Archiwa autora: Adam Mucha

Adam Mucha

Inspektor ds. Ochrony Środowiska

Ponownie przedstawiamy Państwu bezdomne pieski, które zostały dostarczone do schroniska w Nowym Targu z terenu Gminy Szaflary.
Każdy kto adoptuje pieska z naszej gminy (nie musi to być mieszkaniec Gminy Szaflary) może […]

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia, że w związku z utrzymująca się na terenie województwa małopolskiego niekorzystną sytuacją epizootyczną w zakresie wścieklizny
w dniach od 14 do 19 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie […]

Wójt Gminy Szaflary pragnie poinformować, iż wydawanie sadzonek lipy drobnolistnej odbędzie się

19 kwietnia 2018 roku
CZWARTEK

Przy budynku Urzędu Gminy w Szaflarach ul. Zakopiańska 18 od godziny 10:00.

Wszyscy, którzy zgłosili chęć otrzymania sadzonki proszeni są o ich odbiór.

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

Wójt Gminy Szaflary pragnie poinformować, iż mieszkańcy Gminy będą mieli możliwość nieodpłatnego pozyskania sadzonki lipy drobnolistnej.

Planuje się zakup sadzonek o wysokości około 1,5 – 2 m (z odkrytym korzeniem), które zostaną przekazane mieszkańcom.

Ze względu na powyższe, wszyscy zainteresowani mieszkańcy proszeni są o zgłaszanie zapotrzebowania na w/w sadzonki osobiście w Urzędzie Gminy Szaflary pok. nr 8 lub telefonicznie pod numerem 18 26 123 17 lub 18 26 123 20 w terminie do 16.03.2018 r.

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

zgodnie z §1a rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń ( Dz. U. z 2018r. poz. 360 ) wprowadzono poza obszarem ochronnym, objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej :

nakaz :

 1. karmienia świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 2. prowadzenia rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
 3. zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
 4. utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
 5. wykonywania czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
 6. stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
 7. bieżącego oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
 8. używania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
 9. wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałego utrzymywania tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
 10. sporządzenia przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
 11. zabezpieczenia wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym

zakaz :

 1. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
 2. wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt

W/w wymogi wchodzą w życie z dniem 28 lutego 2018 r.

infoInformację o bezpańskich psach należy zgłaszać do: Urzędu Gminy Szaflary (w godzinach urzędowania)-tel. 18 261 23 17 Sołtysa Wsi lub policję poza godzinami urzędowania. W przypadku kiedy bezpańskie zwierzę jest poszkodowane czy to w wypadku komunikacyjnym czy też innych okolicznościach należy zgłosić do lekarza [...]

Podhalańska LGD zaprasza podmioty działające na terenie gmin Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary do składania wniosków w ramach ogłoszonych konkursów na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, które odpowiadają zakresowi operacji własnych LGD:

 1. Konkurs nr 4/2017 w zakresie Przedsięwzięcia 2.2.2. Wspieranie integracji branż mających znaczenie w zakresie produktu lokalnego na Podhalu.

Wskaźnik produktu w ramach którego realizowany jest nabór: Liczba działań w zakresie integracji branż mających znaczenie w zakresie produktu lokalnego na Podhalu – minimum 3 szt

Wskaźnik rezultatu właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru: Liczba podmiotów i/lub osób uczestniczących w tworzeniu sieci współpracy na rzecz promocji i sprzedaży produktów lokalnych – minimum 50 podmiotów/osób

Limit środków na konkurs 50.000,00 zł, jest to równocześnie minimalna kwota dofinansowania na jednego beneficjenta.

Szczegóły na stronie:

http://podhalanska.pl/ogloszenie-o-naborze-42017-na-operacje-inne-odpowiadajace-zakresowi-operacji-wlasnej/

 1. Konkurs nr 3/2017 w zakresie Przedsięwzięcie 1.1.3. Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz promowanie działań proekologicznych.

Wskaźnik produktu w ramach którego realizowany jest nabór: Liczba inicjatyw edukacyjnych oraz informacyjno -promocyjnych z zakresu ekologii, ochrony

środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu – 4 szt

Wskaźnik rezultatu właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru: Liczba uczestników/odbiorców inicjatyw prośrodowiskowych i proekologicznych – 300 osób

Limit środków na konkurs 50.000,00 zł, jest to równocześnie minimalna kwota dofinansowania na jednego beneficjenta.

Szczegóły na stronie:

http://podhalanska.pl/ogloszenie-o-naborze-32017-na-operacje-inne-odpowiadajace-zakresowi-operacji-wlasnej/

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków, udzielane są w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 18 20 11 543 w godz. od 10:00 do 15:00