Zaproszenie do składania ofert – ogrodzenie

Zaproszenie do składania ofert – ogrodzenie

Mapa

Przedmiar

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w Rządowym programie pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się: uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia [...]

W związku z prowadzonymi niezbędnymi robotami naprawczymi przejazdu kolejowego w km 33,450 ( w ciągu ul. Za Torem w kierunku Leszczyny Sierockie) w miejscowości Biały Dunajec Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o. o. informuje, iż dniach od 29.07.2015 r. od godz. 7:00 do 31.07.2015 r. godz. 15:00, ww. przejazd kolejowy będzie zamknięty dla ruchu samochodowego. Ruch samochodowy odbywać się będzie zgodnie z rozmieszczonymi [...]

W związku z inwentaryzacją Barszu Sosnowskiego znajdującego się na terenie Gminy Szaflary, prosimy o przekazywanie informacji dotyczących miejsc występowania rośiny na naszym terenie. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę miejscowości orientacyjne miejsce występowania rośliny (nr działki, adres) orientacyjną powierzchnie zajmowaną przez rośliny lub ilość sztuk wskazanie właściciela/zarządcy gruntu wskazanie osoby do kontaktu (imię, nazwisko, adres, nr telefonu) Informacje będą wykorzystane do likwidacji Barszczu Sosnowskiego w ramach programu „Likwidacja Barszczu [...]

OBWIESZCZENIE znak PPGK.6733.16.2015 Wójta Gminy Szaflary o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Zadanie A III, poprawa pewności zasilania odbiorców gminy Bukowina Tatrzańska – budowa kablowych linii SN 15 kV, złączy ZK-SN oraz modernizacja linii napowietrznej SN 15kV słup C36 – słup C41/1

OBWIESZCZENIE Wszczęcie