Informacje na temat realizacji projektu pn.: „Wymiana kotłów na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych Gminy Szaflary”

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę kotłów trwa od 8 sierpnia 2018 r. do 6 września 2018 r, z przerwą 15 – 22 sierpień. Harmonogram godzin w których będzie można uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosków zamieszczamy poniżej. Przypominamy , iż może ulec on zmianie, dlatego prosimy o bieżące sprawdzanie godzin.

Data Godzina
10.08 (piątek) 12.00-14.00
13.08 (poniedziałek) 16.30-19.00
14.08 (wtorek) 10.00-14.30
23.08 (czwartek) 12.00-15.00
24.08 (piątek) 12.00-14.00
27.08 (poniedziałek) 16.30-19.00
28.08 (wtorek) 12.00-15.00
29.08 (środa)   8.00-12.00
30.08 (czwartek) 12.00-15.00
3.09 (poniedziałek) 15.00-18.00
4.09 (wtorek) 10.00-16.00
5.09 (środa)   9.30-12.00
6.09 (czwartek) 10.00-14.00

 

Informacje dla mieszkańca.

Etapy realizacji projektu  wymiany kotła.

 1. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła.

Wniosek może złożyć osoba, która wypełniła i przekazała ankietę do Urzędu Gminy oraz u której wykonana została ocena energetyczna. Na podstawie wniosku zostanie przygotowana przez pracowników Urzędu umowa o dofinansowanie. Formularz wniosku znajduje się tutaj: Wniosek o udzielenie dotacji

Wraz z wnioskiem należy złożyć:

 • odpis lub wydruk księgi wieczystej lub inny aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu itp.); wydruk księgi wieczystej można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości
 • oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o udzieleniu zgody na realizację inwestycji i wypłatę całości dotacji na rzecz Wnioskodawcy oraz o posiadaniu wiedzy co do rodzaju planowanych prac. Wzór oświadczenie znajduje się tutaj: Oświadczenie współwłaścicieli
 • oświadczenia specyficzne dla poddziałania 4.4.3: Oświadczenie specyficzne dla poddziałania 4.4.3
 • informacja/zaświadczenie z banku o numerze rachunku bankowego na który ma zostać dokonana refundacja – wzór do pobrania tutaj: informacja nr rachunku

 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą oprócz ww. dokumentów powinny złożyć:

 • oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do umowy:
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wielkość udzielonej pomocy de minimis otrzymanej w roku bieżącym oraz w ciągu 2 poprzedzających lat lub jej braku.
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: link

Wskazówka: w specjalnej wyszukiwarce na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  osoby prowadzące działalność powinny sprawdzić, czy w ostatnich latach otrzymały pomoc de minimis (zaznaczamy „tylko de minimis” i „tylko 3 lata wstecz”). Warto pamiętać, że pomoc taka może przyjmować nie tylko formę bezpośrednich dopłat, ale również umorzeń podatków czy ulg, rozłożenie na raty składek ZUS, a nawet praca uczniów szkół zawodowych w ramach dofinansowanego programu kształcenia młodzieży.

Uwaga! Okres liczy się w sposób następujący: dany rok + 2 poprzedzające lata.

II . Podpisanie Umowy o dofinansowanie.

W terminie 45 dni po złożeniu wniosku wraz z załącznikami.

Wzór umowy znajduje się tutaj (link do pliku Umowa o udzielenie dofinansowania).

 

III. Zakup i wymiana kotła.

Wnioskodawca może samodzielnie wybrać markę kotła, opierając się na wytycznych z oceny energetycznej (rodzaj paliwa i moc urządzenia) oraz umowy. Trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na to, by moc była jak najbardziej zbliżona do zaleconej w ocenie. Kotły muszą spełniać normy emisyjne tzw. ekoprojektu.

Lista wybranych kotłów spełniających wymagania ekoprojektu wraz ze szczegółowym opisem wymagań ekoprojektu dostępna jest na stronie urzędu marszałkowskiego

Uwaga:

Nie należy dokonywać zakupu kotła lub instalacji przed podpisaniem umowy z Urzędem.

 1. Rozliczenie i wypłata dotacji

W terminie 14 dni od  daty zakończenia inwestycji złożyć wniosek inwestora o rozliczenie udzielonej dotacji. Formularz wniosku znajduje się tutaj: Wniosek o rozliczenie udzielonej dotacji

Dokumenty wymagane do rozliczenia zakupu kotła na paliwa stałe i instalacji:

 1. Dokumenty dotyczące kotła:
 2. dokument potwierdzający spełnienie wymagań ekoprojektu przez kocioł ,
 3. deklaracja zgodności /opcjonalnie,
 4. protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego instalatora o prawidłowości wykonania robót d) Inne (jeżeli wymaga tego umowa z urzędem lub regulamin).
 5. Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki (nabywcą jest Inwestor):
 6. kserokopie faktur i/lub rachunków wystawionych na Inwestora potwierdzających poniesione wydatki – oryginały do wglądu, jeśli faktury i/lub rachunki nie zawierają szczegółowej kalkulacji poniesionych kosztów Inwestor załącza dodatkowo odrębny dokument potwierdzony przez Wykonawcę i Inwestora zawierający kalkulację poniesionych kosztów (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych),
 7. dokument potwierdzający zapłatę za faktury i/lub rachunki – oryginał,
 8. dokument potwierdzający fizyczną likwidację starego urządzenia grzewczego (dokument zezłomowania – kartę przekazania odpadu) – oryginał.
 9. protokół odbioru końcowego zawierający oświadczenie firmy dokonującej montażu kotła o prawidłowości wykonanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami -oryginał.

 

 1. Pozostałe:

Ewentualne inne dokumenty jeśli wymaga tego umowa z urzędem.

Kontrole przed wypłatą dotacji.

 • po zrealizowaniu wymiany kotła w celu sprawdzenia, czy prace zostały wykonane zgodnie z umową,
 • do końca roku 2025 w celu sprawdzenia, czy wnioskodawca trwale wypełnia obowiązki wynikające z umowy.

Krystyna Zabrzewska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

59 + = 67