Archiwa autora: Alicja Sąder

Wójt Gminy Szaflary informuje, że spotkania konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie zmian w statutach sołeckich odbędą się na najbliższych zebraniach wiejskich, w następujących terminach:

Lp.

Miejscowość

Data

Godzina

Lokal

1

Bór 19.04.2017r.  (środa)

1900

OSP

2

Zaskale 20.04.2017r.  (czwartek)

1900

OSP

3

Bańska Wyżna 21.04.2017r.  (piątek)

1900

OSP

4

Szaflary 25.04.2017r.   (wtorek)

1900

OSP

5

Bańska Niżna 26.04.2017r.  (środa)

1900

OSP

6

Skrzypne 27.04.2017r.  (czwartek)

1900

OSP

7

Maruszyna 28.04.2017r.  (piątek)

1900

OSP

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE „PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY SZAFLARY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
 NA ROK 2017”
(zwanym dalej „Programem Współpracy”)

 

 1. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 poz. 239 z późn. zm.).

 1. Konsultacje Projektu Współpracy zostały przeprowadzone w oparciu o postanowienia Uchwały nr XVII/109/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 28.12.2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szaflary oraz Zarządzeniem nr 0050.63.2016 Wójta Gminy Szaflary z dnia 17.10.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Szaflary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

 1. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu Współpracy zostało umieszczone w BIP, na stronie internetowej Gminy Szaflary oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Szaflary.

 1. Konsultacje Projektu Współpracy odbyły się w dniach od dnia 18 października 2016 r.
  do dnia 3 listopada 2016 r. na obszarze Gminy Szaflary.

 1. Konsultacje przeprowadzono poprzez umożliwienie zainteresowanym podmiotom złożenia propozycji, uwagi i opinii do projektu Programu Współpracy na udostępnionym formularzu i dostarczenie go do Urzędu Gminy Szaflary osobiście,
  za pomocą poczty lub drogą elektroniczną oraz uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Szaflary.

 1. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga odnośnie Programu Współpracy.

 1. Niniejsze sprawozdanie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Szaflary www.szaflary.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Szaflary.