Archiwa autora: Alicja Sąder

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SZAFLARY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU […]

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa,
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska w dniu
7 sierpnia 2018 roku (wtorek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu
Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-
  Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  a) zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
  b) zmiany uchwały Nr XLIII/321/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r.
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 2. Wolne wnioski.

Zapraszam na L sesję Rady Gminy Szaflary w dniu
7 sierpnia 2018 roku (wtorek) o godz. 16 00 , w sali obrad Urzędu
Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
b) zmiany uchwały Nr XLIII/321/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.

Wójt Gminy Szaflary ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (dalej: „Ustawa”), zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w formie wsparcia jego wykonania oraz zaprasza do składania ofert.

§ 1
Rodzaj i cel zadania, wysokość przeznaczonych środków

 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie następującego zadania publicznego w formie wsparcia:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
  w Ustawie.

 2. Celem konkursu jest realizacja zadań określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Szaflary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok”,
  w szczególności:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i sportu,

2) upowszechnianie kultury fizycznej na obiektach stanowiących własność komunalną,

3) organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych
z wykorzystaniem posiadanej bazy sportowej,

4) organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia.

 1. Na powyższe zadanie przeznacza się z budżetu Gminy Szaflary kwotę 33 600 zł.

Skan Ogłoszenia

Zarządzenie 0050.22.2018