Zapraszam na XLVII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 23 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 15:30, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.
 7. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2017 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach za 2017 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Szaflary,
 2. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Szaflary.
 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Szaflarach za rok 2017,
 4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2017 rok,
 5. przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”,
 6. ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków bytowych dla gospodarstw domowych,
 7. zmiany Uchwały Nr XVII/118/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary,
 8. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
 9. zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
 10. zmiany uchwały Nr XLIII/321/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ 41 = 48