Używasz wzmacniacza telefonii komórkowej? – Kampania informacyjna Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Celem prowadzonej przez UKE kampanii informacyjnej jest uświadomienie jak największej liczbie posiadaczy wzmacniaczy sygnału telefonii komórkowej, że używanie ich jest nielegalne. Kolejnym celem kampanii jest powstrzymanie użytkowników telefonów komórkowych od zakupu takich wzmacniaczy oraz ich montażu i używania. Pozwoli to na ograniczenie liczby powodowanych zakłóceń w licencjonowanych pasmach operatorów telefonii komórkowej. Wykorzystywanie wzmacniaczy ma bowiem negatywny wpływ na działanie sieci komórkowych. Należy podkreślić fakt, że powodowanie zakłóceń może skutkować brakiem możliwości połączenia z numerami alarmowymi (m.in. 112, 997, 998) w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia.

Zdecydowana większość z nas używa telefonu komórkowego. Niestety nie zawsze udaje się zrealizować połączenie z innym użytkownikiem lub jakość połączenia jest niewystarczająca do przeprowadzenia rozmowy. Należy także pamiętać, że telefon komórkowy nie jest telefonem stacjonarnym i nie ma gwarancji, że będzie działał w pomieszczeniach zamkniętych. Problem taki szczególnie pojawia się w budynkach pokrytych blachą, blaszanych halach produkcyjnych, w przyziemiach budynków i innych miejscach, które powodują wytłumienie fali elektromagnetycznej.

Przy zawieraniu umowy z operatorem nie zawsze zostajemy wystarczająco poinformowani o rzeczywistym zasięgu sieci komórkowej w rejonie naszego miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, a przedstawiane przez operatora mapy zasięgu są jedynie teoretyczne i dotyczą zasięgu w przestrzeni otwartej. Abonenci mający kłopoty z jakością świadczonych usług powinni zgłosić ten fakt u swoich operatorów telekomunikacyjnych.
Najczęstszą przyczyną uniemożliwiającą skuteczne korzystanie z telefonii komórkowej jest niewystarczający poziom sygnału sieci komórkowej. Zwracamy uwagę aby nie ulegać sugestiom, że sposobem na podniesienie poziomu sygnału sieci komórkowej jest samodzielne zamontowanie i używanie wzmacniacza (tzw. repeatera). Używanie takiego urządzenia jest niezgodne z prawem. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.) zwanej dalej „Prawo telekomunikacyjne”, wzmacniacz sygnału telefonii komórkowej jest urządzeniem radiowym. Używanie urządzenia radiowego wymaga, zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym, posiadania pozwolenia radiowego.
Należy podkreślić, że wzmacniacz sygnału telefonii komórkowej, może być używany wyłącznie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego posiadającego ogólnopolską rezerwację częstotliwości, wykorzystywanych do świadczenia usług za pośrednictwem stacji bazowych. Ponadto, zgodnie z art. 208 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego:

  1. Kto bez wymaganego pozwolenia używa urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo- odbiorczego, podlega karze grzywny w wysokości do 1000 złotych.
  2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa w sposób uporczywy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dodatkowe informacje:

22 330 40 00

www.uke.gov.pl/szkodliwe_wzmacniacze_GSM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

− 2 = 2