Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego dz. ew. nr: 1649/18 i 1649/19, położone w miejscowości Bańska Wyżna,
  2. poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
  3. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Szaflary oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 8310/2,
  4. wyboru przedstawicieli Gminy Szaflary do Euroregionu „Tatry”,
  5. zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
  6. zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 1. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych oraz Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
  2. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zapoznanie się z wykonanymi inwestycjami, przegląd placówek oświatowych na terenie gminy – posiedzenie wyjazdowe.

 

Przewodniczący Komisji

Adam Waras

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ 17 = 23