Wójt Gminy Szaflary ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (dalej: „Ustawa”), zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w formie wsparcia jego wykonania oraz zaprasza do składania ofert.

§ 1
Rodzaj i cel zadania, wysokość przeznaczonych środków

  1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie następującego zadania publicznego w formie wsparcia:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

  1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
    w Ustawie.

  2. Celem konkursu jest realizacja zadań określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Szaflary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok”,
    w szczególności:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i sportu,

2) upowszechnianie kultury fizycznej na obiektach stanowiących własność komunalną,

3) organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych
z wykorzystaniem posiadanej bazy sportowej,

4) organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia.

  1. Na powyższe zadanie przeznacza się z budżetu Gminy Szaflary kwotę 33 600 zł.

Skan Ogłoszenia

Zarządzenie 0050.22.2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

75 − 71 =