, 4934, 4951/1, 4951/2, 5001, 5003, 5022/1, 5022/2, 5094/1, 5094/2, 5115, 5116, 5117, 5177/1, 5177/2, 5202/1, 5202/2, 5202/3, 5203/1, 5203/2, 5261, 5285/2, 5285/3, 5286, 5345/1, 5345/2, 5366, 5367, 5414, 5429, 5451, 5452/1, 5452/2, 5475, 5476/1, 5476/2, 5477, 5543/1, 5544/2, 5547, 5548/2, 5548/3, 5548/10, 5548/11, 5550/1, 5568, 5610, 5611, 5631/1, 5631/4, 5631/6, 5640, 5666/1, 5666/2, 5671, 5689, 5690, 5747/2, 5749/3, 5749/4, 5749/5, 5770/1, 5770/2, 5912/1, 5913/1, 5913/2, 5913/3, 5935/6, 5937/1, 6018, 6020/5, 6020/6, 6021/3, 6021/4, 6022/1, 6022/2, 6197/2, 6210, 6211, 6219/1, 6219/2, 6220/1, 6221/1, 6221/2, 6223/1, 6223/2, 6226, 6227/1, 6227/2, 6230/1, 6230/2, 6232/1, 6286/1, 6298/1, 6298/2, 6317, 6323/1, 6323/4, 6345, 6347, 6348, 6585, 6598, 6613, 6624, 6737, 6739, 6753, 6820/7, 6820/9, 6827/6, 6827/7, 6914/1, 6914/4, 6914/5, 6916/2, 6965/4, 6967/1, 6967/2, 6902/2, 6902/5, 6902/6, 6902/7, 8220, 8223, 8224, 8225, 8226, 8227/1, 8229, 8230/3, 8230/4, 8233, 8234, 8235, 8236, 8237, 8249/1, 8284, 8525, 8539, 8548, 8549, 8550, 8552, 8559, 8672, 7022, 7025/2, 7025/1, 7025/3, 7091/1, 7144, 6233, 5548/12, 6232/2, 257/1, 257/2, 4792, 4811/1, 4811/2, 4846/1, 4846/2, 4872, 4873, 4876, 4877/1, 4877/2, 4878/1, 4878/2, 4930, 4932, 4933, 4935, 4936, 4949/2, 4950/1, 4950/2, 4952/1, 4952/2, 4953/1, 4953/2, 4956/1, 4956/2, 5000, 5002, 5004, 5005, 5020/3, 5020/4, 5023, 5024, 5026/2, 5026/3, 5026/4, 5090/1, 5090/2, 5091/1, 5091/2, 5092/1, 5092/2, 5093/1, 5093/2, 5095/1, 5095/2, 5114, 5118, 5174/1, 5174/2, 5175, 5176/1, 5176/2, 5178/1, 5178/2, 5179/1, 5179/2, 5200/1, 5200/2, 5200/3, 5201/2, 5201/3, 5203/3, 5260, 5262, 5284/1, 5284/2, 5342, 5363/3, 5363/4, 5365, 5415, 5416, 5428, 5430, 5453/1, 5453/2, 5454/1, 5454/2, 5472/1, 5474, 5478, 5543/3, 5543/4, 5543/5, 5543/8, 5544/4, 5544/5, 5545, 5546, 5548/12, 5548/7, 5548/8, 5548/9, 5549, 5550/2, 5551/5, 5551/7, 5551/8, 5567, 5569, 5609, 5610, 5612, 5636, 5639, 5667/2, 5669, 5670, 5746/2, 5746/3, 5746/4, 5771/1, 5771/3, 5911, 5912/2, 5912/3, 5938/1, 5938/2, 6020/2, 6020/3, 6020/4, 6021/1, 6021/2, 6021/5, 6023, 6197/1, 6198, 6214/1, 6214/2, 6215, 6216/1, 6216/2, 6217, 6218, 6224/1, 6224/2, 6225, 6227/28, 6231, 6286/2, 6287, 6827/25, 6827/27, 7201/1, 7201/2, 7209/2, 8230/4, 8232, 8236, 8522, 8523, 8524, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8532, 8533, 8534, 8535, 8536, 8538, 8540, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545, 8546, 8547, 8551, 8553, 8554, 8555, 8556, 8558, 8653, 8671, 8673, 8691, 8697, 5021/2, 5201/1, 4949/1, 5548/12, 6020/1, 6902/3, 6903/1.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z  wydaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na stanowisku ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18, pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu Gminy (poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00 , piątek od 8.00 do 15.00).

-Wójt Gminy Szaflary-

Wójt Gminy Szaflary informuje, że w dniach 28 do 29 września 2017 r. w godzinach od 1500 do 1900 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Maruszynie (sala główna), będą wyłożone do wglądu projekty zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Maruszyna” – ETAP I”.

Projekty udostępnione będą przez projektanta Panią mgr. inż. Barbarę Nawrot. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!