Stowarzyszenie Podhalańska Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza na spotkania „PROW 2014-2020 – budowanie nowej LSR”.  Spotkania skierowane są do: mieszkańców oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, radnych samorządowych, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników,. Celem spotkań jest  przeprowadzenie analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru działania LGD.  Zostanie omówiony zakres  wsparcia w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020;

Terminy spotkań konsultacyjnych w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020:

  • Biały Dunajec Gminny Ośrodek Kultury, ul. Jana Pawła II 363, 34-425 Biały Dunajec w terminie 31.08.2015 od godziny 17:00;
  • Czarny Dunajec Centrum Kultury i Promocji, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec w terminie 01.09.2015 od godziny 17:00;
  • Kościelisko Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej, ul. Nędzy Kubińca 76, 34-511 Kościelisko w terminie 02.09.2015 od godziny 17:00;
  • Poronin  Gminny Ośrodek Kultury, ul. Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin w terminie 03.09.2015 od godziny 17:00;
  • Szaflary Sala obrad Urząd Gminy, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary w terminie 04.09.2015 od godziny 17:00;

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!
Podhalańska Lokalna Grupa Działania
e-mail – info@podhalanska.pl 
www.podhalańska.pl
 tel. 18 20 11 543

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych, punkty selektywnej zbiórki odpadów oraz punkty przyjęć surowców wtórnych. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się raz w roku w terminach, które są ogłaszane przez UG Szaflary. Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać przed posesję, przy drogach gminnych. Odbiór folii po sianokiszonkach odbywa się 2 razy w roku w terminach, które są ogłaszane przez UG Szaflary. Folie należy [...]

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) oraz Uchwały Rady Gminy Szaflary Nr XLII/231/2014 z dnia  24.03.2014r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie cmentarza parafialnego w miejscowości Maruszyna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31.08.2015r. do 28.09.2015r., w siedzibie [...]

addiction-progress-not-perfection

Wójt Gminy Szaflary zaprasza wszystkich Mieszkańców na konsultacje dotyczące turystyki oraz innych kierunków rozwoju gminy Szaflary. Przedmiotem spotkania będzie określenie potrzeb, problemów oraz Państwa opinii i oczekiwań związanych z przyszłością naszej gminy.

Spotkanie odbędzie się w środę 19 sierpnia o godzinie 18:00, w sali nr 1 w budynku Urzędu Gminy w Szaflarach.

Decydujmy razem – zapraszamy!

W związku z prowadzonymi niezbędnymi robotami naprawczymi przejazdu kolejowego w km 26,390 (w ciągu ul. Kolejowej) w m. Szaflary Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o. o. informuje, iż w dniach od 12.08.2015r. (od godz. 7:00) do 14.08.2015r. (godz. 15:00), ww. przejazd kolejowy będzie zamknięty dla ruchu samochodowego. Ruch samochodowy odbywać się będzie zgodnie z rozmieszczonymi tablicami informacyjnymi. Za wynikłe z tego powodu problemy przepraszamy.

Zapraszam na XII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu:  31 sierpnia 2015 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

Przygotowanie placówek oświatowych w gminie Szaflary do nowego roku szkolnego 2015/2016.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska Rady Gminy Szaflary w dniu:  27 sierpnia 2015 roku (czwartek) godz. 15:30  w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary.

Tematy posiedzenia

Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze 2015 roku.

[collapse]

Przewodniczący Komisji
Józef Walkosz

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady  Gminy Szaflary w dniu: 26 sierpnia 2015 roku (środa) o godz. 15:30 w pok. nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

Tematyka posiedzenia

Ocena placówek oświatowych za rok szkolny 2013/2014.

Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego (wyjazdowe).

[collapse]

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka